താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 50 —

A MEDITATION

2. വേദധ്യാനം.

യഹോവേ നിന്റെ വഴിയെ എനിക്കു ഉപദേശിക്ക. ഞാൻ നിന്റെ സത്യത്തിൽ നടക്കും.
നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കേണമേ.
സങ്കീൎത്തനം ൮൬, ൧൧.

ചതിക്കുന്നവരായ വഴികാട്ടികൾ ലോകത്തിൽ പലർ ഉണ്ടു. അവർ
ഓരോരുവർ താന്താങ്ങളുടെ വഴിയെ പ്രശംസിച്ചു അതിൽകൂടി നടപ്പാൻ
ലോകരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ വഞ്ചനക്കാരിൽ സാത്താൻ മിടുക്കൻ തന്നെ.
ആയവൻ: എന്റെ വഴിയുടെ വിസ്താരത്തെയും മനോഹരത്തെയും കാ
ണ്ക. ഇതാ എത്ര പേർ അതിൽ കുടിച്ചും കളിച്ചും അഹങ്കരിച്ചും നടക്കു
ന്നു നീയും ചേൎന്നു കൂടുക എന്നു വിളിക്കുന്നു. മാനുഷഹൃദയത്തിന്റെ ഊ
ഹത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും പറ്റിയ ഈ സ്വന്തവഴി എല്ലാറ്റിൽ നന്മയും
മനോഹരവുമുള്ള മാൎഗ്ഗം ആകുന്നു എന്നു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു മൎത്ത്യന്മാർ ഗ
ൎവ്വിക്കുന്നു. ദൈവഭക്തനോ ഇതു പോരാ; എന്റെ വഴികാട്ടി ദൈവം ത
ന്നെ ആകുന്നു എന്നും അവന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്കു പ്രമാണനൂലായിരി
ക്കേണം എന്നും അത്രേ അവന്റെ തീൎച്ച. ഈ സ്വൎഗ്ഗീയ വഴികാട്ടിയായ
പിതാവു നമ്മെ തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്ത യേശുവിങ്കലേക്കു നടത്തുന്നു.
താൻ അവനെകൊണ്ടു; ഇവൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ പുത്രനാ
കുന്നു ഇവനെ കേൾപ്പിൻ എന്നു നമ്മോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൎത്താവാ
കട്ടേ. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും ജീവനും സത്യവും ആകുന്നു എന്റെ അടു
ക്കൽ വരുവിൻ, വരുന്നവനെ ഞാൻ ഇടയൻ ആടുകളെ എന്നപോലെ
നടത്തുകയും നിത്യജീവന്റെ അംശക്കാരനാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നു ഏ
വരോടരുളിയതുകൊണ്ടു അവന്റെ സംസൎഗ്ഗത്തിൽ ജീവനും അവനെ
പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ മരണവും മാത്രമേയുള്ളൂ. ജീവങ്കലേക്കുള്ള ഏക
വഴിയായിരിക്കുന്ന ഈ യേശുവിനെ നാം താമസിയാതെയും സംശയിക്കാ
തെയും അനുഗമിക്കേണമേ (പിഞ്ചെല്ലേണമേ). J. M. F.

THE MALAYALAM COUNTRY.

മലയാളരാജ്യം.

VIാം പുസ്തകം ഒന്നാം നമ്പർ ൧൨ാം പുറത്തു വെച്ചതിന്റെ തുടൎച്ച
(Registered Copyright — ചാൎത്തു പതിപ്പുള്ള പകൎപ്പവകാശം).

c. ഭൂമി ഉരുണ്ടിരിക്കയാൽ മലയാളത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾ്ക്കു ഒരേ
സമയത്തു ഉദയാസ്തമാനങ്ങളും ഉച്ചയും ഇല്ല; കിഴക്കോട്ടുള്ള ദിക്കുകൾ്ക്കു പ
ടിഞ്ഞാറ്റേയവറ്റിൽ ഉദയാദികൾ മുമ്പേ നടക്കുന്നു.

ഒരേ നീളപ്പടിയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ്ക്കു മാത്രം ഉദയാദികൾ സ
മകാലത്തു ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. നീളപ്പടികളെ ഗ്രീനിച്ച് എന്ന ഇംഗ്ലാന്തി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/58&oldid=187998" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്