താൾ:CiXIV125a.pdf/33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൯

വും കച്ചൊടം കണക്കെഴുത്തും) ചൊനകർ (ബൌദ്ധന്മാർ, അസുരവംശത്തിങ്കലുണ്ടായവർ)—ക
ച്ചൊടം കപ്പലൊട്ടം)— —പിന്നെ ചീനർ, കുഞ്ചരാത്തിക്കാർ, പൌരവർഇവർ ഒരൊരു ദ്വീപി
ങ്കൽനിന്നു കപ്പലിൽ കൂടി വന്നു മലയാളത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടു (ഇതിൽ കൊങ്ങിനിയർ, ചെരിപ്പുകുത്തി,
നസ്രാണി, ഒത്താന്മാർ, പൌരൻഇത്യാദി ൧൮വംശം ഉണ്ടു)— — പറുങ്കി, ലാന്താ, പരിന്തിരീസ്സ,
ഇങ്കിരിസ്സ എന്നിങ്ങിനെ നാലു വട്ടതൊപ്പിക്കാർ (അതാത ദ്വീപുകളിൽ കടന്നിരുന്നു കൊട്ടയി
ട്ടുറപ്പിച്ചു, കച്ചൊടം തുടങ്ങി ഇരിക്കുന്നു)— —ചാലിയർ പരദെശത്തുനിന്നു വന്നു തെരുകെട്ടി
നെയ്തു തുടങ്ങിയവർ (ചെട്ടിയാർ, ചെടർ,)— ൟഴവരും,തീയ്യരും(ദ്വീപർ)ൟഴം(സീഹളം,
ചിങ്ങളം) എന്ന ദ്വീപിങ്കന്നു വന്നവർ (മരം കയറ്റും ൟൎച്ച മൂൎച്ചയും, കാച്ചും വാണിഭവും അ
വരിൽ തണ്ടായ്മസ്ഥാനമുണ്ടു കാവുതീയൻ ക്ഷുരകൻ)— — അവരൊട കൂട മുകവർ (മുകയർ പു
ഴയിൽ മീൻ പിടിക്ക) മുക്കുവരും (കടവർ— വല കെട്ടി മീൻ പിടിക്ക, തൊണി കടത്തുക, കെട്ടെ
ടുക്ക)ൟഴത്തനിന്നു വന്നവർ എന്നു പറയുന്നു— — കമ്മാളർ (കൎമ്മാളർ) ഐവർ (ഐങ്കുടി) എ
ന്നും നാല്പർ എന്നും പറയുന്നു— അതിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ആചാരി (ആശാരി– മരംവെട്ടി കുറെക്ക)
ക്ഷത്രീയൻ തട്ടാൻ (പെരുന്തട്ടാൻ— ആഭരണവും വിഗ്രവും ഉണ്ടാക്കുക,— ചൊഴിതട്ടാൻ കമ്മട്ടം
പുക്കു പണമടിക്ക, പൊൻപണി,— ചക്രകുത്തിയാൎക്കു കുത്തുപണി) വൈശ്യൻ മൂചാരി (മൂശാരി ഓട്ടു
പണീ, പൂജാപാത്രങ്ങൾ മറ്റും വാൎത്തുണ്ടാക്കുക) ശൂദ്രൻ കൊല്ലൻ (പെരുങ്കൊല്ലൻ— ഇരിമ്പു പണി)
ചെമ്പുകൊട്ടി (ചെമ്പൊട്ടി— ചെമ്പു പണി)— — കമ്മാളരിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞു കിഴിഞ്ഞു പൊയ
വർ: നാല് കൊല്ലർ—അതിൽ തീകൊല്ലൻ, കരുവാൻ,— അമ്പുകെട്ടികൊല്ലൻ (പടക്കുറുപ്പു, വില്ലു
ഴിക,അമ്പു കെട്ടുക, പയറ്റിക്ക)—പലിശകൊല്ലൻ (കിടാരൻ— പലിശ എടുത്തു കൊടുക്ക, തൊല്പ
ണി) വാൾകൊല്ലൻ (കടച്ചകൊല്ലൻ— ആയുധം വെളുപ്പിക്ക, എടുത്തുകൊടുക്ക— —കൂലിച്ചെകം
ഇല്ലാത്ത നാലു കുറുപ്പും ഉണ്ടു: വടികുറുപ്പു (കുന്തവടി തീൎക്ക) പരകുറുപ്പു (കുമ്മായം ഉണ്ടാക്കുക പരവ
ൻ) കാട്ടുക്കുറുപ്പു, വെലകുറുപ്പു (വെലൻ, പെറ്റി–ചികിത്സ, ൟറ്റെടുക്ക, ശസ്ത്രപ്രയൊഗവും സൂ
തികാകൎമ്മവും)— —പാണർ (മുന്നൂറ്റൻ, അഞ്ഞൂറ്റൻ, വെലൻ, പരവൻ,— മരം ഏറുക, ക
ളം മനിയുക, കെട്ടിയാട്ടം, കൂളി അടക്കുക, ഒടി തീൎക്ക, മന്ത്രവാദം) കമ്മാളൎക്ക അടിമയായി നിൽ
ക്കുന്നു അതിൽ ൪ വക മണ്കുത്തി, മരം കയറി, കൊടഞ്ചി, കൊട്ടമുട്ടി— ഇവർ ഒന്നു തന്നെ —വണ്ണാ
ൻ (മണ്ണാൻ, പെരുവണ്ണാൻ— എറ്റും മാറ്റും, കെട്ടിയാട്ടം, ചാഴിയും പുഴുവും വിലക്കുക, മന്ത്രവാദം,
കുത്തുപണി)— —പിന്നെ കണിശൻ (കണിയാൻ–ജ്യൊതിശ്ശാസ്ത്രം, മന്ത്രവാദം, നാല്പത്തീരടിസ്ഥാനത്തി
ൽ ആയുധം എടുത്തുകൊടുക്ക, കളരിയിൽ ആചാൎയ്യസ്ഥാനം, കൂട്ടുംബാധതിരിക്ക)— —വെട്ടുവൎക്ക ഉ
പ്പു വിളെക്കുക, മണ്പണി— —പുള്ളുവന്നും (ഔഷധക്കാരൻ) വള്ളുവന്നും കൂലിപണി —പിന്നെ
കുന്നുവാഴികൾ ൧൬ വംശം എന്നു പറയുന്നു: പുളിയർ (ഇവൎക്ക കുറുമ്പിയാതിരി കുന്നിൻകൂർ
വാഴ്ച പെട്ടിയടക്കം, കെട്ടിപാച്ചൽ നായാട്ടു, പട, കൂലിചെകം, ൟ അവകാശങ്ങൾ കൊടുത്തു) മല
യിൽ പണിയന്മാർ (പയറ്റുക) പണിയർ, കാടർ, കാട്ടുവർ, കുറിച്ചിയപണിക്കർ, മാവിലവർ, കരിമ്പാ
ലർ, തുളുവർ [കുളുവർ] (കാട്ടുവാഴ്ച നായാട്ടു, വല്ലിപ്പൊഴുത്തി), ഇറയവൻ, (എറവാളൻ, തെൻ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125a.pdf/33&oldid=186944" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്