താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/116

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 108 —

18,000 ക്രിസ്ത്യാനരെ തുൎക്കക്കോയ്മ കൊല്ലിച്ചു ചോരപ്പുനലുകളാൽ 1) ദ്രോഹാ
ഗ്നിയെ കെടുത്തുകളഞ്ഞു കഷ്ടം 2).

ഇംഗ്ലിഷ്ക്കാൎക്കു എന്തെല്ലാം നന്നാക്കുവാൻ ഉണ്ടു എന്നു ആലോചന
യുള്ളവന്നു ഊഹിക്കാം. ദൈവം ൟ പുതിയ ഭാരത്തോടു നമ്മുടെ പ്രിയ
തമകോയ്മക്കു ശക്തി ജ്ഞാനാദികളെ ഇരട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണമേ.
Cöl. Zeit. No. 29, 1878.

BEWARE OF DOGS. (Phil. 3, 2.)

നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിപ്പിൻ. (ഫില. ൩, ൨.)

കേരളോപകാരി VI, 4, 61 ഭാഗത്തു നായ്ക്കളുടെ ഗുണാഗുണങ്ങളിൽ
ഏതാനും പറഞ്ഞുവല്ലോ. മരുങ്ങാത്തവറ്റിൽ വിശേഷിച്ചു മടിവു, ദു
ശ്ശീലം, അശുദ്ധി, ക്രൂരത, ബുഭുക്ഷ മുതലായ ദുൎഗ്ഗുണങ്ങൾ ഏറിവരുന്നതു
കൊണ്ടു അപൊസ്തലനായ പൌൽ ഫിലിപ്പ്യരുടെ ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞു
വന്ന കള്ളോപദേഷ്ടാക്കളെ നായ്ക്കളോടുപമിച്ചു അവറ്റിൻ കൈയിൽ
അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളേണം എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്ന
തും കള്ളോപദേഷ്ടാക്കൾ നേരെ ചെല്ലാതെ പാളിപളുങ്ങിച്ചെന്നു മനുഷ്യ
രെ വഞ്ചിക്കയും കൎത്താവിന്റെ മഹത്വീകരണവും ആത്മാക്കളുടെ ഗുണീ
കരണവും തങ്ങൾക്കു പ്രമാണം എന്നു പച്ചപരമാൎത്ഥികളെകൊണ്ടു വി
ശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും തങ്ങളുടെ സ്വന്ത അധികാരലാഭാദി വൎദ്ധനയെ അന്വേ
ഷിക്കയും ജാതി കുലമതാനുസാരാദികൾകൊണ്ടും ധൎമ്മപ്രമാണത്തെ കാ
ക്കുന്നതിനാലും തങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായ ശുദ്ധി സാധിച്ചു എന്നു നടിച്ചി
രിക്കേ ക്രിസ്തനെയും അവന്മൂലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നീതിയെയും തള്ളുന്നതു
നിമിത്തം അവർ അശുദ്ധരായി നടക്കയും ക്രിസ്തനിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ
ഉണ്മയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു തെറ്റിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഇവൎക്കു വിരോ
ധമായി ക്രൂരതയെ പ്രവൃത്തിക്കയും ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികളുടെ സമാധാ
നം സ്വാതന്ത്ര്യം രക്ഷ ധനം ഇത്യാദികളെ വിഴങ്ങുന്നതിനാൽ ബുഭുക്ഷി
കളായി വ്യാപരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇവരുടെ തെറ്റുള്ള സ്ഥിതിയെ നന്നാ
യി തെളിയിക്കേണ്ടതിന്നു അപൊസ്തലൻ തന്നെകൊണ്ടു പറയുന്നതാവി
തു: ആ കള്ളോപദേഷ്ടാക്കളേക്കാൾ തനിക്കു ജഡത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു
പ്രശംസിപ്പാൻ ഇട ഉണ്ടെങ്കിലും ആയതെല്ലാം ക്രിസ്തൻ നിമിത്തം ചേ
തം എന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു (4–8) എന്നും തനിക്കു ക്രിസ്തവിശ്വാസത്തിൽ
നിന്നുള്ള ദൈവനീതിയത്രേ പോരുന്നു (9) എന്നും ക്രിസ്തന്റെ മരണ
ത്തോടും പുനരുത്ഥാനശക്തികളോടും കൂട്ടായ്മ സാധിക്കേണം എന്നും താൻ

1) Streams of blood. 2) Eadie's Bibl. Cyclopaedia.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/116&oldid=188128" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്