താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/169

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കേരളോപകാരി

AN ILLUSTRATED MALAYALAM MAGAZINE

Vol. VI. SEPTEMBER 1879. No. 9.

SHORT ACCOUNT OF THE LIFE OF HEROD THE GREAT.

(Translated by S.W.)

ഒന്നാം മഹാഹെരോദാവിൻ ചരിത്രസംക്ഷേപം.

(VIാം പുസ്തകം 142ാം ഭാഗത്തിൽനിന്നു തുടൎച്ച)

അക്കാലം രോദ ദ്വീപിൽവന്ന ഔഗുസ്തൻ കൈസരെ കാണേണ്ടതി
ന്നു ഹെരോദാ ചെന്നതല്ലാതെ മിസ്രയിലും കൂടെ പോയി അവനെ വണ
ങ്ങിയതിനാൽകൈസർ അവനിൽ പ്രസാദിച്ചു വാഴ്ചയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക
യും അകമ്പടിയായി നാനൂറു ഗല്യരേയും ചില ദേശങ്ങളെയും അവന്നു കൂട്ടി
കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യാത്രയിൽ അവൻ മറിയമ്ന അലക്ക്സന്ത്ര എ
ന്നവരെ കാക്കുവാനായി സൊഹേമൻ എന്നവനേ ഏല്പിച്ചു. മുമ്പേ യോ
സേഫിന്നു കൊടുത്ത ഗൂഢ കല്പന ഇവന്നും കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീ
കൾ സൊഹേമനിൽനിന്നു ഈ രഹസ്യകല്പനയെ അറിയേണ്ടതിന്നു
ആവോളം ശ്രമിച്ചു. ഹെരോദാ മടങ്ങി വരികയില്ല എന്നു ഇവനും വി
ചാരിച്ചത് കൊണ്ടു അതിനെ അവരോടു അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഹെ
രോദാ വളരെ മാനത്തോടെ മടങ്ങി വരും കാലം കോറിലകത്തുള്ളവരിലും
ഭാൎയ്യയിലും ഭാവക്ഷയം കണ്ടതല്ലാതെ തന്റെ സഹോദരിയായ ശലോ
മയും അമ്മയായ കിപ്രോയും ഹെരോദാവിൻ മനസ്സിനെ മറിയമ്നയിൽ
നിന്നു അകറ്റുവാൻ ആകുന്നേടത്തോളം ഉത്സാഹിച്ചു. മറിയമ്നയും അ
ലക്ക്സന്ത്രയും എദോമ്യരാകുന്ന ഈ കുഡുംബത്തെ മക്കാബ്യ വൈരാഗ്യം
പൂണ്ടു പകെച്ചതു നിമിത്തം ഹെരോദാവിന്റെ സ്ത്രീകളിൽ ദ്വന്ദ്വപക്ഷ
ങ്ങൾ ഉളവായി. സൊഹേമൻ മറിയമ്നയെ തൊട്ടു തനിക്കു ഹെരോദാ
വിൽനിന്നു കിട്ടിയ ഗുപ്തമായ കല്പനയെ സ്ത്രീകളോടു അറിയിച്ചു എന്നു
ഹെരോദാ കേട്ടപ്പോൾ ആയവൻ മറിയമ്നയോടു കൂടെ വ്യഭിചരിക്കയാൽ
അത്രെ അവളോടു അറിയിച്ചത് എന്നൂഹിച്ചതിനാൽ അവനെ പെട്ടെ
ന്നു ശിരഃഛേദം ചെയ്കയും മറിയമ്നയുടെ നേരെ തന്റെ കോപം ജ്വലിക്ക

9

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/169&oldid=188245" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്