താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/135

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 127 —

ഈ തിമോത്ഥ്യന്റെ വലിയ ഗുരുനാഥനായ പൌൽ അപൊസ്തലൻ
അവനെക്കൊണ്ടു "ചെറുപ്പം മുതൽ നീ തിരുവെഴുത്തുകളെ അറിയുന്നു"
എന്നു സാക്ഷ്യം പറയുന്നതു കൊണ്ടു അവൻ തിരുവെഴുത്തുകളെ താല്പ
ൎയ്യത്തോടെ പഠിച്ചു എന്നു നമുക്കു വിളങ്ങുന്നു. ൨ തിമോ. ൩. ൧൫.

കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ വായ്പിക്കയും പഠിപ്പ
ക്കയും ചെയ്യുന്ന അമ്മയപ്പന്മാർ എത്ര നല്ലവരാകുന്നു അപൊസ്തലനായ
പൌൽ തിമോത്ഥ്യന്റെ അമ്മയെ ചൊല്ലി പറയുന്നതു: നിന്നിലുള്ള നി
ൎവ്യാജവിശ്വാസം ആദ്യം നിന്റെ മൂത്തച്ചിയായ ലോയിസിലും അമ്മ
യായ യൂനിക്കയിലും അധിവസിച്ചു. വ. തിമോ. ൧, ൧൫. അവർ തന്നെ തി
രുവെഴുത്തുകളെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം അതു നിമിത്തമായിട്ടു അവരെയും
സ്നേഹിച്ചു.

തിരുവെഴുത്തുകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെ അ
വയല്ലോ നിന്നെ ക്രിസ്തയേശുവിലേ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷെക്കു ജ്ഞാനി
യാക്കുവാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ മതിയാകുന്നു. ൨ തിമോ. ൩, ൧൫.

തിരുവെഴുത്തുകൾ കൂടാതെ നാം എന്തുള്ളൂ? വെറും മാനുഷമായ ശാ
സ്ത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായാലും, നാം പാപികളായി വസിക്കയും കുരുടരായി
രിക്കയും രക്ഷാമാൎഗ്ഗത്തെ കാണാതെ ഇരിക്കയും ചെയ്യും. തിരുവെഴുത്തുക
ളോ രക്ഷാമാൎഗ്ഗത്തെ നമുക്കു കാണിക്കയും അതിലെ നടപ്പാൻ ജ്ഞാനി
കളാക്കയും ചെയ്യുന്നു.

തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ഉത്ഭവം, ദൈവത്തിൽനിന്നത്രേ. അവ ദൈവ
ശ്വാസീയവും ആകുന്നു. തിരുവെഴുത്തുകൾ ഒന്നും സ്വയമായ വ്യാഖ്യാന
ത്താൽ ഉളവായതല്ല എന്നു മുമ്പെ അറിഞ്ഞിരിക്ക നല്ലു. മനുഷ്യന്റെ
ഇഷ്ടത്താൽ ഒരിക്കലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. വിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വഹിക്ക
പ്പെട്ടതത്രെ വിശുദ്ധരായ ദൈവമനുഷ്യർ ചൊല്ലീട്ടുള്ളു; ആകയാൽ തിരു
വെഴുത്തുകൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു. ദൈവവചനമാകകൊ
ണ്ടു നിത്യമാകുന്നതല്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യൎക്കു വേണ്ടി പ്രമാണമുള്ള വച
നമാകുന്നു. ൨. പേത്ര. ൧. ൨൧.

ഈ ദൈവവചനം ശാസനക്കായിട്ടും നീതിയിലേ അഭ്യാസത്തിന്നാ
യിട്ടും പ്രയോജനമാകുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല. സകല നല്ല പ്രവൃത്തിക്കും മ
നുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുവാനും തികഞ്ഞ ദേവമനുഷ്യനായി തീരുവാനും
കോപ്പുള്ളതാകയാൽ (൨ തിമോ. ൩, ൧൭.) പൌൽ അപൊസ്തലൻ തിമോ
ത്ഥ്യന്നു "ദൈവമനുഷ്യൻ" എന്നു പേരിടുന്നു.

ദൈവവചനം നമുക്കു രക്ഷക്കായിട്ടു ദൈവശക്തിയും ദേവജ്ഞാനവു
മാകുന്നു.

ദൈവവചനം എന്ന സത്യവേദം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പുസ്തക

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/135&oldid=188172" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്