താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 19 —

ണ്ടിയും പ്രാൎത്ഥിച്ചു ഇനിയും പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നു എന്നും അവനിൽ വിശ്വസി
ക്കുന്നവനു അവൻ നിത്യരക്ഷ കൊടുക്കുന്നു എന്നും സ്പഷ്ടമായി കാണി
ച്ചു.— അന്നു മുതൽ എനിക്കു ക്രിസ്തനിൽ ശിഷ്യനാകുവാൻ ആഗ്രഹം
തുടങ്ങി എങ്കിലും ലോകാപവാദം ഭയപ്പെട്ടിട്ടു പിന്നോക്കം വലിഞ്ഞു ആ
രോടും പറയാതെ താമസിച്ചു സുവിശേഷം നിത്രം വായിക്കുന്നതിൽ കുറ
വു വരുത്തീട്ടില്ല താനും.— ഇങ്ങിനേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ
കൊച്ചിക്കു വരുമ്പോൾ കൊടുങ്കാറുണ്ടായതിനാൽ തോണി മുങ്ങി ച
ത്തുപോകും എന്നു ഭയപ്പെട്ടു വേഗത്തിൽ ക്രിസ്തന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ
നിശ്ചയിച്ചു പാതിരിസായ്പു അവൎകളോടു പറഞ്ഞാറെ സായ്പു വളര സ
ന്തോഷിച്ചു കിസ്തനിലുള്ള രക്ഷണ്യത്തെ കുറിച്ചു അധികം വിവരമായി
ഉപദേശിച്ചു പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച സ്നാനം ഏല്ക്കതക്കവണ്ണം നിശ്ചയിക്കയും
ചെയ്തു. എന്നോടു കൂട പാൎത്തിരുന്നു എനിക്കു ചോറു വെച്ചു തന്ന പട്ടർ
ഇക്കാൎയ്യത്തെ അല്പം അറിഞ്ഞു അമ്മയോടു പറഞ്ഞു കൌശലത്തോടെ
എന്നെ തൃപ്പൂണിത്തുറെക്കു വിളിപ്പിച്ചു എട്ടു ദിവസം താമസിപ്പിക്കയും
ചെയ്തു. ഇതിന്നിടയിൽ വയറ്റിന്മേൽ എനിക്കു ഒരു വലിയ കുരു ഉണ്ടാ
യി മരിക്കും എന്നു പേടിച്ചു ഞാൻ സൌഖ്യപ്പെട്ടു എങ്കിൽ താമസിയാ
തെ നിന്റെ ശിഷ്യൻ ആകും എന്നു കൎത്താവിനോടു പ്രാൎത്ഥിച്ചു അവൻ
എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു സൌഖ്യം തന്നു.— ഉടനെ ഞാൻ അമ്മയോടും മ
റ്റും യാത്ര പറഞ്ഞു കൊച്ചിക്കു പോന്നു പിറ്റേ ദിവസം തന്നേ ഒരു
കൊങ്കിണി ബ്രാഹ്മണനോടു കൂട കൎത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ബപ്തിസ്മ
പ്പെട്ടു ൧൮൩൫ എപ്രിൽ ൫ ാം ൹ പൂണുനൂലും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു സാ
യ്പന്മാരോടു കൂട ഭക്ഷിച്ചു ജാതിയും കളഞ്ഞു. (ശേഷം പിന്നാലെ)

II. THE HUMAN SKULL (2).

തലയോടു.

(V. 154 ഭാഗത്തിന്റെ തുടൎച്ച).

I. തലച്ചോറിനെ അടക്കിക്കാക്കുന്ന തനിച്ച തലയോട്ടിന്നു1) എട്ടെ
ല്ലുകൾ ഉണ്ടു. അതിൽ നാലു മേലും നാലു കീഴും ഇരിക്കുന്നു എന്നു
പറയാം.

1. മേലേത്ത നാലു എല്ലുകളെ ഒരു മേല്പുരയുടെ രണ്ടു നെറ്റിക്കും
രണ്ടു ചായ്പിന്നും ഉപമിക്കാം. പലകപ്രായത്തിലുള്ള ൟ എല്ലുകൾ പല
പ്രകാരം വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവയാവിതു:

൧. നെറ്റിയെല്ലു ഒന്നു2). മണ്ടയുടെ മുമ്പുറത്തു നില്ക്കുന്ന ൟ
എല്ലുകൊണ്ടു മുഖത്തിന്റെ മേൽഭാഗം ഉണ്ടാകുന്നു. ആയതു മൂക്കിൻ

1) Brain-pan (cranium), 2) Frontal bone (os frontale).

2*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/27&oldid=187930" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്