താൾ:CiXIV130 1874.pdf/9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ജനുവരി.

ഞാൻ കൎത്താവു ആകുന്നു മറ്റൊരുത്തനും ഇല്ല ഞാൻ പ്രകാശത്തെ ആകൃതിപ്പെടുത്തു
ന്നു അന്ധകാരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഞാൻ സമാധാനത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ദോഷത്തെയും
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കൎത്താവായ ഞാൻ ഈ കാൎയ്യങ്ങളെ ഒക്കയും ചെയ്യുന്നു. യശ. ൪൫, ൬. ൭.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൧൯ ൪൧ ൩൧ ൫൭ ആണ്ടുപിറപ്പു.
൧൯ ൪൧ ൩൬ ൫൭ പൌൎണ്ണമാസി.
൧൮ ൪൨ ൨൮ ൪൯
൧൮ ൪൨ ൨൧ ൪൨ ആണ്ടുപിറപ്പു ക. ൧ാം ഞ.
൧൮ ൪൨ ൨൧ ൪൩
൧൮ ൪൨ ൧൨ ൩൬ പ്രകാശനദിനം
൧൭ ൪൩ ൧൦ ൧൦ ൨൫
൧൭ ൪൩ ൧൦ ൪൯ ൧൧ ൧൩
൧൭ ൪൩ ൧൧ ൩൭ ഉ. തി. ൨൧ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൧൦ ൧൭ ൪൩ രാ. ൪൧
൧൧ ൧൬ ൪൪ ൨൧ ൪൦ പ്രകാശന ദിനം. ക. ൧ാം ഞ.
൧൨ ൧൬ ൪൪ ൨൬ ൧൧ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം.
൧൩ ൧൬ ൪൪ ൪൮ ൧൧
൧൪ ൧൬ ൪൪ ൩൪ ൫൮ ഏകാദശിവ്രതം.
൧൫ ൧൫ ൪൫ ൨൨ ൪൬ പ്രദോഷവ്രതം. പുഴാദിഅ
൧൬ ൧൫ ൪൫ ൧൦ ൩൪ മ്പലത്തിൽ ഉത്സവാരംഭം.
൧൭ ൧൫ ൪൫ ൫൮ ൨൨ അമാവാസി.
൧൮ ൧൫ ൪൫ ൧൨ ൩൨ പ്രകാശനദിനം. ക. ൨ാം ഞ.
൧൯ ൧൪ ൪൬ ൫൦ ൧൪ തിരുവങ്ങാട അമ്പലത്തിൽ പ
൨൦ ൧൪ ൪൬ ൩൫ ൫൫ ‌ട്ടത്താനം.
൨൧ ൧൪ ൪൬ ൩൮
൨൨ ൧൪ ൪൬ ൨൬ ൪൯
൨൩ ൧൩ ൪൭ ൧൦ ൧൩ ൧൦ ൩൭ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൨൪ ൧൩ ൪൭ ൧൧ ൧൧ ൨൩
൨൫ ൧൩ ൪൭ ൧൧ ൪൭ രാ. ൧൧ പ്രകാശനദിനം. ക. ൩ാം ഞ.
൨൬ ൧൩ ൪൭ ഉ. തി. ൩൬ ൨൪
൨൭ ൧൨ ൪൮ ൪൮ ൧൨ [വാരംഭം.
കടലായി അമ്പലത്തിൽ ഉത്സ
൨൮ ൧൨ ൪൮ ൩൬ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൯ ൧൨ ൪൮ ൨൪ ൪൮ പ്രദോഷവ്രതം.
൩൦ ൧൨ ൪൮ ൧൨ ൩൬
൩൧ ൧൧ ൪൯ ൨൪
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/9&oldid=186050" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്