താൾ:CiXIV130 1874.pdf/13

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


മാൎച്ച.

അതുകൊണ്ടു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന്നു അതി കൌ
തുകമായി എൻ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും; എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ബലഹീനനാകു
മ്പൊഴെക്കു ശക്തൻ ആകുന്നു. ൨. കൊരി. ൧൨, ൯. ൧൦.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൫൬ ൪൮ ൧൨ നോമ്പിൽ ൨ാം ഞ.
൫൬ ൩൬ പൌൎണ്ണമാസി.
൫൭ ൨൪ ൪൮ തളിപ്പറമ്പത്ത ഉത്സവാരംഭം.
൫൭ ൧൨ ൩൬ തൃച്ചംബരത്ത ഉത്സവാരംഭം.
൫൭ ൨൪
൫൭ ൪൮ ൧൩
൫൮ ൪൭ ൧൦ ൧൧
൫൮ ൧൦ ൩൬ ൧൧ നോമ്പിൽ ൩ാം ഞ.
൫൮ ൧൧ ൩൬ ൧൧ ൫൭ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൧൦ ൫൮ രാ. ൧൭ ഉ. തി. ൪൧
൧൧ ൫൮ ൧൧ ൩൬
൧൨ ൫൯ ൨൬ ൨൭ നാഴികക്കു സങ്ക്രമം.
൧൩ ൫൯ ൫൪ ൧൯
൧൪ ൫൯ ൪൩ ഏകാദശിവ്രതം.
൧൫ ൫൯ ൩൪ ൫൬ പ്രദോഷവ്രതം. നോമ്പിൽ
൧൬ ൫൯ ൨൦ ൪൪ ൪ാം ഞ.
൧൭ ൨൪ അമാവാസി.
൧൮ ൪൮ ൧൨
൧൯ ൩൬
൨൦ ൨൪ ൫൭
൨൧ ൧൩ ൩൭ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി.
൨൨ ൫൯ ൧൦ ൧൦ ൨൫ നോമ്പിൽ ൫ാം ഞ.
൨൩ ൫൯ ൧൦ ൪൯ ൧൧ ൧൩ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൨൪ ൫൯ ൧൧ ൩൭ രാ. ൧൧
൨൫ ൫൯ ഉ. തി. ൩൧ ൫൬
൨൬ ൫൯ ൨൦ ൪൪ വള്ളൂർകാവിൽ ഉത്സവം.
൨൭ ൫൮ ൩൨
൨൮ ൫൮ ൫൬ ൨൧ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൯ ൫൮ ൪൮ ൧൧ [വേശനം.
നോമ്പിൽ ൬ാം ഞ. നഗരപ്ര
൩൦ ൫൮ ൩൬ പദോഷവ്രതം പൂരം.
൩൧ ൫൮ ൨൫ ൪൯


2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/13&oldid=186054" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്