താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/182

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 174 —

ത്രനായി ൟ ലോകത്തിലേക്കു ഇറങ്ങി വരുന്നതിനു ൬൦൦ സംവത്സരം മു
മ്പേ ഇക്കാൎയ്യം സംഭവിച്ചു. എന്നാൽ ദാനിയേൽ എന്ന ദൈവമനുഷ്യൻ
ഉപാസിച്ച ദൈവം ബാബേലിലേ മനുഷ്യരെ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആളു
കളോടു ൩൦൦൦ ആണ്ടുകൾക്കു മുമ്പേ അരുളി ചെയ്തിതു: "അല്ലയോ
എൻ ജനമേ കേൾക്ക! ഞാൻ ചൊല്ലട്ടേ ഇസ്രയേൽ നിന്നെ പ്രബോധി
പ്പിക്കട്ടെ. ഞാനേ ദൈവം നിൻ ദൈവം തന്നെ; നിന്റെ ബലികളെ
ചൊല്ലി നിന്നെ ശാസിക്കയില്ല, നിന്റെ ഹോമങ്ങളും നിത്യം എന്റെ
മുമ്പിൽ ആകുന്നു. നിന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു കാളയും നിന്റെ തൊഴുത്തുക
ളിൽനിന്നു കോലാടുകളെയും ഞാൻ എടുക്കയില്ല. കാട്ടിലേ ജന്തുക്കളിൽ
ഒക്കയും മലകളിൽ ആയിരമായി നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും എനിക്കല്ലോ ഉള്ള
വ, കുന്നുകളിലേ പക്ഷി എല്ലാം അറിയും. നിലത്തിന്മേൽ ഇളകുന്നതും
എനിക്കു ബോധിച്ചു, എനിക്കു വിശന്നാൽ നിന്നോടു പറകയില്ല, ഊഴി
യും അതിന്റെ നിറവും എനിക്കല്ലോ ഉള്ളതു. ഞാൻ കൂറ്റ കാളകളുടെ
മാംസം തിന്നുകയോ കോലാടുകളുടെ ചോര കുടിക്കുയോ? ദൈവത്തിനു ബ
ലിയായി സ്തോത്രത്തെ കഴിച്ചുകൊണ്ടു മഹോന്നതന്നു നിന്റെ നേൎച്ചക
ളെ ഒപ്പിക്ക. എന്നിട്ടു ഞെരുക്ക നാളിൽ എന്നെ വിളിക്ക ഞാനും നിന്നെ
ഉദ്ധരിക്കും നീ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും." (സങ്കീ. ൫൦, ൭—
൧൫.) ആകയാൽ ഇന്നാട്ടിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർ തങ്ങളുടെ ദേ
വന്മാരുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും, പൂജാരികളുടെയും രഹസ്യങ്ങളെ ഓര
ല്പം അധികം ശോധന കഴിച്ചുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു.

കണ്ണില്ലാത്തവരെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഏതു പൊട്ടക്കഥയേയും വി
ശ്വസിക്കേണ്ടതു: സകലത്തെയും ശോധന ചെയ്തു നല്ലതിനെ മുറുകപ്പി
ടിപ്പിൻ. നല്ലതൊന്നു കണ്ടു കിട്ടാഞ്ഞാൽ സകലവും ചാടിക്കുളക തന്നേ
നല്ലു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്വാൻ മനസ്സുള്ളവരും മനസ്സില്ലാത്തവ
രും പാപികളെ രക്ഷിപ്പാൻ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നു അ
റിയേണ്ടതാകുന്നു. J. Lffr.

SUMMARY OF NEWS.

വൎത്തമാനച്ചുരുക്കും.

POLITICAL NEWS ലൌകികവൎത്തമാനം.

യൂരോപ Europe.

ഇംഗ്ലന്തു.— ആഫ്രിക്കാവിൽ ജൂലുകാ
പ്പിരികളുടെ ആൎക്കുന്തത്താൽ മരിച്ചു പോയ
ലൂയി നപോലെയോൻ എന്ന പ്രഭുവിന്റെ
ശവത്തെ ഓരിംഗ്ലിഷ് പോൎക്കപ്പൽ ഇംഗ്ലന്തി
ലേക്കു കൊണ്ടുപോകയും ജൂലായി ൧൨൹ ച
ക്രവൎത്തിനി തമ്പുരാട്ടിയവൎകളും ഇളമയും മ
റ്റും ഏറിയ മഹാന്മാർ ചിസ്സൽഹസ്തിൽ കൂടി
വന്നിട്ടു ശവസംസ്കാരം നടക്കയും ചെയ്തു.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/182&oldid=188272" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്