താൾ:CiXIV130 1874.pdf/78

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൪ ദൈവത്തിൻ മുമ്പിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിച്ചു പോകായ്വാൻ തന്നെ.
൧ കൊറി. ൧, ൨൭.

LIST OF
MALAYALAM BOOKS.

മലയാള
പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക.

ഉ. അ. പൈ
The Malayalam Almanac മലയാള പഞ്ചാംഗം 0 3 0
Arithmetic സംഖ്യാവിദ്യ 0 3 0
Malayalam & English School-Dictionary മലയാള ഇങ്ക്ലിഷ അകാരാദി 2 0 0
English & Malayalam School-Dictionary ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാള ” 2 0 0
Clift’s Geography ഭൂമിശാസ്ത്രം 0 6 0
Elements of English Grammar ഇങ്ക്ലിഷ് വ്യാകരണം 0 3 6
Dr. Gundert’s Grammar of the Malayalam Language മലയാള ഭാഷാ
വ്യാകരണം
1 8 0
Malayalam & English Dictionary, by Rev. Dr. H. Gundert, in half
leather binding മലയാളഭാഷാനിഘണ്ടു കെട്ടിയതു
15 0 0
Kéraḷa Pal̤ama, or the History of Malabar, from A. D. 1498 — 1631
കേരളപഴമ
0 6 0
The History of the Church of Christ ക്രിസ്തസഭാചരിത്രം 1 0 0
Geometry ക്ഷേത്രഗണിതം 0 6 0
Kéraḷólpatti, or the Origin of Malabar കേരളോല്പത്തി 0 4 0
The Malayalam Country, its Geography, &c. മലയാളരാജ്യം ചരിത്ര
ത്തോടു കൂടിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം
0 4 0
School-Panchatantram പഞ്ചതന്ത്രം 0 10 0
Malayalam Primer ബോധചന്ദ്രിക 0 1 0
One Thousand Proverbs ഓരായിരം പഴഞ്ചൊൽ 0 2 0
Spelling & Reading Book വലിയ പാഠാരംഭം 0 2 0
Malayalam-English Translator മലയാള ഭാഷാന്തരകാരി 0 6 0
A Chronological Digest of the History of India ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിന്റെ
സാരാംശം
0 3 0
A Short Account of the Madras Presidency മദ്രാസസംസ്ഥാനം 0 3 0
Africaner അഫ്രിക്കാനന്റെ കഥ 0 0 6
The Art of dying happy സന്മരണവിദ്യ 0 0 4
On Bribery കയ്ക്കൂലികാൎയ്യം 0 0 3
First Catechism ലുഥരിന്റെ ചെറിയ ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ പുസ്തകം 0 0 6
Second Catechism for Confirmation സ്ഥിരീകരണത്തിന്നുള്ള ഉപദേശം 0 0 6
The Incarnation of Christ, Prose ക്രിസ്തന്റെ അവതാരം 0 0 2
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/78&oldid=186120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്