താൾ:CiXIV130 1874.pdf/29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


നവെംബർ.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നീതിമാന്നും ദുഷ്ടന്നും തമ്മിലും ദൈവത്തെ സേവിക്കു
ന്നവന്നും അവനെ സേവിക്കാത്തവന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ നിങ്ങൾ കാണും. മലാ.
൩, ൧൮.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൧൦ ൫൦ ൧൧ ൪൮ ൧൨ ത്രീത്വം ക. ൨൨ാം ഞ.
൧൦ ൫൦ രാ. ൩൬
൧൦ ൫൦ ൨൬ ൪൮
൧൧ ൪൯ ൧൦ ൩൨ ഏകാദശിവ്രതം.
൧൧ ൪൯ ൫൬ ൨൦
൧൧ ൪൯ ൪൦ പ്രദോഷവ്രതം.
൧൧ ൪൯ ൨൪ ൪൬
൧൨ ൪൮ ൨൪ ത്രീത്വം ക. ൨൩ാം ഞ. അ
൧൨ ൪൮ ൪൮ ൧൨ മാവാസി.
൧൦ ൧൨ ൪൮ ൩൬
൧൧ ൧൨ ൪൮ ൨൬ ൪൮
൧൨ ൧൩ ൪൭ ൧൨ ൩൭
൧൩ ൧൩ ൪൭ ൨൫
൧൪ ൧൩ ൪൭ ൧൦ ൫൦ ൧൧ ൧൩ ൩൫ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം.
൧൫ ൧൩ ൪൭ ൧൧ ൩൬ ൧൧ ൫൯ ത്രിത്വം ക. ൨൪ാം ഞ. ഷഷ്ഠി
൧൬ ൧൪ ൪൬ ഉ. ൨൪ രാ. ൪൮ വ്രതം. മണ്ഡലാരംഭം.
൧൭ ൧൪ ൪൬ ൧൪ ൪൦
൧൮ ൧൪ ൪൬ ൩൬
൧൯ ൧൪ ൪൬ ൩൦ ൫൨
൨൦ ൧൫ ൪൫ ൧൬ ൪൬ ഗുരുവായൂര ഏകാദശിവ്രതം.
൨൧ ൧൫ ൪൫ ൧൪ ൩൮ പ്രദോഷവ്രതം.
൨൨ ൧൫ ൪൫ ൪൮ ൫൯ ത്രീത്വം ക. ൨൫ാം ഞ.
൨൩ ൧൫ ൪൫ ൧൨ ൩൬ പൌൎണ്ണമാസി. കാൎത്തിക.
൨൪ ൧൫ ൪൫ ൨൩
൨൫ ൧൬ ൪൪ ൪൮ ൧൧
൨൬ ൧൬ ൪൪ ൩൫ ൫൯
൨൭ ൧൬ ൪൪ ൨൩ ൪൭
൨൮ ൧൬ ൪൪ ൧൦ ൧൦ ൧൦ ൩൫ ൧ാം ആഗമനനാൾ. ഷഷ്ഠി
വ്രതം. പെരളശ്ശേരി ഷഷ്ഠി
ആരാധന.
൨൯ ൧൭ ൪൩ ൧൦ ൫൯ ൧൧ ൨൪
൩൦ ൧൭ ൪൩ ൧൧ ൪൮ ഉ. തി. ൧൧ അന്ത്രയൻ.

4

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/29&oldid=186071" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്