താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/208

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 200 —

രിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടു സുല്ത്താന്റെ മന്ത്രിസഭ
ഖിദിവ് ഇഷ്മയേൽ പാഷാവിന്റെ സ്ഥാന
മാനാധികാരങ്ങൾ എള്ളോളം കുറെക്കാതെ മുഴു
വനെ ത്യുഫിൿതമ്പാന്നു സമ്മതിച്ചുറപ്പിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഇതത്രേ ഞായം (ജൂലായി ൨൯. ഈയ
ഥാസ്ഥാനപ്രമാണത്തിൽ എൽ കഹിര (Cairo)
ക്കാർ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചു (ആഗസ്തു ൧൫.)

സുപ്രത്യാശമുന.— അംഗ്ലസൈ
ന്യം ഉലുന്ദി എന്ന സ്ഥലത്തെ പിടിച്ചപ്പോൾ
ജൂലുകാപ്പിരികളുടെ മന്നനായ ചെജ്ജ്വായോ
അവിടെനിന്നു കാട്ടുപ്രദേശത്തിൽ മണ്ടി പു
തിയൊരു മൺകോട്ടയെ എടുപ്പിച്ചു പരിചാര
കരെ ശേഖരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞതുകൊണ്ടു അംഗ്ല
സേനാപതി ഉലുന്ദിയിൽ ഒരു കാവൽപ്പടയെ
നിൎത്തുവാനും മന്നനെ പിടിപ്പാനും വട്ടം കൂട്ടു
ന്നു (ജൂലായി ൨൨ ൹). അംഗ്ലസൈന്യം ര
ണ്ടു പടയായി ജൂലുനാട്ടിൽ ഉള്ളിൽ കടക്കു
ന്നതു ചെജ്ജ്വായോ അറിഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ
തന്നെ ഇംഗ്ലിഷ്കാൎക്കു ഏല്പിച്ചാൽ അവർ എ
ന്നെ കൊല്ലുമോ ജീവനോടു രക്ഷിക്കുമോ എന്തു
ചെയ്വാൻ ഭാവം എന്നു ചോദിച്ചതിനു മന്നൻ
അഭയം വീണാൽ കൊല്ലൂല്ല എന്നു സേനാപ
തി ഉത്തരം കൊടുത്തു (ജൂലായി ൨൯). ചെ
ൽമ്സഫൊൎദ്ദ് കൎത്താവു ഇംഗ്ലന്തിലേക്കു പോയി.
ശ്രീ ഗാൎന്നത്ത് വൂൽസ്‌ലേ ഉലുന്ദിയിലും ക
ൎന്നൽ രസ്സൽ എൻഹ്ലൊഗാനാവിലും എത്തി
യിരിക്കുന്നു. (ആഗസ്തു ൧൨ ൹).

ഉപസേനാപതി (Brigadier) ക്ലാൎക്കു ചെ
ജ്ജ്വായോവിന്റെ ഒളിപ്പിടത്തെ വളഞ്ഞു കാ
വൽ നിന്നശേഷം ആഗൊസ്തു ൨൮ ൹ ചെ
ജ്ജ്വായോ മന്നനെ ബദ്ധനാക്കി സേനാപതി
യുടെ കൈയിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ
40,000 വീരന്മാൎക്കു പടത്തലവനായ ഈ മന്നൻ
നിഗള ക്രൂരതകൾ നിമിത്തം അര അംഗ്ലപ
ട്ടാളത്തിനു ഇരയായ്തീൎന്നു. മന്നൻ ഇനിമേൽ
കോയ്മത്തടവുകാരനായ് (state-prisoner) കേ
പ്‌തൌനിൽ പാക്കേണ്ടിവരും അവന്റെ രാ
ജ്യത്തെ അംഗ്ലക്കോയ്മ അനുസരിക്കുന്ന
2 തലവന്മാരുടെ കൈയിൽ വിഭാഗിച്ചു കൊ
ടുത്തു, തിരുവിതാങ്കോടു മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ

ഉള്ളതുപോലേ കണ്ടു അംഗ്ലകാൎയ്യസ്ഥന്മാരെ
പാൎപ്പിക്കയും ചെയ്യും.

യൂറോപ്പ Europe.

ഇംഗ്ലന്തു.—മേയിതൊട്ടു സപ്തമ്പർ വ
രെക്കും ഉള്ള അവിടുത്തേ വേനല്ക്കാലത്തു അ
പൂൎവ്വമായ മഴ പെയ്തു നിലം തണുക്കയാൽ ധാ
ന്യപുൽകൃഷികൾക്കു വമ്പിച്ച നഷ്ടം ഭവിച്ചു.
സാംരാജ്യത്തിന്നു 30,000-50,000 ലക്ഷം ഉറു
പ്പികയോളം നഷ്ടമുണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു കേൾ
ക്കുന്നു. ധാന്യകൃഷി മിക്കതും നശിച്ചതിനാൽ
കച്ചവടക്കാർ ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു
കോതമ്പം മുതലായ ധാന്യങ്ങളെ അനവധി
കടൽവഴിയായി വരുത്തുന്നു.

റൂമിസ്ഥാനം.—ഔസ്ത്രിയ കോയ്മ ത
ന്റെ പടയെ നൊവിഭജാരിലേക്കു നടത്തു
വാൻ ഭാവിക്കുന്നു.

സുല്ത്താൻ യവനരാജ്യത്തിന്നു ബൎല്ലീനിലേ
നിയമപ്രകാരം നിശ്ചയിച്ച നാടുകളെ ഏല്പി
പ്പാൻ പോകുന്നു.

രുസ്സ്യ.— ആ സാംരാജ്യത്തിലേ പ്രസി
ദ്ധപത്രികകൾ മിക്കതും ഗൎമ്മാനകോയ്മക്കും
ഗൎമ്മാനൎക്കും വിരോധമായി ഓരോ അപ്രിയ
മുള്ള വൎത്തമാനങ്ങളെ പരത്തികൊണ്ടു രുസ്സ്യ
ഗൎമ്മാന രാജ്യങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ നിരസവും
ദ്വേഷ്യവും ഉണ്ടാക്കിവരുന്നു.

രുസ്സ്യയും ചീനവും തമ്മിൽ സന്ധിച്ചു വന്നു.
രുസ്സ്യ വടക്കേ കൽജയെ ചീനത്തിന്നു ഏല്പി
ച്ചു എങ്കിലും കശ്ഗാരിലേക്കു ചെല്ലുന്ന കണ്ടിവ
തിലുകളോളം തെക്കേ അംശം തനിക്കായ് നി
യമിച്ചു. ചീനം രുസ്സ്യൎക്കും 50 ലക്ഷം രൂബൽ
പണം കൊക്കേണ്ടതു.

രുസ്സ്യ ചക്രവൎത്തിക്കും പാൎസ്സിസ്ഥാനഷാവി
ന്നും തമ്മിൽ വളരെ മമതെയുണ്ടു തെക്കേ തു
ൎക്കൊ മന്നരെ ശിഷ്യക്കേണ്ടതിന്നു പുറപ്പെ
ട്ടസൈന്യത്തിന്നു ആവശ്യമായ ഒട്ടകങ്ങളെ
കൊണ്ടു ഷാ സഹായിക്കുകയും ഒരു രുസ്സ്യകാൎയ്യ
സ്ഥനെ തെഹരാനിൽ കൈകൊള്ളുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Printed at the Basel Mission Press, Mangalore.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/208&oldid=188332" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്