താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/167

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 159 —

വരവും ഉണ്ടു. ആ കാട്ടിനെ 1986 കൊല്ലംവരെ
നിൎത്തിയാൽ മതിപ്പിൻ പ്രകാരം 2,61,14.960
ഉ. ചെലവും 4,28,11,820 ഉ. വരവും തമ്മിൽ
രണ്ടും കഴിച്ചാൽ 160 ലക്ഷം രൂ. ലാഭവും പിൻ
വരുന്ന കരുന്തലകൾക്കു ഏറിയ ഉപകാരവും
ഉണ്ടാകും. ഈ കാട്ടിൽ ആദിയിൽ കുറ്റിക്കാടു
ണ്ടായതിനാൽ തൈകൾ എല്ലാം നേരെ വള
ൎന്നു. ആയവ നീണ്ടുതടിക്കുമളവിൽ വല്ല കുറ
വുള്ളതിനെ വെട്ടി തുടമുള്ളതിനെ മാത്രം നി
ൎത്തും ഇങ്ങനെ 60 തേക്കു മാത്രം ഏക്കരിൽ ഇ
രിക്കുവോളം കൊല്ലുന്തോറും മുറിക്കും. ഇതി
നാൽ മരങ്ങൾ ചൊവ്വായി വളരുകയല്ലാതെ
പശിമ കൂറുള്ള സ്ഥലത്തു 30 കോൽ നീണ്ടു
കൊമ്പില്ലാത്ത തായ്മരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഈ
മരം 80 ആം വയസ്സോളം നീളത്തിലും അതി
ന്റെ ശേഷം വണ്ണത്തിലും അധികം വളരു
ന്നു എന്നു കേൾപൂ. M. M. No. 127, 1879.

ആഫ്രിക്കാ Africa.

സുപ്രതൃാശമുന.— മെയി മാസത്തി
ൽ ജൂലുകാപ്പിരികളുടെ മന്നനായ ചെതിവാ
യോ അംഗ്ലകോയ്മയോടു സന്ധിപ്പാൻ ഭാവം
കാണിച്ചു എങ്കിലും ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ അ
ങ്ങില്ലാപൊങ്ങിന്റെ വേർ അത്രേ എന്നു ക
ണ്ടിരിക്കുന്നു.

മൂന്നാം നപോലെയോന്റെ മകനായ ലൂ
യി ജൂലുക്കാപ്പിരികളോടുള്ള യുദ്ധത്തെ കാ
ണേണ്ടതിന്നു പോയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജൂൻ
൧൹ മറ്റൊരു അംഗ്ല നായകനുമായി ശത്രുവി
ന്റെ വസ്തുത ശോധന ചെയ്യേണ്ടതിന്നു പോ
കയിൽ ഒരു കാപ്പിരി ആൎക്കുന്തം കൊണ്ടു ത
മ്പാനെ കുത്തി കൊന്നിരിക്കുന്നു. അവർ 1856
ആമതിൽ മാൎച്ച് 16൹ ജനിച്ചു ചക്രവൎത്തിയു
മായി 1870 ആമത്തിൽ ഇംഗ്ലന്തിൽ ആശ്രയ
സ്ഥാനം പ്രാപിച്ച ശേഷം വൂലിച്ചിലേ രാജ
കീയ യോദ്ധാശാലയിൽ (Royal Military
College) കാളന്തോക്കു പ്രയോഗവും സൂത്രാഭ്യാ
സവും പഠിച്ചു പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച 34 പേ
രിൽ ഏഴാമനായി തെളിഞ്ഞു വന്നതിനാൽ ത
നിക്കു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അംഗ്ലസൈ
ന്യത്തിൽ പ്രാപ്തിക്കു തക്ക സ്ഥാനത്തെ ഏ
ല്പാൻ അവകാശം ഉണ്ടു.

