താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/226

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 218 —

ന്നവരേയും; അഞ്ചാമവളായ ക്ലെയോപത്ര ഫിലിപ്പിനെയും പ്രസവിച്ചു.
അരിസ്തൊബൂലിന്നു ഹെരോദാ, ഒന്നാം ഹെരോദാ അഗ്രിപ്പാ, ഹെരോദ്യ
എന്നീ മൂന്നു മക്കളും ഹെരോദാ അഗ്രിപ്പാവിന്നു ബരനീക്ക, രണ്ടാം ഹെ
രോദ അഗ്രിപ്പ, ദ്രുസില്ല എന്ന മൂവരും ഉണ്ടായി. ഹെരോദാ ഫിലിപ്പു
ഹെരോദ്യയെ വേട്ടതിനാൽ ശലോമ എന്ന പുത്രി ജനിച്ചു. അവൾ ഫി
ലിപ്പിന്നു ഭാൎയ്യയായ്തീൎന്നു.

ഹെരോദാവിന്നു അനേകം ഒല്ലിയിൽ വെച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അവ
ന്റെ മേല്പറഞ്ഞ അഞ്ചു കെട്ടിലമ്മമാരുടെ പുത്രന്മാരിൽ ചിലർ മാത്രം
പ്രഭുക്കളും പ്രധാനികളും ആയ്തീൎന്നതു കൊണ്ടു അവരെ തന്നെ വംശാവ
ലിയിൽ കാണിച്ചതു.

കനാൻ രാജ്യത്തിൽ വാണ മഹാഹെരോദാവിൻ
പിൻവാഴ്ചക്കാർ.

രോമ കൈസരായ ഔഗുസ്തൻ മഹാഹെരോദാവിന്റെ മരണപത്രി
ക പ്രകാരം അവന്റെ രാജ്യത്തെ അൎഹെലാവ്, ഹെരോദാ അന്തിപ്പാ,
ഫിലിപ്പ് എന്നീ മൂന്നു പുത്രന്മാൎക്കു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. അൎഹെ
ലാവിന്നു ഏദോം, യഹൂദ, ശമൎയ്യ എന്നിങ്ങിനെ രാജ്യത്തിന്റെ പാതിയും
പ്രഭുസ്ഥാനവും കിട്ടി. അവൻ പിതാവിന്റെ കാൽവടുക്കളിൽ നടന്നു
ദുഷ്ടനായി വാണു പ്രജകളെ വളരെ പീഡിപ്പിച്ചതു കൊണ്ടു ജനരഞ്ജ
ന അവനിൽ അശേഷം ഇല്ലാതേ പോയി. ഇതു നിമിത്തം നാം മത്താ
യി 2, 22ൽ വായിക്കുന്നിതു യഹൂദയിൽ അൎഹെലാവ് പിതാവായ ഹെ
രോദാവിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വാഴുന്നതു യോസേഫ് കേട്ടിട്ടു അവിടെ പോ
വാൻ ഭയപ്പെട്ടു ശിശുവിനേയും മറിയയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ഹെരോദാ
അന്തിപ്പാവാണ ഗലീലയിൽ പോയി പാൎത്തു" ഓരോ കുറ്റം നിമിത്തം
കൈസർ അവനെ തന്റെ വാഴ്ചയുടെ പത്താം വൎഷത്തിൽ സ്ഥാന
ത്തിൽനിന്നു പിഴുക്കി ഗല്യ നാട്ടിലേക്കു* മറുനാടു കടത്തുകയും ചെയ്തു.

മഹാഹെരോദാവിൻ രണ്ടാം മകനായ ഹെരോദാ അന്തിപ്പാ ഗലീ
ല, പെരയ്യ എന്ന നാടുകളുടെ വാഴിയായ്തീൎന്നു. ഇവൻ സ്നാപകനായ
യോഹന്നാനെ കൊല്ലിച്ചതു. ഈ ഹെരോദാ അന്തിപ്പം തന്റെ സഹോ
ദരഭാൎയ്യയായ ഹെരോദ്യയെ ഒരു രോമയാത്രയിൽ കണ്ടു മോഹിച്ചു അ
ധൎമ്മമായി കൈക്കൊണ്ടു (മാൎക്ക 6, 17ff). വിവാഹത്തിൽ അവൾ്ക്കു പിറന്ന
ശലൊമ തന്റെ കൂത്താട്ടം കൊണ്ടു അമ്മയുടെ സൂത്രത്താൽ യോഹ
ന്നാന്റെ തല വെട്ടിക്കുന്നതിന്നു ഹെരോദാവിനെ വശീകരിച്ചു. അവൻ
ഗനേസരെത്ത് സരസ്സിന്റെ തീരത്തു തിബേൎയ്യ എന്ന നഗരത്തെ പ
ണിയിച്ചു. ഇവന്റെ അടുക്കൽ യഹൂദ നാടുവാഴിയായ പൊന്ത്യപിലാ
ത്തൻ യേശുവിനെ വിസ്താരത്തിന്നു അയച്ചതിനാൽ അന്നു മുതൽ ഇവ

*പരന്ത്രീസ്സുരാജ്യം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/226&oldid=188369" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്