താൾ:CiXIV125a.pdf/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൦

കൈയും എന്നും ചൊ.മു. പിമ്പും കല്പനയും എന്നും കല്പിച്ചു)— — {മാടായികൊട്ടയിൽ ശിക്ഷാര
ക്ഷ നടത്തുവാൻ വടക്കും കൂറ്റിൽ കാരിഷവും, അതിന്നു ചെണിച്ചെരിക്ക വായും കൈയും മുമ്പും
കല്പനയും അവകാശവും, മാവില ഇല്ലത്തിന്നും കൂട ഒരാചാരവും കല്പിച്ചു കൊടുത്തു— തെക്കുന്നു വ
രുന്ന മാറ്റാനെ തടുപ്പാനായിട്ടു കുന്നിവാകകൊയിലകത്തു ഇരയവൎമ്മനെ തെക്കിളങ്കൂറു ത
മ്പുരാൻ എന്നു കല്പിച്ചു മുക്കാതം നാടും കൊടുത്തു— കാഞ്ഞിരൊട്ടഴി സമീപത്തു വിജയങ്കൊല്ല
ത്തു കൊട്ടയിൽ കെളവൎമ്മനെ വടക്കിളങ്കൂറു തമ്പുരാൻ എന്നു കല്പിച്ചു കുടയനാടും ഐയർ
പരദെവതമാരെയും കൊടുത്തു— ഇരിവരും രണ്ട എതിൎത്തലയും രക്ഷിച്ചു വന്നതിന്റെ ശെഷം
കരുവള്ളൂർ കൊവിലകത്തു രാമവൎമ്മനെ നാലാം കൂൎത്തമ്പുരാൻ എന്നു കല്പിച്ചു സമീപത്തിരുത്തു
കയും ചെയ്തു— എഴിമലയുടെ മുകളിൽനിന്നു എഴുന്നെള്ളിയ തമ്പുരാട്ടിയെ ഏഴൊത്ത കൊ
യിലകത്തിരുത്തി വസ്തുവും വെറെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു താൻ കരിപ്പത്തു കൊയിലകത്ത എഴുന്നെ
ള്ളുകയും ചെയ്തു— — അനന്തരം ൧൮ ദ്വീപും അടക്കുവാന്തക്കവണ്ണം ഒരു ചൊനകനെ
കല്പിച്ചു ദ്വീപിങ്കൽ ഒരു പട്ടവും കെട്ടി ദ്വീപുരാജാവെന്ന കല്പിച്ചു ൧൮ ദ്വീപടക്കി ൧൮൦൦൦
പണം കാലത്താൽ വളൎഭട്ടത്ത കൊട്ടയിൽ ഒപ്പിപ്പാന്തക്കവണ്ണം കല്പിച്ചയക്കയും ചെയ്തു ഉദയ
വൎമ്മൻ എന്ന കൊലത്തിരി തമ്പുരാൻ}

[നെടിയിരിപ്പുസ്വരൂപത്തിങ്കൽനിന്നു ഒരു രാജസ്ത്രീയെ കണ്ടു മൊഹിച്ചു, ആരും ഗ്രഹിയാ
തെ രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുപൊയി കൊലത്തിരി തമ്പുരാൻ ഭാൎയ്യയായിവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു—„ ആ
സ്ത്രീയെ അങ്ങൊട്ട തന്നെ അയച്ചുകളയാം എന്നുവെച്ചാൽ നെടിയിരിപ്പു തമ്പുരാക്കന്മാർ സമ്മ
തിക്കുകഇല്ല” എന്നു വെച്ചു മക്കസ്ഥാനത്തിന്നു നീലെശ്വരം മുക്കാതം നാടും ൩൦൦൦ നായരെയും
കല്പിച്ചു കൊടുത്തു— ആയതത്രെ നീലെശ്വര രാജവംശം ആകുന്നതു— ഇന്നും നീലെശ്വരത്തു
രാജാക്കന്മാരും നെടി രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ ചത്താലും പെറ്റാലും പുല ഉണ്ടു]


൭. ശെഷം കെരളാവസ്ത (ചുറുക്കി പറയുന്നു)

ചെരമാന്നാട്ടീൽ ൧൭ നാടും ൧൮ രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടു- കൊലത്തിരി, വെണാടു, പെരി
മ്പടപ്പു, എറനാടു, ഇങ്ങിനെ നാലു സ്വരൂപം— (ബൌദ്ധന്മാർ വന്നു ബലവീൎയ്യം നടത്തി കൎമ്മഭൂ
മി ക്ഷയിച്ചു പൊകാതെ ഇരിപ്പാൻ— വെണാട്ടക്കരെ തൃപ്പാസ്വരൂപത്തിങ്കൽ ഐശ്വൎയ്യവും,
പെരിമ്പടപ്പിൽ യാഗാദി കൎമ്മവും, നെടിയിരിപ്പിൽ വാൾ പൂജയും, കൊലസ്വരൂപത്തിങ്കൽ കീ
ഴിൽ വാണ പെരുമാക്കന്മാരുടെ സെവയും കല്പിച്ച പ്രകാരം ചെയ്താൽ ഗുണം കാണാം)—
[ചെരമാന്നാട്ടിൽ മൂവർ രാജാക്കന്മാർ തിരുപട്ടം കെട്ടി തണ്ടിൽ കയറി അരി ഇട്ടു വാണി
രിക്കുന്നു— അതിൽ ഗജപതി വെണാടടികൾ ൩൫൦൦൦൦ നായർ— അശ്വപതി കൊലത്തി
രി ൩൫൦൦൦൦ നായർ— നരപതി നൊമ്പടെ തമ്പുരാൻ മാഹാ രാജാവു– അകമ്പടി ജനം ൧൦൦൦൦
ചുരിക കെട്ടി ചെകം എന്നു കെട്ടിരിക്കുന്നു]— (അതിൽ കൊലസ്വരൂപത്തിന്നു മുമ്പും കല്പന
യും എന്നും ശെഷം നാടും ഒക്കെയും കൊലത്തിന്നു അവയവങ്ങൾ എന്നു ചെരമാൻ പെരു
മാളുടെ അരുളപ്പാടു) രാജാക്കന്മാരിൽ (എട്ടുവഴി) എണ്മർ സാമന്തർ– അഞ്ചവകയിൽ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125a.pdf/54&oldid=186977" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്