താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 35 —

ചെയ്തു. മറ്റൊരു തലവൻ ഒരു വായന പീ
ഠത്തിനു ൮൦ ഉറുപ്പിക സമ്മാനിച്ചു. ഒക്കീയ
എന്ന മന്നൻ ബ്രാസ്സിൽ അല്ല ൨൫ നാഴിക ദൂ
രമുള്ള നെംബയിൽ പാൎക്കുന്നു. താൻ അവി
ടുത്തേ വിശ്വാസികൾക്കു ദൈവാരാധനെക്കാ
യി ഒരു വക നെടുമ്പുര എടുപ്പിച്ചു'കൊടുത്തു.
അവരിൽ മിക്കപേർ അടിമകൾ ആകയാൽ
അവരുടെ മുതലാളികൾ അവരെ ഉപദ്രവി
പ്പാൻ തുടങ്ങി. ഒക്കീയ നടുപറഞ്ഞതുകൊണ്ടു
തല്ക്കാലം അലമ്പൽ വൎദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ
താൻ വിഗ്രഹാരാധനെക്കു ഉറെച്ച നെഞ്ഞോ
ടെ എതിൎത്തു നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു അജ്ഞാനപ
രിഷെക്കുള്ള നീറുന്നകോപം പാളികത്തിയാൽ

കഠിനപോരാട്ടത്തിന്നു സംഗതി ഉണ്ടാകും എ
ന്നു ശങ്കിക്കുന്നു.

ആനക്കൊമ്പു കച്ചവടം വലുങ്ങനെ നട
ക്കുന്ന ഒരു ചന്ത എഗാൻ എന്ന സ്ഥലത്തിൽ
ഉണ്ടു. അതിനടുത്ത കിപോഹിൽ അദ്ധ്യ
ക്ഷൻ മുഹമ്മദീയ വാഴിയായ ഊമൊറുവിന്റെ
അപേക്ഷ പ്രകാരം ൧൮൭൬ാം കൊല്ലത്തിൽ
ഒരു മിശ്ശൻ സ്ഥലം സ്ഥാപിച്ചു. ഉമൊറു എ
ന്നവൻ നൂപെ നാട്ടിന്റെ വാഴിയായി ബീദ
എന്ന മൂലനഗരത്തിൽ പാൎക്കുന്നു. ൧൮൭൭ാമ
തിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ അറവി നന്നായി സംസാ
രിക്കുന്ന ജൊൻ്സൻ ഉപദേഷ്ടാവോടു കൂടെ അ
വിടെക്കു ചെന്നപ്പോൾ വാഴി ഇരുവരെ സ
ന്തോഷപരവശനായി കൈക്കൊണ്ടു. നിരത്തു
തീവണ്ടിപാത വൎത്തമാനകമ്പി എന്നിവ ഒന്നും
അവിടങ്ങളിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും വടക്കുനിന്നു നാട്ട
കത്തേക്കു കടപ്പാൻ വമ്പിച്ച മരുഭൂമി ഉണ്ടാ
യിരുന്നിട്ടും ഉമൊറു എന്നയാൾ തുൎക്കൎക്കും രുസ്സ
ൎക്കും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധവൎത്തമാനവും മി
സ്രയിലേ1) ഖെദിവ് തന്റെ രാജ്യത്തെ ന
ന്നാക്കുന്നതും വിക്തൊരിയന്യഞ്ച തങ്കഞ്ഞീക്ക
മുതലായ പൊയ്ക വക്കത്തു ഓരോ സഭകൾ
മിശ്ശൻ വേലയെ ആരംഭിച്ചതും ലിവിങസ്തൻ
കമരൊൻ എന്നവർ രാജ്യശോധനെക്കായി
പ്രയാണം ചെയ്തതും മറ്റും നന്നായി അറിഞ്ഞ
പ്രകാരം അദ്ധ്യക്ഷൻ കണ്ടു ഓരോ മാനങ്ങളെ

1) മിസ്രാ എന്ന പേരെ അവിടേ തിരിയുന്നുള്ളൂ.

