താൾ:CiXIV130 1874.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ഒക്തൊബർ.

അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുംപോലെ നാം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കിലൊ അന്യോ
ന്യം കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടു അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ സകല പാ
പത്തിൽനിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ൧ യോഹ. ൧, ൭.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൫൮ ൧൦ ൧൦ ൨൬ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൫൭ ൧൦ ൪൮ ൧൧ ൧൨
൫൭ ൧൧ ൩൬ ഉ.തി. ൧൨
൫൭ രാ. ൪൨ ത്രീത്വം ക. ൧൮ാം ഞ.
൫൭ ൪൦
൫൬ ൩൦ ൫൪ ഏകാദശിവ്രതം.
൫൬ ൨൪ ൪൯ പ്രദോഷവ്രതം.
൫൬ ൧൩ ൩൭
൫൬ ൨൬
൧൦ ൫൫ ൪൮ ൧൨ അമാവാസി. സൂൎയ്യഗ്രഹണം.
൧൧ ൫൫ ൩൬ ത്രീത്വം ക. ൧൯ാം ഞ. നോ
മ്പു.
൧൨ ൫൫ ൨൪ ൪൮
൧൩ ൫൫ ൧൧ ൩൭
൧൪ ൫൪ ൨൬
൧൫ ൫൪ ൪൯ ൧൦ ൧൩ [വേരിതീൎത്ഥം.
൪൦꠲ നാഴികക്കുസങ്ക്രമം. കാ
൧൬ ൫൪ ൧൦ ൩൮ ൧൧ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൧൭ ൫൪ ൧൧ ൨൬ ൧൧ ൪൮
൧൮ ൫൩ ഉ. തി. ൨ രാ. ൨൪ ത്രീത്വം ക. ൨ാം ഞ.
൧൯ ൫൩ ൫൮ ൩൨ മഹാനവമി സരസ്വതിപൂജ.
൨൦ ൫൩ ൩൬ വിജയദശമിവിദ്യാരംഭം.
൨൧ ൫൩ ൨൫ ൪൦ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൨ ൫൩ ൪൩
൨൩ ൫൨ ൧൨ ൪൮ പ്രദോഷവ്രതം.
൨൪ ൫൨ ൧൬ ൪൯ പൌൎണ്ണമാസി.
൨൫ ൫൨ ൧൧ ൩൭ ത്രീത്വം ക. ൨൧ാം ഞ.
൨൬ ൫൨ ൨൬
൨൭ ൫൧ ൪൮ ൧൨
൨൮ ൫൧ ൩൬
൨൯ ൫൧ ൨൬ ൪൮
൩൦ ൫൧ ൧൦ ൧൨ ൧൦ ൩൬ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൩൧ ൫൧ ൧൧ ൧൧ ൨൬ ചായയാട്ടമതിലകത്തുത്സവം.
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/27&oldid=186069" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്