താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/228

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 220 —

എങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയില്ലതാനും. യഹൂദർ അവനെ കുറിച്ചു കൈസ
രോടു സങ്കടം ബോധിപ്പിക്കും എന്നു പേടിച്ചു അവരുടെ നിലവിളിയെ
കേട്ടു യേശുവിന്നു മരണവിധികല്പിച്ചത് (യോഹ. 19, 12ff). എന്നിട്ടും ചി
ല സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാറെ യഹൂദന്മാർ അവന്റെ അന്യായമായ
ക്രൂരതകൾ നിമിത്തം കൈസരോടു സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു 36ാം വൎഷം
അവൻ രോമയിൽ ചെന്നു ശിക്ഷയെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ കൊ
ല്ലത്തിൽ സുറിയനാടുവാഴി മഹാപുരോഹിതനായ കയഫാവിനെയും
സ്ഥാനത്തിൽനിന്നു പിഴുക്കി.

പിലാതൻ രോമയിൽ പോയ ശേഷം ഏകദേശം അഞ്ചു സംവത്സ
രത്തോളം മാത്രമേ യഹൂദനാടു രോമൎക്കു അധീനം ആയിരുന്നുള്ളൂ. ഈ
കാലങ്ങളിൽ മൎക്കെല്ലൻ, മരുല്ലൻ എന്ന രണ്ടു നാടുവാഴികൾ വാണു.
എന്നാൽ ഇവരുടെ വാഴ്ചയെ കുറിച്ചു ചരിത്രം ഒന്നും വിവരിക്കുന്നില്ല.

ഹെരോദാ അഗ്രിപ്പയും മകനായ രണ്ടാം അഗ്രിപ്പയും.

അരിസ്തൊബൂലിന്റെ രണ്ടാം മകനായ ഒന്നാം അഗ്രിപ്പാ തന്റെ
യൌവനകാലം മിക്കതും രോമയിൽ ഓരോ പ്രപഞ്ചനൃത്തവിനോദങ്ങ
ളിൽ കഴിച്ചു, മുതൽ എല്ലാം ദുൎവ്വ്യയമാക്കി ദാരിദ്ര്യം നിന്ദ അപമാനം
ദുഃഖാദികൾ ഏറിയോന്നു അനുഭവിച്ചു. തന്റെ തോഴനായ കലിഗുല
37ാം ക്രിസ്താബ്ദത്തിൽ സൎവ്വാധിക്യം പ്രാപിച്ചാറെ അവന്നു ഫിലിപ്പി
ന്റെ മരണത്താൽ (34 ക്രി. അ). സുറിയനാടോടു ചേൎത്ത ഫിലിപ്പിന്റെ
ഇടവകയെയും രാജസ്ഥാനത്തേയും കൊടുത്തു. ഹെരോദ്യ തന്റെ ഭൎത്താ
വായ ഹെരോദാ അന്തിപ്പാ ഇടപ്രഭു മാത്രം ആയിരിക്കേ അവളുടെ സ
ഹോദരനായ അഗ്രിപ്പാ രാജാവായി തീൎന്നതു കൊണ്ടു തനിക്കു അസൂയ
തോന്നി. ഭൎത്താവിന്നും രാജനാമം കിട്ടേണ്ടതിന്നു അവനുമായി കൈസര
ടുക്കേ രോമെക്കാമാറു പുറപ്പെട്ടു. ആയതു അഗ്രിപ്പാ അറിഞ്ഞ ഉടനെ
ഓരോ ഉപായങ്ങളെ പ്രയോഗിച്ചതു കൊണ്ടു അവളുടെ ആശ നിഷ്ഫല
മായി എന്നു മാത്രമല്ല, കൈസർ ഹെരോദ അന്തിപ്പയെ പിഴുക്കി ഗല്യ
നാട്ടിലേക്കു നാടുകടത്തുകയും താൻ ഭരിച്ചിരുന്ന ഗലീല, പിരേയ നാടു
കളെ കൂട അവന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു (40 ക്രി. അ.)

കലിഗുല കൈസർ (41 ക്രി. അ). രോമയിൽ വെച്ചു ചതികലകൊ
ണ്ടു തിരുപ്പെട്ടാറെ അന്നു അറിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഗ്രിപ്പാവിന്നു തന്റെ
സ്നേഹിതരായ രോമ കുലീനന്മാരുടെ സഹായം ഉണ്ടായതിനാൽ ക്ലൌ
ദ്യൻ കൈസരിൽനിന്നു അവന്നു യഹൂദ, ശമൎയ്യ നാടുകളേയും മുമ്പെ അ
ൎഹെലാവിന്നു ഉണ്ടായ ഇടവകകളെയും തനിക്കുള്ള രാജ്യങ്ങളോടു കൂടെ
ചേൎത്തു കിട്ടിയതിനാൽ മഹാഹെരോദാവിൻ രാജ്യമെല്ലാം വശത്തായി
വരികയും ചെയ്തു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/228&oldid=188373" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്