താൾ:CiXIV130 1874.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


സെപ്തെംബർ.

ജീവനല്ലൊ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങളും കണ്ടു സാക്ഷ്യം ചൊല്ലുന്നു; പിതാവോടിരുന്നു
ഞങ്ങൾക്കു പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യ ജീവനെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ൧ യോഹ. ൧, ൨.

തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൫൬ ൩൬ ൫൮ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൫൭ ൧൦ ൨൪ ൧൦ ൪൮
൫൭ ൧൧ ൧൨ ൧൧ ൩൬ അഷ്ടമിരോഹിണി.
൫൭ രാ. ഉ. തി. ൨൪
൫൭ ൪൮ ൧൨
൫൭ ൩൬ ത്രീത്വം ക. ൧൪ാം ഞ. ഏകാ
ദശിവ്രതം.
൫൮ ൨൪ ൪൮
൫൮ ൧൨ ൩൬ പ്രദോഷവ്രതം. ആയില്യം.
൫൮ ൩൫ ൨൪ മകം.
൧൦ ൫൮ ൪൮ ൧൨ അമാവാസി.
൧൧ ൫൮ ൩൬
൧൨ ൫൮ ൩൦
൧൩ ൫൯ ൨൫ ൫൨ ത്രീത്വം ക. ൧൫ാം ഞ.
൧൪ ൫൯ ൨൦ ൪൮ [ത്സരാവസാനദിവസം.
൧൫ ൫൯ ൧൨ ൩൬ ൧൪ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം. വ
൧൬ ൫൯ ൧൦ ൧൦ ൨൬ പുതുവത്സരാരംഭം.
൧൭ ൫൯ ൧൦ ൫൦ ൧൧ ൧൪ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൧൮ ൫൯ ൧൧ ൩൮ രാ. ൨
൧൯ ൫൯ ഉ. തി. ൨൬ ൫൦
൨൦ ൧൪ ൩൮ ത്രീത്വം ക. ൧൬ാം ഞ.
൨൧ ൨൬
൨൨ ൫൦ ൧൪ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൩ ൩൮ പ്രദോഷവ്രതം.
൨൪ ൫൯ ൨൬ ൫൨
൨൫ ൫൯ ൧൪ ൩൬ പൌൎണ്ണമാസി.
൨൬ ൫൯ ൨൫
൨൭ ൫൯ ൪൮ ൧൨ ത്രീത്വം ക. ൧ാം ഞ.
൨൮ ൫൮ ൩൬
൨൯ ൫൮ ൨൬ ൫൦
൩൦ ൫൮ ൧൨ ൩൬
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/25&oldid=186067" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്