കൂടാതെ വിശേഷിച്ചു ഒരു ഭൂഗോളവും അവ
ന്നു സമ്മാനിച്ചു. താൻ പോയശേഷം ഓരം
ഗ്ലസ്ഥനാപതി 2) അവിടെ എത്തി ചുററുവ
ട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന അടിമക്കച്ചവടത്തെ ഇല്ലാ
താക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും എന്നു തോന്നുന്നു.

൧൮൫൯ ലാഗോസിന്നെതിരേ കിടക്കുന്ന
ഗ്ബേബേയിൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ ഒരു മിശ്ശൻ സ്ഥാ
നം എടുത്തു ൧൮൬൧. ആദ്യഫലമായവരെ സ്നാ
നപ്പെടുത്തിയും ൧൮൬൬ രണ്ട് തലച്ചെന്നോ
ൎക്കു3) തമ്മിലുണ്ടായ വക്കാണം നിമിത്തം നി
ന്നു പോയ വേല വീണ്ടും ചെയ്തു വരുന്നു. — പ
രപ്പേറിയ പ്രദേശത്തിൽ ചിതറി കിടക്കുന്ന
ചെറുസഭകളെ വയസ്സനായ ആ അദ്ധ്യക്ഷന്നു
നോക്കുവാൻ പ്രയാസം പെരുകുന്നതുകൊണ്ടു
അതിനെ തന്റെ തുണയാളികളായ രണ്ടു
മേൽ ബോധകന്മാൎക്കു4) വിഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു.
അവരുടെ പേർ ദനെസൻ ക്രോത്തർ എന്നും
ഹെന്ദ്രി ജോൻസൻ5) എന്നും തന്നെ. ജോൻ
സന്റെ അപ്പനോ യൊറുബാ നാട്ടുകാരനും
അടിമവിടുതൽ കിട്ടിയവനും തന്നെ. അവൻ
പിന്നീടു ഇബദാനിൽ ഹിന്ദരർ6) ബോധക
ന്റെ എത്രയും വിശ്വസ്ത തുണയാളിയായി
൧൮൬൫ൽ മരിച്ചു. താൻ മിശ്ശൻ വേലക്കായി
നിയമിച്ച മൂന്നു ആണ്മക്കളിൽ ഇളയവനായ
ഹെന്ദ്രി സിയെറലേയോനെയിൽ ജനിച്ചു.
ബുദ്ധിവിശേഷമുള്ളവനായി പാഠസംസ്കാരം7)
തീൎന്നു ൮ വൎഷം സഭയിൽ വേല ചെയ്തശേഷം
൧൮൬൫ ഇംഗ്ലന്തിലേ ഇസ്ലിങ്ങതനിലുള്ള അം
ഗ്ലസസഭാമിശ്ശൻ ശാലയിൽ ൩ വൎഷം വേദശാ
സ്ത്രവും ഭാഷാന്യോന്യുപമിത ശാസ്ത്രവും8) മ
റ്റും അഭ്യസിച്ചു ബോധകഹസ്താൎപ്പണം കിട്ടി
യശേഷം ൧൮൬൯ൽ സിയെറലേയോനെയി
ലേക്കു മടങ്ങിച്ചെന്നു ഷൎബ്രോ നാട്ടിൽ വെ
ച്ചു പ്രസംഗവും വേദഭാഷാന്തരവും നടത്തി
൧൮൭൩ആമതിൽ ഇംഗ്ലന്തിലേക്കും പിന്നെ
കനാൻ (ഫലിഷ്ട്യനാടു)9) രാജ്യത്തിലേക്കും
ചെന്നു അവിടെ നിന്നു അറവിയെ ശിക്ഷ

2) Consul. 3) Chieftain. 4) Archdeacon.
5), Dandeson Crowther; Henry Johnson.
6) Hinderer. 7) Education. 8). Theology;
Comparative Philology. 9) Palestine.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/43&oldid=187964" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്