താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/39

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 31 —

THE SPIRITUAL WARFARE. Eph. 6, 10–18.

ആത്മിക യുദ്ധസന്നാഹം എഫേ. ൬, ൧൦–൧൮.

പരപദ്യം (ആശുപദ്യം).

ശ്രീയേശു നായക നിൻ സേവകരേ! എല്ലാരും
പേയോടു പോരിടുവിൻ ഭീതിയെന്ന്യേ—ദായമിതി
ന്യായമായ്സൎവ്വായുധങ്ങൾ—നല്ലപോൽ ധരിച്ചൊരുങ്ങീൻ
മായുമരി. സൎവ്വജയമാം...

തോടിവൎണ്ണം പല്ലവം ആദിതാളം

ജ്ഞാനായുധം ധരിച്ചീടിൻ—ദിവ്യഭടരേ!
നന്നായി പോർ പൊരുതീടിൻ.

ഏനസ്സും പേയിൻ സംഘം—എല്ലാം ധൈൎയ്യം നേടുന്നു.
ഹീനജഡമാം ശത്രു—ഏനം നോക്കികൂടുന്നു

മുന്നിലും വലത്തിടത്തും—മൂന്നു ദിക്കിലും പരന്നു
വന്നരികൾ ഘോരയുദ്ധം—മട്ടുമിഞ്ചി ചെയ്തിടുന്നു
മന്ദതയെന്ന്യേ ദിവ്യ സ—ൎവ്വായുധം ധരിച്ചുനിന്നു
മന്നനേശും ധ്യാനം ചെയ്തു—മല്ലിടിൻ ജയിപ്പത്തിന്നു—ജ്ഞാനാ—

ചരണങ്ങൾ

ഒന്നല്ല ശത്രുഗണം ഒട്ടേറെ എന്നു നിങ്ങൾ
നന്നേ മനസി ധരിപ്പിൻ.

അന്നു പൂങ്കാവിൽ ആദം ഹവ്വായെയും ചതിച്ച
ഹീനവേഷം പൂണ്ട പടുചതിയന്റെ ദാസർ—ഒന്നല്ല
മന്ദം മടിയുമെന്നേ—വല്ലാത്ത തന്ത്രം നന്നേ
എന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നു—എങ്ങും വീരശത്രുക്കൾ—ഒന്നല്ല
കൊന്നു വഹ്നിക്കുഴിയിൽ കോടാകോടി നരരേ
കുന്നിച്ചീടാൻ തുനിഞ്ഞു കൂടുന്നു വൈരിസംഘം—ഒന്നല്ല
ഒന്നോടെ നീതി ശുദ്ധി ഉയൎന്ന പരമസ്നേഹം
മന്നിൽ നിന്നാട്ടുവതിൽ മനസ്സു പതിക്കുന്നിവർ—ഒന്നല്ല
മനസി ധരിപ്പിൻ യേശുമശിഹയിൻ ശക്തി നിത്യം
തുനിഞ്ഞെഴുന്നീറ്റു നില്പിൻ സോദരരേ തരത്തിൽ
മന്നൻ ക്രിസ്തൻ കൊടിക്കീഴ് വല്ലഭപേയിൻ സംഘത്തെ
ഛിന്നഭിന്നം ചെയ്തു നില്പിൻ ക്ഷീണം തള്ളീൻ പുറത്തിൽ

മടിച്ചു കിടന്നാൽ ശത്രുപടകൾ കെടുതി ചെയ്യും
ഒടുവിൽ സങ്കടം കൂട്ടുമേ—ജ്ഞാനാ—

൨.

എടുപ്പിൻ പരമസൎവ്വായുധം അണിഞ്ഞു കൊ
ണ്ടുടുപ്പിൻ പൊരുതിടുവാൻ

ഇടുപ്പിൽ സത്യം കെട്ടുവിൻ യേശുനായകനെപ്പോൽ
വെടിവിൻ കാപട്യഭക്തി വേഷസേവയും നീക്കീൻ—എടു—
വടിവിൽ യേശുകൎത്താ നിൻ വരനീതിയെ നെഞ്ചത്തിൽ
വിടൎത്തു കവചമായി വിരവിൽ കെട്ടി ധരിപ്പിൻ—എടു—
നടക്കും പാദത്തിൽ ക്ഷേമം നല്കും സുവിശേഷത്തിന്ന്
അടുത്ത യത്നമാം അനുതാപം ശാന്തം ധരിപ്പിൻ—എടു—
തടുത്തു പേയിൻ പരീക്ഷ സമസ്തം ജയിപ്പതിന്നു

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/39&oldid=187956" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്