താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/157

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 149 —

ന്തരവനായ അവന്റെ മകൻ: ഞാനും മോറാബേ ഞെരുക്കും എന്നു
പറഞ്ഞു. എന്റെ നാളുകളിൽ അവൻ: നാം പോയി ഞാനും അവന്റെ
മേലും അവന്റെ കുഡുംബത്തിന്മേലും എന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ നി
വൃത്തി കണ്ണാലെ കാണും എന്നും ഇസ്രയേലോ: ഞാൻ അതിനെ എ
ന്നേക്കും ഒടുക്കും എന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒമ്രി മെദേബനാട്ടിനെ പി
ടിച്ച്; എതിരാളി താൻ ഉള്ളനാളുകളിലും മകന്റെ നാളുകളിലും അതി
നെ 40 വൎഷത്തോളം അടക്കി വാണിരുന്നു; ഖേമോഷോ എന്റെ നാളു
കളിൽ അതിനെ കരളലിഞ്ഞു ഞാനും ബായാൾ മേയോനെ പണിതു
ചുറ്റിലും ഓർ അകിഴ് കോരി കിരിയഥായിമിനെ പണിതു. ഗാദിലേ മ
നുഷ്യർ പണ്ടേ തൊട്ടു അതരോഥ്‌നാട്ടിൽ പാൎക്കയും ഇസ്രയേൽ രാജാവു
അതരോഥിനെ ഉറപ്പിക്കയും ചെയ്തിരുന്നു. ഞാനോ ഖേമോഷ് മോവാ
ബ് എന്നവരുടെ മനം തെളിവിന്നായി വാടിയേറിപ്പിടിച്ച് വാടിയിലേ
പോരാളികളെ വധിക്കയും ചെയ്തു. അതിലെ കവൎച്ചകൊണ്ടു പോയി കി
ൎയ്യാഥിലേ ഖേമോഷിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയറവെച്ചു അവിടെയോ സീരാൻ
മൊഖ്രാത്ഥ് എന്ന ഊരുകളിലേ കൂടിയാന്മാരെ പാൎപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഖേ
മോഷ് എന്നോടു: ഇസ്രയേലിന്റെ കൈയിലുള്ള നേബോവേ ചെന്നു
പിടിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. റാൻ എന്നിട്ടു ഞാനും രാത്രിയിൽ തന്നെ പു
റപ്പെട്ടു പുലൎച്ചമുതൽ ഉച്ചയോളം അതിനോടു എതിൎത്തു 7000 പുരുഷ
ന്മാരെ വാളിന്നിരയാക്കി സ്ത്രീകളെയും കന്യകമാരെയും വധിക്കാതെ അ
ഷ്ടർ ഖേമോഷിന്നു നടച്ചിറ വെച്ചു. യഹോവെക്കുള്ള ഭജനപാത്രങ്ങളെ
ഞാൻ എടുത്തു ഖേമോഷിന്നു തിരുമുല്ക്കാഴ്ചയാക്കി. ഇസ്രയേൽ രാജാവു
ഇനിക്കു വിരോധമായി പടവെട്ടിയപ്പോൾ യാഹാസിനെ ഉറപ്പിച്ചു അ
തിൽ ആളുകളെ പാൎപ്പിച്ചു. ഖേമോഷ് അവനെ എന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു
ആട്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മോവാബിൽനിന്നു 200 പുരുഷന്മാരെയും
അതിലേ എളിയവരെയും കൂട്ടി യാഹാസിൽ പാൎപ്പിച്ചു അതിനെ ദിബോ
നോടു ചേൎക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിൽ കൊൎച്ചയേയും കാ
ട്ടിലേ വാടിയേയും നഗരവാടികളെയും അതിലേ പടിവാതിലുകളെയും
ഗോപുരങ്ങളെയും ഒരു കൊട്ടാരത്തെയും ദുഷ്ടന്മാൎക്കു വേണ്ടി ആ വാടിക്ക
കത്തു തുറുങ്കുകളെയും പണിതിരിക്കുന്നു. കൊൎച്ചിലേ വാടിക്കകത്തു ഒരു
കൊക്കരണി ഇല്ലായ്കയാൽ, ഞാൻ ജനങ്ങളോടു ഓരോരുത്തൻ തന്റെ
സ്വന്ത വീട്ടിൽ, ഓരോ കൊക്കരണി ഉണ്ടാക്കെണം എന്നു കല്പിച്ചു. ഇ
സ്രയേലിലേ തെരിഞ്ഞെടുത്ത പുരുഷന്മാരെക്കൊണ്ടു ഞാൻ കൊൎച്ചയു
ടെ അകിഴിന്നു വാടിയിടുവിച്ചു. ഞാൻ അൎഖരെ പണിതു അൎന്നോൻ പു
ഴയെ കടപ്പാൻ തക്ക നിരത്തിനെയും ഉണ്ടാക്കിച്ചു പാഴിടമായിപ്പോയ
ബേഥ് ബാമോഥിനെ ഞാൻ പണിയിച്ചു, ദിബോനിൽനിന്നു വന്ന ആ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/157&oldid=188218" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്