താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/195

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 187 —

ഹണമായി പിതാവിൻ വലഭാഗത്ത് സിംഹാസനം പ്രാപിച്ചതുകൊ
ണ്ടു മുഖത്തെ അങ്ങോട്ടു തിരിച്ചു മേലവ അന്വേഷിപ്പിൻ ഭൂമിയിലുള്ള
എല്ലാവരും ആയുള്ളോരെ മേലേവ തന്നെ വിചാരിപ്പിൻ!

S. W.

൧. ഇതാ വന്നസ്തമാനം

ഇക്കാട്ടിൽ നില്ക്കാമോ
ചീയോനേ നിത്യസ്ഥാനം
ആരണ്ടു പോരുന്നോ
എന്നോടു വരുവിൻ
ചുരുക്കമാം പ്രയത്നം
മഹത്വം അന്ത്യരക്തം
മുൻചാവു ജീവൻപിൻ

൨. ൟ ലോകർ പരിഹാസം

പേടിപ്പിക്കരുതേ—
നമുക്കാം സ്വൎഗ്ഗവാസം
അവൎക്കു പുകയെ
ജഡ സ്വഭാവവും
അവൎക്കു ദേവലോകം
ശിഷ്യൎക്കിതത്രേ ശോകം
ചിരിപ്പു പിൻ വരും (൧൭൯)

PRAISE TO THE HOLY TRINITY.

ത്രിയേക വന്ദനം.

രാഗം ശങ്കരാഭരണം ദ്വിപദങ്ങൾ ആദിതാളം.

1. അഖില ചരാചര അമലാ ശരണം.

അനുദിനം ഭൂവിയിതിലുദയാ ശര.
അതിരില്ലാ ഗുരുവെ ശര.

൨. അടിയനു വരമരുൾകാ കൃപാലോ
ആദിയുമന്തവുമില്ലാ ശര.
ആദിയിൽ ഭൂതലം സൃഷ്ടികാ ശര.
ആദവും ഹവ്വയിൽ അതാ ഗുരുവേ.
ആദര വാകണമേ കൃപാലോ.

൩. ഇക്ഷിതി രക്ഷക പക്ഷമേ ശര.
ഇന്നിടെ ചക്ഷേരൂക്ഷാ ശര.
ഇഷ്ടരുടെ വിഷ്ടപ ഗുരുവേ.
ഇഷ്ടമായരുളണമേ കൃപാലോ.

൪. ഈശനിൽ തിരുസുതനേശുവേ ശര.
ഈക്ഷണ അക്ഷയ നിരുപമ ശര.
ഈ മേദിനി നരരിൽ സൽഗുരുവേ
ഈ ദിനമരുളണമേ കൃപാലോ.

൫. ഉന്നത ദിവതലേ ഉദയാ ശര.
ഉലർ കലകരുണാ സനനേ ശര.
ഉത്തമ സൽഗുരുവാം ശ്രീ ഗുരു.
ഉക്തി പോലരുളണമേ കൃപാലോ.

൬. ഊൎജ്ജിത സുരൻ നരർ പടിവേ ശര.
ഊക്ക മോശാശ്രയ അമൃതമേ ശര.
ഊനമകറ്റിയവാ സൽഗുരു.
ഊറുകമമ മനമ്മേൽ കൃപാലോ.

൭. ഋണമദാന ദയാലുവേ ശര.
ഋഷഭ വാഹനെ നീക്കി നീ ശര.
ഋഷിമാൎക്കും മേലാം സൽഗുരു.
ഹൃത്തിനെ മാറ്റണമേ കൃപാലോ.

൮. എല്ലയും തൊല്ലയുമില്ലാ ശര.

എതിർ നര അരിഹർവീരാ ശര.
അഴുന്നരുൾ മമ ചിത്തിൽ സൽഗുരു.
എന്നും എഴുന്നരുൾകാ കൃപാലോ.

൯. ഏദനിൽ മോദമുരച്ചവാ ശര.
ഏനമായ്വോദമുരച്ചവാ ശര.
ഏവരും സ്തുതി ചെയ്വാൻ സൽഗുരു.
ഏകനെ ഏകണമേ കൃപാലോ.

൧൦. ഐശ്വൎയ്യ വ്യാപക ശക്തനെ ശര.
ഐഹികെ മുക്തി തെളിച്ചവാ ശര.
ഐക്യമാമെല്ലാൎക്കും സൽഗുരു.
ഐയമകറ്റുകഹോ കൃപാലോ.

൧൧. ഒരു പൊരുളാം ത്രിത്വത്തിനു ശര.
ഒരുവിധം നരഗുരു ഗുരുപതി ശര.
ഒത്തു നരർ സ്തുതിയായ് സൽഗുരു.
ഒരുമനാ വരാനരുൾകാ കൃപാലോ.

൧൨. ഓവി മഹോന്നതനധിപാ ശര.
ഓഹോ ദുരിതപഹനെ ശര.
ഓരോ തിരുപുരയെസൽഗുരു.
ഓൎമ്മിപ്പാൻ വരന്താ കൃപാലോ.

൧൩. ഔദോൎയ്യസ്സ്വയകരനെ ശര.
ഔവ്വണ്ണം ശുഭകണ്ണെ ശര.
ഔവ്വോ കുലമടിയനുസൽഗുരു.
ഔദോൎയ്യാൽ അരുൾകാ കൃപാലോ.

൧൪. അംബരതാരക സൃഷ്ടാ ശരണം
അംഭസ്സിന്നധികാരി ശര.
അംബുജകാന്തികൊടുത്തോൻ സൽഗുരു.
അംബികയിൽ നരരൂപ കൃപാലോ.

൧൫. അക്കരെ സുരർമണി സ്വയമണി ശര.
അക്കരെദിനമണി ശുഭമണി ശര.
അക്കരെ അഗതിയെ സൽഗുരു.
അക്കരെയാക്കുകാമെൻ കൃപാലോ.

ആ ആഭരണം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/195&oldid=188302" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്