താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/126

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 118 —

സന്തതിവൎദ്ധന.— വടക്കേ അമേരി
ക്കയിലേ മേരിലെന്തു എന്ന കൂറുപാട്ടിലുള്ള
ബ്ലാദൻ്സ ബുൎഗ്ഗിൽ ഒരു തീവണ്ടിപ്പാത കാൎയ്യസ്ഥ
ന്റെ മതാമ്മ ഒരു പേറിൽ മൂന്നു പെണ്കുട്ടി
കളെയും രണ്ടാണ്കുട്ടികളെയും സെപ്തമ്പ്ര ൩
൹ പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗൎമ്മാന്യ
നാടായ ഹൊൽസ്തൈനിലേ ഇത്സെഹേവിന്ന
ടുക്കേ സാധുവായ ഒരു ചെരുപ്പത്തിയുടെ ഭാൎയ്യ
സെപ്തമ്പ്ര ൨൮ ൹ മൂന്നാണ്പൈതങ്ങളെയും ര
ണ്ടു പെണ്പൈതങ്ങളെയും ഒന്നിച്ചു പെറ്റിരി
ക്കുന്നു. ആ ദരിദ്രൻ ഗൎമ്മാന ചക്രവൎത്തിനി
യോടു കുട്ടികളുടെ പേർ കല്പിപ്പാനും വല്ല സ
ഹായം ചെയ്വാനും അപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
Cöln. Z. No. 40. 1878.

3. POLITICAL NEWS ലൌകികവൎത്തമാനം

യുദ്ധച്ചെലവു.

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലങ്ങളിൽ നട
ന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ആൾചെലവു ആവിതു:

1854 ആമതിൽ ക്രിമിലേ യുദ്ധം 7,50,000
1859 ” ഇതാല്യയിലെ യുദ്ധം 45,000
ശ്ലെസ്പിഗ് ഹൊൽസ്തൈ
നിലേ യുദ്ധം
3000
1866 ” പ്രുസ്സർ, ഔസ്ത്രിയർ, ഇത
ലർ എന്നിവരുടെ യുദ്ധം.
45,000
പരന്ത്രീസ്സുകാരും മെക്ഷിക്കാ
നരും തമ്മിൽ വെട്ടിയ
പടകൾ
65,000
1870 ” പരന്ത്രീസ്സുകാരും 155,000
ഗൎമ്മാനരും (60,000) ത
മ്മിൽ കഴിച്ച അടലിൽ
215,000
തുൎക്കരും സെൎവ്വിയരും ത
മ്മിൽ കുറെച്ച യുദ്ധം
25,900
1878 ” രുസ്സരും തുൎക്കരും തമ്മിൽ
നടത്തിയ യുദ്ധം
6,00,000
വടക്കുതെക്കു അമേരിക്ക
രുടെ അന്തൎയ്യുദ്ധം
8,00,000
ആകേ പുരുഷന്മാർ 23,48,000

അതിൽ മുറി, വെടി, ദീനം മുതലായതി
നാൽ മരിച്ചവർ കൂടീട്ടില്ല താനും.

പിന്നേ ആയുദ്ധങ്ങളുടെ ചെലവു എങ്ങനെ
എന്നാൽ:

ക്രിമിലേ യുദ്ധം ഫ്രാങ്കു 8,500,000,000
ഇതാല്യ (1859) യുദ്ധം 1,500,000,000
അമേരിക്കായുദ്ധം 37,000,000,000
ശ്ലെസ്പിഗ് ഹൊൽസ്തൈ
നിലേ യുദ്ധം
175,000,000
പ്രുസ്സഔസ്ത്രിയ യുദ്ധം 1,650,000,000
മെക്ഷിക്കോ യുദ്ധം 1,000,000,000
പരന്ത്രീസ്സ് ഗൎമ്മാന
യുദ്ധം
12,500,000,000
തുൎക്കരുസ്സ യുദ്ധം 6,250,000,000
ആകേ ഫ്രാങ്കു 68,575,000,000
ഉറുപ്പിക 2,749,000,000
അതാതുരാജ്യത്തിലേ കൂടിയാന്മാൎക്കു നേരിട്ട
പലതര നഷ്ടങ്ങൾ ആർ ശരിയായിട്ടു പറ
യും? മേൽപറഞ്ഞ ആൾ പണനഷ്ടം മനോ
രാജ്യം അല്ല ചില്ലറവിട്ട സൂക്ഷ്മക്കണക്കു ആ
കകൊണ്ടു യുദ്ധങ്ങളാൽ ഉള്ള അനൎത്ഥവും പ
രാധീനവും മറ്റും ആലോചിച്ചുകൊള്ളുന്നവ
ൎക്കു നന്നായി വിളങ്ങും. (Cöl. Z. 1879. No. 3.)

ഭൂലോകത്തിലേ പോൎക്കപ്പൽ
സൈന്യം.

പോൎക്കപ്പൽ— അതിൽനിന്നു
ഇരിമ്പുചുറക്കപ്പൽ
ഇംഗ്ലന്തു 353 47
പരന്ത്രിസ്സ് രാജ്യം 202 42
ഗൎമ്മാന്യ 88 16
രുസ്സ്യ 260 29
ഔസ്ത്ര്യ 61 13
ഇതാല്യ 66 15
റൂമിസ്ഥാനം 103 22
ഹിസ്പാന്യ 137 8
യവനരാജ്യം (ഗ്രീസ്സ്) 15 2
ദെന്മാൎക്കു 33 6
ഹൊല്ലന്തു 102 19
പൊൎത്തുഗാൽ 30 1
സ്വേദനും നൊൎവ്വെയും 69 18
ഐകമത്യസംസ്ഥാനം 143 21
ബ്രസില്യ 65 19
പെരു 18 6
ചിലി 13 2
അൎഗ്ഗെന്തീനജനക്കോയ്മ 21 2

(M. M. 1879. No. 36.)

തെൻ അമേരിക്കാ N. America.
പെരൂ ബൊലിവ്യ എന്നീ ജന്മക്കോയ്മകൾ ചീ
ലി എന്ന ജനക്കോയ്മയോടു യുദ്ധം നടത്തേ
ണ്ടതിന്നു തമ്മിൽ ഓരുടമ്പടിയെ ഉണ്ടാക്കിയി
രിക്കുന്നു. തെക്കേ അമേരിക്കാവിൽ ലോഹാ
ദികളിൽ ധനമേറിയ പെരൂവിന്നു. 2700,000
ഉം നാഗരീകാദികളിൽ മുമ്പുള്ള ചീലിയിന്നു
2,47,000 ഉം അടിമതനത്തിന്റെ ഉപദ്രവ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/126&oldid=188151" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്