ജൂൻ ൬൹ യിലെ വൎത്തമാന പ്രകാരം
ചെതിവായോ നിരന്നു വരുവാൻ ഭാവിക്കുന്നതു

കൊണ്ടു ഇംഗ്ലന്ത് നാട്ടിൽനിന്നു അതിനെ
ചൊല്ലി കല്പന എത്തുവോളം ഇരുപക്ഷക്കാർ
യുദ്ധം നിൎത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അംഗ്ല
സൈന്യം ൨൫ നാഴികയോളം ചെതിവായോ
വിന്റെ പാൎപ്പിടത്തിനു അടുത്തു വന്നു പാള
യം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മിസ്ര Egypt.— മിസ്ര റൂമിസുല്ത്താന്റെ
കീഴെ ഇരിക്കുന്നു എന്നു എല്ലാവൎക്കും അറിയാ
മല്ലോ. ആ രാജ്യത്തെ സുല്ത്താന്റെ പേരിൽ
മെഹെമെത് ആലി ഉപരാജാവായി (വാലി
യായി) വാണിരുന്നു. 1866 ആമതിൽ സു
ല്ത്താൻ ഒരു പ്രമാണത്താൽ (firman) മെഹെ
മെത് ആലിയെയും അവന്റെ സ്വരൂപത്തെ
യും വാഴ്ചയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി ഖിദിവ്-
എൽ-മിസ്ര് എന്നൎത്ഥമുള്ള മിസ്രരാജാവു എന്ന
സ്ഥാനവും അവകാശവും കൊടുത്തു. മെഹെ
മെത് ആലിയുടെ മൂത്ത മകനായ ഇഷ്മയേൽ
ഖിദിവായ ശേഷം തന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഓ
രോ വമ്പിച്ച കൃഷികൎമ്മശാലകൾ മുതലായ
പണികളെ നടത്തേണ്ടതിന്നു ഏറിയ പണം
കടമായി വാങ്ങി. തുമ്പില്ലായ്മയും ശാഠ്യബുദ്ധി
യും മറ്റും കൊണ്ടു ഒപ്പിക്കേണ്ടുന്ന പലിശയെ
ശരിയാംവണ്ണം കൊടുക്കായ്കയാൽ ചില കോയ്മ
കൾ തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ പേരിൽ ഖിദിവി
നെ മുട്ടിച്ചതു ഇഷ്മയേൽ കേൾക്കായ്കയാൽ
അംഗ്ല പരന്ത്രീസ്സ കോയ്മകൾ അവരെ പിഴു
ക്കുവാനും മൂത്ത മകനായ ത്യുഫിക്കിനെ വാഴി
പ്പാനും നിശ്ചയിച്ചു. ഖിദിവ് വിരോധിച്ചാൽ
റൂമിസുല്ത്താൻ ഹലീം പഷാ എന്നൊരന്യന്നു
രാജ്യഭാരം ഏല്പിച്ചു കൊടുപ്പാൻ ഭാവിക്കുന്നു
എന്നു ഇഷ്മയേൽ കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യജാതന്നു
വേണ്ടി സിംഹാസനത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു
(ജൂൻ ൨൭൹) എന്നു തന്നെയല്ല വിലാത്തി
യിലേ മുഖ്യ കോയ്മകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ
അനുസരിച്ചു. ഹുസ്സൈൻ ഹസ്സാൻ എന്ന രണ്ടു
മക്കളുമായി ഇഷ്മയേൽ ഇതാല്യ രാജ്യത്തിലുള്ള
നെയാപൊലിയിൽ (Naples) പാൎപ്പാൻ പോ
യിരിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് പരന്ത്രീസ്റ്റ് കോയ്മ
കൾ ഏകോപിച്ചു മിസ്ര രാജ്യത്തിന്റെ വാഴ്ച
യും ആയവ്യയങ്ങളും ക്രമത്തിൽ ആക്കുവാൻ
ഏറ്റിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/167&oldid=188241" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്