താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/216

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 208 —

രിക്കുന്നു. മേല്മാടത്തിൻ മേല്ഭാഗത്തിൽ കാഴ്ചക്കു പുറമേ പെടുന്ന നെട്ടാ
യാത്തിൽ ഒരു പെരുംകല്ലുത്തരമുണ്ടു ആയതു പാറയിൽനിന്നു കൊത്തി
എടുത്തു ചിത്രങ്ങൾ കൊത്തി 50 തൂണുകളുടെ മേൽ നിൎത്തിയിരിക്കുന്നു.
ചില തൂണുകൾ വിചിത്രമായലങ്കരിച്ചും ചിത്രിച്ചും വേറുചിലതു ഒഴുക്ക
മ്പണിയോടെയും, മറ്റു ചിലതു നാലുപുറവും പടയാളികൾ ന്യായാധി
പഗുരുഭൂതർ എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഭംഗിയോടെ കൊത്തപ്പെട്ടും ഉള്ള
വയായി കാണാം. ചിത്രിച്ചരൂപങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഇമ്പകരമുള്ളതായാലും
ചിലതിന്റേതു ഭീകരമായുള്ളവ. (Rvshvr.)

MEMORIAL VERSES.

സൂത്രഗീതം.

൧. ടിഷച് പ്രത്യയാന്താഃ.

അവി, മഹ്യോഷ്ടിഷജവരക്ഷണതൃപ്ത്യ വഗമകാന്തിഗതിപ്രീത്യാദിഷു.
അവതി പ്രീണയതീമം സരിദിത്യവിഷോംബുനിധിൎമഹപൂജയാം.
മഹ്യന്തെ അമരാ അമുനാ ഇതി മഹിഷം പൊത്താം മഹിഷീ യെരുമാ.
അമരോഗെ' മേൎദീൎഘശ്ചാമിഷ മിരയുമിറച്ചിയുമപി സ‌മ്ഭോഗം
വൃദ്ധിശ്ചരുഹേ രൌഹിഷമൊരു പുൽ മൃഗഭേദേ രൌഹിഷ ഇതി വാച്യഃ
ണിദ്വാചതവേ സ്തവിഷഃ സ്വൎഗ്ഗവുമബ്ധിയുമതു പോൽ താവിഷമതുമാം.
തവിഷീ താവിഷിയും സ്തീലിങ്ഗം തടിനീ ധരണീ സുരകന്യാ ച.
നഞിവ്യഥേരവ്യഥിഷോ'ൎകോ' ബ്ധിൎനിശീഥിനീ പൃഥീവീ ചാവ്യ ഥിഷീ
ബുൿചക്രലേരിതി ചാത് ടിഷജൂഹ്യഃ കില്ബിഷ മഘമിതി ടിഷജധികാരഃ

൨. കിരച് പ്രത്യയാന്താഃ

ഇഷി, മദി, മുദി, ഖിദി, ഛിദി, ഭിദി, തിമി, മിഹി, മുഹി, മുചി, രുചി മന്ദിഭ്യാ കിരജിതി.
ഇഷിരോ'ഗ്നിൎമടിരാതു സുരാസ്യാന്മുന്ദിരഃ കാമുകജലധരയോശ്ച.
ഖിദിരശ്ചന്ദ്രശ്ഛിദിരഃ ഖസ്ഗോ ഭിദിരം വജ്രം തിമിരമിരുട്ടും.
മിഹിരഃ സ്ഥവിരദിവാകരയോഃ സ്യാന്മുഹിരാദൎപകമൂൎഖസഭാൎഹാഃ
മുചിരോ, മുചിരാ, മുചിരം ദാതരി (ദാത്ര്യാഞ്ച) രുചിരോ, രുചിരാ, രുചിരം ചാരോ (ചാൎവ്യാഞ്ച).
മന്ദിരവും, മന്ദിരയും വീടാം നഗരവുമാം പുല്ലിങ്ഗേ കടലാം.
രുധി, ബധി, ശുഷി, ചന്ദിഭ്യശ്ചസ്യാത് രുധിരം രക്തം ബധിരൻ ചെകിടൻ.
ശുഷിരാഃ, ശുഷിരാ, ശുഷിരം ശുഷ്കെ (ശുഷ്കായാഞ്ച) ശുഷിരാഃ ശുഷിരം വാ നിൎവ്യഥനം.
ചന്ദിര ശബ്ദം ദ്വിരഭത്തിലുമച്ചന്ദ്രനിലും വൎത്തിപ്പൂ പണ്ടേ.
ണിദശേ രാശിര നഗ്നിയരക്കൻ; അജിരഃ ശിശിരശ്ചനിപാത്യേതേ.
അജിരം മുറ്റം; ശിശിരഃ, ശിശിരാ, ശിശിരം ശീതളമായുള്ളതു പോൽ.
തുഹിനത്തിലുമൃതുഭേദത്തിലുമീശിശിരത്തിനു ക്ലീബത പോൽ മുഖ്യം.
ശിഥില, സ്ഥിര, ഖദിര, സ്ഥവിര, സ്ഫിര, ശിവിരാശ്ച നിപാത്യന്തേ തദ്വത്.
ശ്രഥമോചന ഉപധായാശ്ചേത്വം രേഫസ്യ ച ലോപഃ സ്യാദ്ധാതോഃ.
പ്രത്യയരേഫസ്യ ചലഃ ശിഥിലഃ, ശിഥിലാ, ശിഥില മഴഞ്ഞ പദാൎത്ഥം.
സ്ഥാ, സ്ഫായോസ്തുടിലോപത്വേന സ്ഥിര ശബ്ദഃ സ്ഫിര ശബ്ദശ്ചാഭൂൽ.
സ്ഥാശീങ്ങോൎവുൿ ഹ്രസ്വത്വഞ്ച സ്ഥവിരൻ വൃദ്ധൻ ശിവിരം പടവീട്.
ഇതികിരജധികാരോ' വസിതോ' ഭൂദഥകഥയാമ്യഹമിലജധികാരം.

വായനക്കാൎക്കു ഇതിൽ രുചിയുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ ശേഷം പിന്നാലെ. (P. Satyarthi.)

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/216&oldid=188349" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്