താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/113

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 105 —

ൎത്തതുപോലെ മറിയയുടെ പുരാതന രൂപങ്ങൾ കൃഷ്ണശിലയിൽ കോടിയ മു
ഖത്തോടെ കൊത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു കാണാം. ആയതു തന്നെ "കറു
ത്തദൈവമാതാവിന്റെ ഉല്പത്തി എന്നു തോന്നുന്നു. മുങ്കാലങ്ങളിൽ അ
ഷ്ടരോത്തു കാമദേവി എന്നവരുടെ മുഖങ്ങളെ പൂജാരിച്ചികൾ 1) മൂടിയി
ട്ടതുപോലെ പൊൻ വെള്ളികൊണ്ടുള്ള മറിയാരൂപങ്ങളുടെ മുഖത്തിലും ഇ
പ്പോഴും മുട്ടാക്ക് 2) ഇടാറുണ്ടു. അന്നു പാഫോസിലേ ശ്രുതിപ്പെട്ട ഉത്സവ
ത്തിൽ ബലികളെ കഴിച്ചതിനൊത്തവണ്ണം ഇന്നും രോമക്രിസ്ത്യാനർ മറി
യെക്കു പ്രാവുകളെ അൎപ്പിച്ചു പോരുന്നു. അതിനാൽ അജ്ഞാനത്തിന്നു എ
ത്ര വലിയ ശക്തിയുണ്ടെന്നും ആയതിൽനിന്നു നാം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കേ
ണം എന്നും വിളങ്ങുന്നു. കുപ്രദ്വീപിൽ വൎദ്ധിച്ചു വന്ന യഹൂദന്മാർ അക്തേ
മ്യൻ 3) എന്ന തലവനെ വരിച്ചു ഏകദേശം 2½ ലക്ഷം രോമരെയും ക്രി
സ്ത്യാനരെയും മുടിച്ചു കളഞ്ഞു. രോമചക്രവൎത്തി ചീറി ദ്വീപിനെ അടക്കി
കുറ്റക്കാരെ ശിക്ഷിച്ച ശേഷം തീതൻ എന്ന സേനാപതി യരുശ
ലേം മൂലനഗരത്തെ ഇടിച്ചു പാഴാക്കിക്കളഞ്ഞു. പിന്നേയും കുപ്രയിൽ
ക്രിസ്ത്യത്വം തെഴുത്തതുകൊണ്ടു ലാജർ, യൊഹന്നാൻ ലമ്പദിസ്ത, കഥ
രീന, മൌര തുടങ്ങിയ പുണ്യവാളന്മാർ അവിടേ ഉളവായി.

365 ക്രി. ആബ്ദത്തോളം കുപ്ര രോമെക്കാധീനമായിരുന്ന ശേഷം
രൌമ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കിഴക്കേ റൂമിസ്ഥാനം പടിഞ്ഞാറെ റൂമിസ്ഥാനം
എന്നിങ്ങനെ വിഭാഗിച്ചപ്പോൾ കുപ്രദ്വീപു കൊംസ്തന്തീന പുരിയിലേ
(ഇസ്തമ്പൂൽ) ചക്രവൎത്തികൾക്കു സ്വാധീനമായി. ഭൂകമ്പങ്ങളും പഞ്ച
വും അതിന്റെ മഹിമെക്കു ചലവിധേന താഴ്ച വരുത്തിയതല്ലാതേ കട
ക്കള്ളന്മാരും കൂടക്കൂടെ കയറി അതിനെ കൊള്ളയിട്ടും എരിച്ചും പോന്നു.
നാടുവാഴികൾ പലപ്പോഴും സ്വന്തവാഴ്ചയെ സ്ഥാപിപ്പാൻ നോക്കീട്ടും
നിഷ്ഫലമായി പോയതേയുള്ളൂ.

ഉള്ളൂക്കു നാൾക്കു നാൾ കുറഞ്ഞ കിഴക്കേ റൂമികോയ്മക്കു തെക്കുനിന്നു
കൊടുങ്കാറ്റു കണക്കേ തള്ളി വരുന്ന മുസൽമന്നരോടു എതിൎപ്പാൻ കഴി
വില്ലാതെയായതിനാൽ 648ാമതിൽ കുപ്രദ്വീപു ഏകദേശം വിരോധം കൂ
ടാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി. ആയവർ അതിലുള്ള പ
ണ്ടേത്ത എടുപ്പുകളെയും കൊത്തു പണികളെയും തച്ചിടിച്ചും നിവാസി
കളെ അടിമകൾ ആക്കി വിറ്റും കൊണ്ടിരുന്നു. മുതിൎച്ചയുള്ള കൊംസ്ത
ന്തീൻ കൊപ്രൊനീമൻ 4) എന്ന ചക്രവൎത്തി ആ ദ്വീപിനെ തിടുക്കോടെ
പിടിച്ചിട്ടും ആയതു 805 ൽ രണ്ടാമതു മുസൽമന്നരെ വണങ്ങേണ്ടി വന്നു.
രണ്ടാം നിക്കെഫൊരൊൻ ചക്രവൎത്തി 5) 984 ൽ കുപ്രദ്വീപിനെ വീണ്ടുകൊ
ണ്ടു അതിൽ ഒസ്മാനർ കാൽ വെക്കുന്നേടത്തു പുല്ലപോലും മുളെക്കുക

1) Priestesses. 2) Veil. 3) Actemius. 4) Constantine Copronymus, 5) Nikephoros II.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/113&oldid=188121" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്