താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/123

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 115 —

SUMMARY OF NEWS.

വൎത്തമാനച്ചുരുക്കം

1. RELIGIOUS RECORD വൈദികവൎത്തമാനം.

ഹിസ്പാന്യ Spain.— ഹിസ്പാന്യ രാജ്യ
നിയമപ്രകാരം രോമകത്തോലിക്ക മതം രാജ്യ
മതം ആയാലും അന്യമതങ്ങളെ ആ ശീമയിൽ
എങ്ങും പൊറുത്തു കൊള്ളേണ്ടതു. ഇപ്പോ
ഴോ ആ നിയമത്തെ പലിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാ
നിക്കാം എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോലേ മതസ്വാ
തന്ത്ര്യത്തെ ചുരുക്കിക്കളയാം എന്നും രോമക
ത്തോലിക്ക ഐക്യത്തെ രക്ഷിക്കേണം എന്നും
ഉള്ള മനസ്സിനെ ആലോചനസഭക്കാരുടെ
ഇടയിൽ കണ്ടു വരുന്നു.

അൽഗേൎയ്യ (ആൽജൎസ്സ്) യിൽ 70-80,000
ഹിസ്പാന്യർ കൂടി ഏറി പാൎക്കുന്നു. അവൎക്കു വേ
ദപുസ്തകത്തിലേ ഭൈവവചനം കേൾക്കേ
ണ്ടതിനു വളരെ താല്പൎയ്യമുണ്ടു.
N. Ev. K. Z. 1878, No. 51.

ക്രിസ്ത്യാനവിശ്വാസസംബന്ധം
Alliance.— ഈ ഇനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള തേജ
സ്സിനെ അവൎക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു നാം ഒ
ന്നായി ഇരിക്കുന്നപ്രകാരം അവരും ഒന്നാവാ
ൻ തന്നേ എന്നു യോഹന്നാൻ ൧൭, ൨൨ൽ ന
മ്മുടെ തേജസ്സാൎന്ന കൎത്താവു പൌരോഹിത്യ
പ്രാൎത്ഥനയിൽ സ്വൎഗ്ഗസ്ഥ പിതാവോടു അപേ
ക്ഷ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരുമ ജഡികമായ
കവാത്തുകൊണ്ടു അല്ല ആത്മാവിലേ ഒരുമയാ
ൽ അത്രേ ഉണ്ടാകേണ്ടതു. രോമ ക്രിസ്ത്യാനൎക്കു
പുറമേ ഒരുമ ഉണ്ടായാലും ആത്മിക ഐക്യം
കൊണ്ടു ഏറ വിചാരമില്ല. സുവിശേഷക്രി
സ്ത്യാനരെ പുറമേ ഓരോ ഭേദങ്ങളാൽ വേ
ൎപ്പെട്ടു കണ്ടാലും അവരിലുള്ള സത്യവിശ്വാസി
കൾ ആത്മാവിലേ ഒരുമയെ അനേഷിച്ചു വ
രുന്നു. എല്ലാ സദ്വിശ്വാസികളായ സുവിശേ
ഷക്രിസ്ത്യാനരെ ഒന്നായി ചേൎക്കുന്ന ഒരു യോ
ഗം മുമ്പേ ലണ്ടനിൽ ഉണ്ടു. ഇയ്യിടേ ഗൎമ്മാ
ന നാടുകളിലേ പല സുവിശേഷ സഭകളിലേ
ക്രിസ്തുപ്രിയർ ജൂൻ ൧൨, ൧൩൹ സീഗൻ എ
ന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആയിരത്തിൽ പരം ആൾ
തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസവൎദ്ധനെക്കായും സ്നേഹ
ത്തിന്നായും പ്രാൎത്ഥനയോഗങ്ങളിലും വേദ
വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും കൂടിയതൊഴികെ വിശേ
ഷിച്ചു ൩ ന്യായങ്ങളെ കൊണ്ടു തമ്മിൽ തമ്മിൽ
ആത്മിക ചൂടും വേവും പിടിപ്പിപ്പാൻ നോ
ക്കി. ആവയാവിതു: പെന്തെക്കൊസ്തനാളി
ലേ ആത്മസ്താനം, വിശാസികൾക്കു ധൎമ്മ

ത്തിൽനിന്നുള്ള സത്യസ്വാതന്ത്ര്യം, വിശ്വാ
സികളിൽ പുതുജീവന്റെ വൎദ്ധനെക്കു ചെ
യ്യേണ്ടതെന്തു എന്നിവ തന്നെ.

