താൾ:CiXIV130 1874.pdf/23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


അഗുസ്ത.

കള്ള നാമമുള്ള അദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ വൃഥാലാപങ്ങളെയും തൎക്കസൂ
ത്രങ്ങളെയും അകറ്റി നിന്നു ഉപനിധിയെ കാത്തുകൊൾക. ആ ജ്ഞാനം ചിലർ അവ
ലംബിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു പിഴുകി പോയി. ൧ തിമൊ. ൬. ൨൦, ൨൧.

തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൪൯ ൧൧ ൫൦ ൧൪
൪൯ ൧൧ ൩൮ ൧൦ ത്രീത്വം. ക. ൯ാം ഞ.
൪൯ ൧൧ ൧൦ ൨൮ ൧൦ ൪൨ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൫൦ ൧൦ ൧൧ ൧൨ ൧൧ ൩൫
൫൦ ൧൦ ൧൧ ൫൯ ഉ. തി. ൩൦
൫൦ ൧൦ രാ. ൫൯ ൨൪
൫൦ ൧൦ ൪൮ ൧൨
൫൧ ൩൬ ഏകാദശിവ്രതം.
൫൧ ൨൬ ൫൦ ത്രീത്വം. ക. ൧൦ാം ഞ. പ്ര
ദോഷവ്രതം.
൧൦ ൫൧ ൧൪ ൩൮
൧൧ ൫൧ ൨൮ അമാവാസി. പിതൃകൎമ്മം.
൧൨ ൫൨ ൫൨ ൧൨
൧൩ ൫൨ ൪൨ ൧൨
൧൪ ൫൨ ൪൦
൧൫ ൫൨ ൨൬ ൫൦ ൧൨ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം.
൧൬ ൫൨ ൧൧ ൩൮ ത്രീത്വം ക. ൧൧ാം ഞ. അ
ത്തം ചതുൎത്ഥി.
൧൭ ൫൩ ൧൦ ൧൦ ൨൬
൧൮ ൫൩ ൧൧ ൫൦ ൧൧ ൫൯ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൧൯ ൫൩ ഉ. ൧൨ രാ. ൩൦
൨൦ ൫൩ ൪൮ ൧൨
൨൧ ൫൪ ൩൪ ൫൦
൨൨ ൫൪ ൧൨ ൩൪
൨൩ ൫൪ ൫൬ ൨൦ ത്രീത്വം. ക. ൧൨ാം ഞ. ഏ
കാദശിവ്രതം.
൨൪ ൫൪ ൪൪
൨൫ ൫൫ ൨൪ ൪൮ പ്രദോഷവ്രതം. ഉത്രാടം.
൨൬ ൫൫ ൧൨ ൩൬ തിരുവോണം.
൨൭ ൫൫ ൪൮ ൧൨ പൌൎണ്ണമാസി.
൨൮ ൫൫ ൩൬ ൫൮
൨൯ ൫൬ ൨൦ ൪൦
൩൦ ൫൬ ൨൬ ത്രീത്വം. ക. ൧൩ാം ഞ.
൩൧ ൫൬ ൪൮ ൧൨
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/23&oldid=186065" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്