താൾ:CiXIV130 1874.pdf/19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ജൂൻ.

നിങ്ങൾ ആരും പാപത്തിന്റെ ചതിയാൽ കഠിനപ്പെടാതെ ഇരിപ്പാൻ ഇന്നു എന്ന
തു പറഞ്ഞു കേൾക്കുവോളം നാൾ തോറും അന്യൊന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊൾവിൻ. എ
ബ്ര. ൩, ൧൩.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൪൪ ൧൬ ൨൬ ൪൯
൪൪ ൧൬ ൧൩ ൩൬
൪൩ ൧൭ ൨൫
൪൩ ൧൭ ൧൯ ൧൦ ൧൨
൪൩ ൧൭ ൧൦ ൩൬ ൧൧
൪൩ ൧൭ ൧൧ ൨൫ ൧൧ ൪൯ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൪൨ ൧൮ ൧൧ ൫൨ ഉ. തി. ൧൪ ത്രീത്വം. ക. ൧ാം ഞ. കിഴ
ക്കോട്ട അഷ്ടമി ആരാധന.
൪൨ ൧൮ രാ. ൩൬
൪൨ ൧൮ ൨൪ ൪൮
൧൦ ൪൨ ൧൮ ൧൨ ൩൬ ഏകാദശിവ്രതം.
൧൧ ൪൧ ൧൯ ൨൫ പ്രദോഷവ്രതം.
൧൨ ൪൧ ൧൯ ൪൯ ൧൧
൧൩ ൪൧ ൧൯ ൩൬ [നാവസാനം.
അമാവാസി. വൈശാഖസ്നാ
൧൪ ൪൧ ൧൯ ൨൫ ൪൯ ത്രീത്വം. ക. ൨ാം ഞ.
൧൫ ൪൦ ൨൦ ൧൭ ൪൩
൧൬ ൪൦ ൨൦ ൧൦ ൩൬
൧൭ ൪൦ ൨൦ ൨൬
൧൮ ൪൦ ൨൦ ൫൦ ൧൪
൧൯ ൩൯ ൨൧ ൩൮ ൧൦
൨൦ ൩൯ ൨൧ ൧൦ ൩൬ ൧൧ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൨൧ ൩൯ ൨൧ ൧൧ ൨൫ ൧൧ ൪൯ ത്രീത്വം. ക. ൩ാം ഞ.
൨൨ ൩൯ ൨൧ ഉ. തി. ൧൩ രാ. ൩൬
൨൩ ൩൯ ൨൧ ൨൬
൨൪ ൩൯ ൨൧ ൫൦ ൧൨ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ.
൨൫ ൪൦ ൨൦ ൩൬ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൬ ൪൦ ൨൦ ൨൬ ൪൮
൨൭ ൪൦ ൨൦ ൧൨ ൩൬ പ്രദോഷവ്രതം.
൨൮ ൪൦ ൨൦ ൨൫ ത്രീത്വം. ക. ൪ാം ഞ.
൨൯ ൪൧ ൧൯ ൪൯ ൧൩ പൌൎണ്ണമാസി.
൩൦ ൪൧ ൧൯ ൩൭
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/19&oldid=186060" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്