അതുപോലേ ഹിസ്പാന്യയിലേ മദ്രിദിൽ
൩൦ ഹിസ്പാന്യയിലും ൩ പോൎത്തുഗാലിലും ഉ
ള്ള സുവിശേഷസഭകൾ തെരിഞ്ഞെടുത്തയ
ച്ച പുരുഷന്മാർ യോഗം കൂടി ഹിസ്പാന്യ പൊ
ൎത്തുഗീസ സുവിശേഷ യോഗം എന്ന പേരു
ള്ളൊരു യോഗത്തെ സ്ഥാപിച്ചു (ഏപ്രിൽ
൧൮൭൮). Chr. Vol. 1878. No. 29.

ഇതാല്യ രാജ്യത്തിലേ മുഖ്യ സുവിശേഷസ
ഭാപാലകന്മാർ മേയി ൨൯ൽ ഐക്യയോഗ്യമാ
യി കൂടി തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവ്യാപാരവും സുവി
ശേഷ വേലയും ചൊല്ലി കൂട്ടാലോചന കഴി
ച്ചിരിക്കുന്നു. N. Ev. K. 1878. No. 27.

വേദസംഘക്കാർ. പ്രുസ്സ്യ പ്രധാന
വേദസംഘം 1877-ഇൽ 108957 വേദപുസ്തകങ്ങ
ളും പുതു നിയമങ്ങളും വിറ്റിരിക്കുന്നു (൬൩ വ
ൎഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 48,49,592). ബവാൎയ്യയിലേ
വേദസംഘം 7098ഉം ബേൎഗ്ഗിലേതു 18,300ഉം
വീൎത്തബെൎഗ്ഗിലേ വേദസംഘം 31,633ഉം വേ
ദപുസ്തകങ്ങളെ ചെലവു ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

1804 ആമതിൽ സ്ഥാപിതമായ ബ്രിതന്യപ
രദേശസംഘത്തിന്റെ വേലയോ മേൽ
പറഞ്ഞവറ്റെ വിചാരിച്ചാൽ അത്യത്ഭുതം. ആ
യതു 1877-1878 വരെ 29,43,597ഉം സ്ഥാപന
ദിവസം മുതല്ക്ക, 8,20,47,062 വേദപുസ്തക പ്ര
തികളും പരത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ 302 (ഭാഷ
കളിലും ഉപഭാഷകളിലും അത്രേ. അതിൽ 163
ഭാഷോപഭാഷകളിൽ സംഘക്കാരുടെ അ
ദ്ധ്വാനച്ചെലവിനാലും 53ഇൽ ഏതാനും സഹാ
യത്താലും ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അംഗ്ലസഭാമിശ്ശൻ കാനേഷുമാരിലേ ഇട
ങ്ങളുടെ പേരുകൾ ആവിതു:

1. കോട്ടയം. 2. ഒളശ്ശ. 3. കൊച്ചി. 4. ആൎപ്പു
കര. 5. പള്ളം. 6. എറിക്കാടു. 7. ചങ്ങനാശ്ശേ
രി. 8. മല്ലപ്പള്ളി. 9. മുണ്ടക്കയം. 10. മേൽക്കാ
വു. 11. മുട്ടുചിറ. 12. മാവേലിക്കര. 13. കോടു
വളഞ്ഞി. 14. എലന്തൂർ. 15. തലവടി. 16. ക
റ്റാനം. 17. പുതുപ്പള്ളി. 18. കന്നേറ്റി. 19. മി
ശ്ശൻ. 20. തിരുവെല്ലാ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/123&oldid=188144" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്