താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/176

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 168 —

അതിന്റെ കിഴക്കുള്ള ബൎമ്മാ തെനസ്സെരിം എന്ന കരപ്രദേശവും ഇംഗ്ലി
ഷ്കാരെ അനുസരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കിഴക്കു അനാമും തെക്കോ മുനമ്പു
രൂപമുള്ള മലക്കയും കാണാം. ആ മുനമ്പിന്റെ തെക്കും കിഴക്കും എട്ടു
വലിയ ദ്വീപുകൾ ഉണ്ടു. എല്ലാറ്റിൽ വടക്കുള്ള ത്ഥായിവാൻ എന്ന
ഫൊൎമ്മോസ ദ്വീപു ചീനൎക്കുള്ളതു. അതിന്റെ തെക്കു ലൂസോനും (Luzon)
മിന്ദനാവോവും ഇവറ്റിൻ തെക്കിലും ബൊൎന്നെവൊ ചേലബസ് എ
ന്നീരണ്ടു ദീപുകളും എല്ലാറ്റിൽ തെക്കോ സുമാത്ര ജാവ എന്ന വലിയ
സുന്ദാദ്വീപുകളും ചെറിയ സുന്ദാദ്വീപുകൾക്കു പകരം ഒരു ദ്വീപും കാ
ണാം. ലന്തക്കാരും ഹിസ്പാന്യരും പൊൎത്തുഗീസരും മറ്റും അവിടെ ഭരി
ക്കുന്നു.

ചെറിയ സുന്ദാദ്വീപുകൾ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ അറ്റം കൊണ്ടു ഔ
സ്ത്രാല്യയോടു കുറശ്ശേ അടുക്കുന്നു. ഔസ്ത്രാല്യയുടെ നേരെ വടക്കു വപൂവാ
എന്ന നവഗിനേയ ദ്വീപും തെക്കോ തസ്മാന്യ ദ്വീപും ഉണ്ടു.

൪. പശ്ചിമ ഗോളാദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കാ എന്ന ഖണ്ഡവും ആസ്യ
യുടെ കിഴക്കേ മുനമ്പും കാണാം. (೭) എന്ന വടക്കേ പങ്കിന്നു വട അ
മേരിക്കാ എന്നും (೮) എന്ന തെക്കേതിന്നു തെൻ അമേരിക്കാ എന്നും പേർ.
മദ്ധ്യാമേരിക്കാ എന്ന കരയിടുക്കു രണ്ടിനെ തമ്മിൽ ഇണക്കുന്നു. അതി
ന്റെ കിഴക്കുള്ള ഉൾക്കടലിലേ ദ്വീപുകൾ പടിഞ്ഞാറെ ഇന്ത്യാ ദ്വീപു
കൾ എന്നറിയേണം. 2 ഉം 4 ഉം എന്നീ ആയനാന്തരേഖകൾക്കിടേ പ
ടിഞ്ഞാറെ വശത്തിൽ അനേക ചെറു ദ്വീപങ്ങൾ ഉണ്ടു.

൫. വട തെൻമുനമ്പുകളിൽ അതിർ ഇത്രോടം നിശ്ചയിപ്പാൻ പാടി
ല്ലാത ഹിമഭൂമികൾ കിടക്കുന്നു.

൬. വെള്ളത്തിന്റെ വിഭാഗം കേട്ടാലും; 1.1. ഉം ഇടയിൽ ധ്രുവസമു
ദ്രവും, 5. 5 ഉം ഇടയിൽ പ്രതിധ്രുവ സമുദ്രവും ആസ്യൌസ്ത്രാല്യകൾ്ക്കും
അമേരിക്കാവിന്നും മദ്ധ്യേ മഹാശാന്തസമുദ്രവും യുരൊപാഫ്രിക്കുകൾ്ക്കും അ
മേരിക്കാവിന്നും ഇടയിൽ നീണ്ട അത്ലന്തിക സമുദ്രവും ആഫ്രിക്ക ആസ്യ
ഔസ്ത്രല്യ എന്നിവറ്റിൻ നടുവിൽ ഹിന്തു സമുദ്രവും (ഭാരതസമുദ്രവും)
അലെക്കുന്നു. ഭാരതസമുദ്രത്തിൽനിന്നു രണ്ടു കൈ വടക്കു പടിഞ്ഞാറോ
ട്ടു ചെല്ലുന്നു. പടിഞ്ഞാറുള്ള ചെങ്കടൽ ആഫ്രിക്കാവിലേ മിസ്ര അബെ
സ്സിന്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ അറവിയിൽനിന്നും വടക്കുള്ളൂ പാൎസ്യ‌ഉൾക്കടൽ
അറവിക്കെട്ട പാൎസിസ്ഥാനം എന്നിവറ്റെയും വേൎത്തിരിക്കുന്നു.

SCRIPTURE PRIZE-QUESTIONS.

വിരുതിനുള്ള വേദ ചോദ്യങ്ങൾ.

ജൂലായി മാസത്തിന്റെ പത്രത്തിലേ ചോദ്യങ്ങൾക്കു തലശ്ശേരി കോഴിക്കോട്ട് എന്നി സ്ഥ
ലങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങളെ നോക്കിയാൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയേ വിരുതിനെ പ്രാപി
ച്ചു വന്നുള്ളൂ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/176&oldid=188259" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്