താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 3 —

മേലേത്ത ചിത്രത്തിന്റെ വിവരം ആവിതു:

൧. നടുവിൽ: മാർകവചം (cuiraas or thorax). അതിന്നു രണ്ടു കണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടു. ഒന്നു നെ
ഞിനെയും വയറ്റിനെയും മറ്റതു പുറത്തേയും മൂടുന്നു. അവ വാർകൊണ്ടു തമ്മിൽ ഇണെച്ചി
രിക്കയാൽ കൈയില്ലാത്ത കുടുത പോലേ ആകും.

൨. ഇടത്തു മേലിൽ: തലക്കോരിക അല്ലെങ്കിൽ ശിരസ്ത്രം (helmet). ഇതു തലയെയും മുഖ
ത്തെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിധം തൊപ്പി. അലങ്കാരത്തിനായി കുതിരയുടെ വാലും
മറ്റും അതിൽനിന്നു ഞേലുന്നു.

൩. വലത്തു: പലിശ (shield). ഈ വട്ടപലിശ (clypeus) ശത്രുവിന്റെ നേരെ ചെല്ലു
മ്പോൾ മേൽ അംഗങ്ങളെ മറെപ്പാൻ പ്രയോഗിക്കും. ഇതു ക്രടാതെ നാലടി നീളവും രണ്ടര
അടി അകലവും ഉള്ള നീട്ടപലിശ (soutum) കൊണ്ടു എതിൎത്തു വരുന്ന ശത്രുവിന്റെ അമ്പുക
ളെ തടുക്കയും തീയമ്പുകളെ കെടുക്കയും ചെയ്തിട്ടു ശരീരത്തെ മറെക്കും.

൪. ഇടത്തു കീഴിൽ: വാറോടു കൂട അരെക്കു കെട്ടുന്ന വാളും, ഒരു ശൂരികയും, ഒരു വെ
ണ്മഴുവും ഒരു വേലും (കുന്തവും) കാണാം. ഇവ സാക്ഷാൽ പെട്ടുന്ന ആയുധങ്ങൾ അത്രേ.

൫. വലത്തു പലിശയുടെ മേൽ: കാലിന്റെ നെട്ടെല്ലിനെ രക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടു തൊപ്പാര
ങ്ങൾ (greaves) ഉണ്ടു.

൬. മാർകവചത്തിന്റെ ഇരുതോളുകളിൽനിന്നു ഓരോ കന്തത്തിന്റെ തലയും പുറപ്പെടു
ന്നു. ഇവറ്റെകൊണ്ടു മാറ്റാനെക്കൊള്ള ചാടും.

ഇതിന്നു ആകേ സൎവ്വായുധവൎഗ്ഗം (panoply) എന്ന പേർ (വെണ്മഴു അതിൽ പെടാ). നാഗ
രീകമുള്ള പണ്ടേത്ത എല്ലാ ജാതികളിൽ വിശേഷിച്ചു യവനരിലും (ഗ്രേക്കരിലും) രോമരിലും
ഒരു വിധമായി ഭാരതഖണ്ഡക്കാരിലും ഈ വക ആയുധങ്ങൾ നടപ്പായിരുന്നു. മാൎക്കവചം,
കോരിക, തൊപ്പാരങ്ങൾ, പലിശ എന്നിവ തോൽ, പിത്തള, ഇരിമ്പു, പൊന്നു എന്നിവറ്റാൽ
ഉണ്ടാക്കി പല വിധം അലങ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ൧ ശമുവേൽ ൧൭, ൬. ൧ രാജാക്കന്മാർ ൨൨,
൩൪ മുതലായ വേദവാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഓരോ ആയുധങ്ങളെ കൊണ്ടു വായിക്കാം.

ഈ വക യുദ്ധത്തിന്നു നാം പ്രത്യേകമായി ഈ പുതിയ വൎഷത്തി
ന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഒരുങ്ങേണ്ടതിനു ദൈവം തന്നെ നമ്മെ തന്റെ അ
പോസ്തലനായ പൌലിന്റെ പ്രസംഗത്താൽ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ആ
യവൻ അക്കാലത്തു യവനരും രോമരും ആയ പടജ്ജനങ്ങൾ ഉടുത്തും ധ
രിച്ചും വന്ന സൎവ്വായുധവൎഗ്ഗത്തെ ഉപമയായി എടുത്തു. എഫേസ്യൎക്കു എ
ഴുതിയ ലേഖനം ൬ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ൧൦—൧൮ വചനങ്ങളിൽ പറയുന്ന
താവിതു:

1*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/11&oldid=187894" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്