താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/247

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 239 —

൧൮൭൯ ആമതിലേ കേരളോപകാരിയുടെ പൊരുളടക്കം.

ഭാഗം ഭാഗം
അനുതാപസ്തോത്രാപദാന ദിവസം 154

ആത്മികയുദ്ധം 2
ആത്മികയുദ്ധസന്നാഹം 31
ആത്മികവാൾ 193
ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രം 70
ഉടമ്പെല്ലുകൾ 151. 169
ഒന്നാം ഹെരോദാവിന്റെ ചരിത്രസം
ക്ഷേപം 121. 137. 161. 177. 201. 217
ഒരു ഗീതം 25. 211. 232
ഒരു പൂൎവ്വവൃത്താന്തം 172
ഒരു രഹസ്യ ക്രിസ്താനന്റെ മരണം 124
കടലാസ്സ് നിൎമ്മാണം 188
കരചരണാസ്ഥികൾ 209. 227
കരാസ്ഥികൾ 209
കീൎത്തനങ്ങൾ 92
കുപ്രദ്വീപിന്റെ ചരിത്രച്ചുരുക്കം 102
ക്രിസ്താവതാരകീൎത്തനം 231
ക്രിസ്തുവന്ദന 52
ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയൎച്ച 97
ഗൃഹപുരി ദ്വീപും ഗുഹാലയവും 206. 223
ഗൌളിയും തുമ്പിയും 143
ചരണകോശം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം 88
ചരണാസ്ഥികൾ 227
ചിത്രപദ്യം 84
ചുണ്ടെലി 130
തലയോടു 19
താലകേര തുംമ്പികൾ 191
തിരുവെഴുത്തുകളെ ആരായുവിൻ 126
ത്രിയേക വന്ദനം 187
നായി 61
നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിപ്പിൻ 108
പമിക്കി 144
പലവകവൎത്തമാനം 117
പല്ലുകൾ 110
ബൊസ്‌ഫൊരുസ് 47
ഭയാപഹം 27
ഭൂമിയുടെ അൎദ്ധഗോളങ്ങൾ 166
ഭൂമിശാസ്ത്രസംബന്ധം 36. 76
മലയാളരാജ്യം 10. 50
മശീഹ കടലിന്മേൽ നടന്നതു 69
മാർപാപ്പാവു (൧൩ാം ലേയോ) 29

മുഖാസ്ഥികൾ 85

മോവാബ്യ ഓൎമ്മക്കല്ലു 147
യാക്കോബ് രാമവൎമ്മൻ 7. 17. 41. 57. 81
യേശു നാമ ദ്വേഷി 128
രത്നവ്യാപാരിയായ ശാപൂർ 44
വത്സരാരംഭസ്തുതി (1879) 1
ലൌകികവൎത്തമാനം 15. 37. 54. 77. 94. 118.
134. 158. 174. 198. 214. 236
വിരുതുടയ വേദചോദ്യോത്തരങ്ങൾ 93.
131. 168. 211
വിളയാട്ടുതാരാട്ടുകൾ 132
വേദധ്യാനം 26. 50. 73. 91. 114. 131.
142. 164. 186. 205. 229
വേദാന്തം 181
വൈദികവൎത്തമാനം 13. 33. 74. 115.
156. 194. 212. 233
അംഗ്ലസഭാമിശ്ശൻ 116
ഇതാല്യ 14
ഔസ്ത്രാല്യ 117
കാശ്മീരത്തിലേ വൈദ്യമിശ്ശൻ 156
ക്രിസ്ത്യാനവിശ്വാസസംബന്ധം 115
ഗൎമ്മാന്യരാജ്യം 13
നവകലെദ്യോന്യ 75
നവഗിനേയാ 75
നവബ്രിതാന്യ ദ്വീപുസഞ്ചയം 75
നീഗർമിശ്ശൻ 33
പഴങ്കൂറ്റുകാർ 13
മദ്യവൎജ്ജനയോഗം 117
മാധ്യരേഖാഫ്രിക്കാ 14
മഹോത്സവഗീതക്കാർ 194. 212. 235
മെക്ഷിക്കോ 75
വേദസംഖ്യക്കാർ 115
സുമത്ര 74
ഹിസ്പാന്യ 115
ശിശുശാലകളിലും അകംഭാഗത്തിലും ക
ഴിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യോത്തരം 155. 232
ശ്രീയേശു പഞ്ചാക്ഷരം ലിഖ്യതേ 32
സിന്ധുപദ്യ ലക്ഷണം 74
സൂത്രഗീതം 208
സ്വസ്ഥദിവസത്തെക്കുറിച്ചു 165
ഹിന്ദുമതം എന്തു 23. 66. 98. 181

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/247&oldid=188413" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്