താൾ:CiXIV130 1874.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ജൂലായി.

മനുഷ്യന്റെ ദിവസങ്ങൾ പുല്ലു പോലെ ആകുന്നു വയലിലെ പുഷ്പം പോലെ അവൻ
പൂക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ കാറ്റു അതിന്മേൽ അടിക്കുന്നു അതും ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അതി
ന്റെ സ്ഥലം പിന്നെ അതിനെ അറികയുമില്ല. സങ്കീ. ൧൦൩, ൧൫. ൧൬.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൪൧ ൧൯ ൩൬
൪൧ ൧൯ ൨൬ ൫൦
൪൨ ൧൮ ൧൨ ൩൬
൪൨ ൧൮ ൧൦ ൧൦ ൨൭
൪൨ ൧൮ ൧൦ ൫൭ ൧൧ ൨൧ ത്രീത്വം ക. ൫ാം ഞ. ഷഷ്ഠി
വ്രതം.
൪൨ ൧൮ ൧൧ ൪൮ ഉ. തി. ൧൨
൪൩ ൧൭ രാ. ൩൬
൪൩ ൧൭ ൨൫ ൪൮
൪൩ ൧൭ ൧൨ ൩൬
൧൦ ൪൩ ൧൭ ൨൫ ഏകാദശിവ്രതം.
൧൧ ൪൪ ൧൬ ൪൯ ൧൨ പ്രദോഷവ്രതം.
൧൨ ൪൪ ൧൬ ൩൭ ത്രീത്വം ക. ൬ാം ഞ.
൧൩ ൪൪ ൧൬ ൨൫ ൪൯ അമാവാസി.
൧൪ ൪൪ ൧൬ ൧൨ ൩൫ ൪൩꠰ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം.
൧൫ ൪൫ ൧൫ ൫൯ ൨൪
൧൬ ൪൫ ൧൫ ൪൮ ൧൨
൧൭ ൪൫ ൧൫ ൩൬
൧൮ ൪൫ ൧൫ ൨൬ ൫൦
൧൯ ൪൯ ൧൪ ൧൦ ൧൨ ൧൦ ൩൬ ത്രീത്വം. ക. ൭ാം ഞ. ഷഷ്ഠി
വ്രതം.
൨൦ ൪൯ ൧൪ ൧൧ ൧൧ ൨൬
൨൧ ൪൯ ൧൪ ൧൧ ൪൯ രാ. ൧൨
൨൨ ൪൯ ൧൪ ഉ. തി. ൪൨ ൧൨
൨൩ ൪൭ ൧൩ ൩൬
൨൪ ൪൭ ൧൩ ൨൬ ൫൦
൨൫ ൪൭ ൧൩ ൧൪ ൩൮ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൬ ൪൭ ൧൩ ൨൬ ത്രീത്വം. ക. ൮ാം ഞ. പ്ര
ദോഷവ്രതം.
൨൭ ൪൮ ൧൨ ൪൮ ൧൨
൨൮ ൪൮ ൧൨ ൩൬ പൌൎണ്ണമാസി.
൨൯ ൪൮ ൧൨ ൨൬ ൪൮
൩൦ ൪൮ ൧൨ ൧൨ ൩൫
൩൧ ൪൯ ൧൧ ൨൫
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/21&oldid=186062" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്