താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/164

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 156 —

SUMMARY OF NEWS.

വൎത്തമാനച്ചുരുക്കും.

RELIGIOUS RECORD വൈദികവൎത്തമാനം.

MEDICAL MISSION IN CASHMIR.*

കാശ്മീരത്തിലേ വൈദ്യമിശ്ശൻ.

ഹിമാലയപവ്വതത്തിന്റെ ഉയൎന്ന വരികളുടെ (ശാഖകളുടെ) ഇടയിലും പഞ്ചനദത്തിന്റെ
വടക്കും കാശ്മീരം എന്ന മലരാ
ജ്യം പഞ്ചനദത്തിന്റെ വടക്കു
കിടക്കുന്നു. ഹിമപൎവ്വതങ്ങളുടെ
ഇടയിലേ ഈ നാട്ടിന്നു തെളി
നീർ പൊയ്കകളും ആലങ്കട്ട മ
ലകളും (glacier) ഭംഗിയുള്ള
കാടുകൾകൊണ്ടു മൂടിയ ചിനെ
പ്പുതാഴ്വരകളും (side-valleys)
വായ്പുള്ള നിലവും സുഖമുള്ള
വായുവും ഉണ്ടു. താണ നില
ങ്ങളിൽ പാൎക്കുന്ന ഹിന്തുക്കളേ
ക്കാൾ കാശ്മീരർ നെടുപ്പവും
കെല്പും ഏറുന്നവർ ആയാലും
അവർ പാപത്തിൽ മുഴുകി മ
ട്ടില്ലാതെ മടിച്ചു കളയുന്നു. കു
ളിക്കാതെ ചേറോടു നടക്കയാൽ
ഓരോ വരുത്തം അവരെ പി
ടിക്കുന്നു. അവർ ഉടുക്കുന്ന രോ
മനിലയങ്കി അകല കൈകളു
ള്ളതും കാലിന്റെ നരിയാണി
യോളം താഴുന്നതും തന്നെ. ഈ
ഓരൊറ്റ തുണിമാത്രമേ അവ
രുടെ മേലുള്ളൂ. പണിയും പ്ര
യാണവും ചെയ്യുമ്പോൾ ആയ
തിനെ കയറ്റി അരെക്കു ചു
റ്റി തുണികൊണ്ടു കെട്ടുമുറു
ക്കും. ആ വക കുപ്പായം വെ
ള്ളം കാണായ്കയാൽ മുമ്പുള്ള കുടകരെ പോലെ വെള്ളപ്പേൻ നിറഞ്ഞു മുയിങ്ങു ചൂർ അടിച്ചു
കൊണ്ടിരിക്കും. ഹിമകാലത്തിലേ കടുപ്പമുള്ള കുളിർ അടക്കേണ്ടതിനു ഒരു തീച്ചട്ടിയെ മൂടിയ
മടച്ചൽക്കൊട്ടയുടെ മേൽ ഇരുന്നു കായുകയും കൈകളെ കുപ്പായത്തിൻ ഉള്ളിൽ ഇട്ടു പൊത്തുക
യും ചെയ്യുന്നു. ഈ തീച്ചട്ടികളുടെ പുക വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തു പോകുവാൻ ഇടം ഇല്ലായ്കയാൽ
അകത്തു നിറഞ്ഞ പുക പല കൺവ്യാധിക്കും മറ്റും വളമായ്തീരുന്നു.

കാശ്മീരത്തോളം വൈദ്യമിശ്ശൻകൊണ്ടു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ആയതിനെ അംഗ്ലസഭാമിശ്ശൻ ൧൮൫൬ വൈദ്യനായ എല്മസ്ലിയെ (Dr. Elmslie) കൊണ്ടു
സ്ഥാപിച്ചു. വലിയ ഭാരിദ്ര്യത്തിൽ കാഞ്ഞു വളൎന്നു പലവിധ വലെച്ചലിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന
ഈ സ്കോതൻ ആ വേലെക്കു തക്കയാൾ അത്രേ. ഒന്നാം ആണ്ടിലേ വേനൽകാലത്തു 2000ഉം
പിറ്റേ കൊല്ലങ്ങളിൽ 3–4000 വീതവും ദീനക്കാരെയും ക്ലേശക്കാരെയും നോക്കി വരികയും ചി
ല മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നൂറോളം പേൎക്കു പടലം പൊളിക്കയും ചെയ്തു. ദൈവം അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ കൈപുണ്യത്തെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നു നാട്ടുകാർ കണ്ടു മഹാരാജാവിനോടു
വൈദ്യൻസായ്പു പിരിയാതെ തങ്ങളോടുകൂട പാൎത്തുവരേണ്ടതിന്നു അനുവദിക്കേണം എന്നുണ
ൎത്തിച്ചു. യൂരോപ്യരെ ഹിമകാലത്തിൽ തന്റെ രാജ്യത്തിൽ പാൎപ്പിക്കരുതു എന്നു ഏതു സംഗതി

* മേലേത്ത ചിത്രം മൂല നഗരമായ ശ്രീനഗരത്തിന്റെ കാഴ്ചയെ കാണിക്കുന്നു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/164&oldid=188234" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്