താൾ:CiXIV125a.pdf/57

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ശുചിപത്രിക

പക്കം വരി എഴുതിയതിന്ന പകരംഎഴുതെണ്ടു പക്കം വരി എഴുതിയതിന്ന പകരംഎഴുതെണ്ടു
മൂടി മുടി ൨൨ പരിപ്പാൻ പറിപ്പാൻ
൧൭ പുറപ്പെടിച്ചു പുറപ്പെടീച്ചു ൧൮ മൂന്ന മൂന്നാ
൨൩ മഞ്ചിശ്വരം മഞ്ചീശ്വരം ൨൩ കയരി കയറി
൧൪ കുറി കൂറി ൨൬ വൈദവ്യം വൈധവ്യം
൩൦ നമ്പിയാതി നമ്പിയാതിരി ൧൩ പീഠ പീഠം
൧൭ ആയ്യ ആൎയ്യ ൨൭ ൨൭ പരിയരത്ത പരിയാരത്ത
൧൯ നാട്ടുക്കാര നാട്ടുക്കരെ ൨൯ ൨൩−൨൪ നിക്കുന്നു നില്ക്കുന്നു
൨൨ യായവര യാവരെ ൩൦ മടക)കുറു മിടക)കുറ
൨൭ ദെശത്തൂ ദെശത്തു ൩൩ കൂക്കുന്ന കൂവുന്ന
മറൊ മറ്റെ ൧൫ ഞാനി ഞാന്നീ
൧൫ ഉണ്ടാക്കെണം ഉണ്ടാകെണം ൩൨ ഇന്നും എന്നും
൨൧ പൈയാ, വി പൈയാവി ൩൯ ആകാശം അവകാശം
നിരുപി നിരൂപി കൊലും കൊളും
൧൫ അനുഭത്തി അനുഭവത്തി ൨൪ വെണ്ടി പെണ്ടി
യാപുറ യാപുര ൪൦ കറി കരി
൧൦ ആദ്യം ആദ്യ ൪൧ ൧൯ എന്നുവ എന്നവ
൧൪ പറപ്പു പരപ്പു ൪൨ ൧൨ ചെയ്താവാറെ ചെയ്തവാറെ
൧൫ ചെരമാൻ കെ ചെരമാൻ—കെ ൨൦ കമ്പടി കമ്പവെടി
൨൧ മൂഷിക(കൂപ)രാജ്യം മൂഷികരാജ്യംകൂവള— ൨൧ പണ്ടാരം പണ്ടാരും
(കൂപ—കൂപ കൂപ) ൪൪ ൧൩ കാളഞ്ചി കാളാഞ്ചി
വിഴ്ത്തി വീഴ്ത്തി ൧൮ മൂന മൂന്ന
൧൦ ച്ചാരെ ച്ചാറെ ൪൫ വഴിപ്പാൻ വാഴിപ്പാൻ
൩൦ ബ ക്കൂ ബറക്കൂ ൪൭ യൊഗ്യം യൊഗ്യം യൊഗ്യം
പ്രമാണ്യം പ്രാമാണ്യം ൧൪ പിടിച്ചുവ പിടിച്ചവ
൧൬ വ്യപരിച്ച വ്യാപരിച്ച ൨൧ ദെവതമാറ ദെവതമാര
അവസ്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങി
നെപലവിട
ത്തും}
൩൧ മറൊ മറ്റെ
൧൬ നിരുത്തി നിറുത്തി ൩൨ പാണ്ടു പണ്ടു
൧൭ രക്ഷപുരുഷ രക്ഷാപുരുഷ ൪൮ നാടു നടു
൨൯ കൊയ്മായി കൊയ്മയായി ൪൯ വെണാറ്റിൻ വെണാട്ടിൻ
൧൯ പ്രൌഢാഞ്ച പ്രൌഢാശ്ച ൫൧ ൨൫ യുടവൻ യുടയവൻ
൧൪ ചന്തന ചന്ദന ൨൭ ഗണപാന്മ ഗണപന്മ
൩൨ വാശി വാസി ൫൨ കുറു കൂറു
൨൧ മാഹാ മഹാ—ഇങ്ങിനെപല
വിടത്തും—}
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125a.pdf/57&oldid=186982" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്