താൾ:CiXIV125a.pdf/31

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൭

ഇതിൽ താണതു കറുകനമ്പിടി(നമ്പിടിക്ക മരുമക്കത്തായം ഉണ്ടു) —പിന്നെ അന്തരാളത്തിൽ ഉള്ളവ
ർ— അമ്പലവാസികൾ ശൂദ്രങ്കൽനിന്നു കരെറിയവർ ബ്ര?ങ്കൽ നിന്നു കിഴിഞ്ഞവർ— അ
തിൽ പൊതുവാന്മാർ രണ്ടു വകക്കാർ: അകപ്പൊതുവാൾ (ശിവബലിക്ക തിടമ്പു എഴുന്നെള്ളിക്ക,
ദെവസ്വം ക്ഷെത്രം ദെവനെയും പരിപാലിച്ചു സൂക്ഷിക്ക സൊമാനം കഴുക)— പുറപ്പൊതുവാൾ (വ
ഴിപാടു വാങ്ങികൊടുക്ക, ഇല വിറകു പാൽ തെൻ നെയ്യിത്യാദി ഒരുക്കുക)— ഭഗവതിസെവയി
ൽ ശക്തിപൂജ ചെയ്യുന്നവൎക്കു പിടാരന്മാർ (പിഷാരകന്മാർ) എന്നും അടിയാന്മാർ (അടികൾ) എ
ന്നും ഒരൊ പെരുണ്ടു— പുഷ്പകൻ നമ്പിയച്ചനും (ദെവന്നു പൂ കൊടുക്ക, മാലകെട്ടുക, ക്ഷെത്രപ്രവൃ
ത്തി ചെയ്തു കൊള്ളുക— അവന്റെ ഭാൎയ്യക്ക ബ്രാഹ്മിണി എന്നു പെർ— ഗൃഹത്തെ പൂമഠം എന്നും
പാദൊദകം എന്നും അവനെ പൂനമ്പി എന്നും ചൊല്ലുന്നു— ബ്രാഹ്മിണിക്ക വെളിച്ചടങ്ങുപാടുക
തന്നെ ജീവിതം)—പിഷാരൊടിക്ക സന്യാസിയുടെ ആചാരവും ക്ഷെത്രത്തിങ്കൽ അടിച്ചു
തളിയും മാലകെട്ടും കല്പിച്ചു —കൈലാസവാസിയെ ക്ഷെത്രപ്രവൃത്തിക്കു കല്പിച്ചു— അവന്റെ
പക്കലാക്കിയ സ്ത്രീക്ക അടിച്ചുതളിപ്രധാനമാക്കി വാരിയത്തി എന്നു പെരും വാരിജാതിക്ക ക്ഷ
ത്രിയരുടെ പുലയും പുണ്യാഹവും പുഷ്പകന്റെ പ്രവൃത്തിയും കല്പിച്ചു (ഇതിൽ പെറ്റും പിറന്നും
ഉണ്ടായവർ ഒക്കയും ആഴുവാഞ്ചെരിതമ്പ്രാക്കളുടെയത എന്നു പറയുന്നു)—ശ്ലാഘ്യാരിൽ
പുരുഷന്നു ചാക്യാർ എന്നും സ്ത്രീക്കു നങ്ങ്യാർ എന്നും പെർ( ഈശ്വരകഥകളെ പ്രകടിച്ചു പറ
ക, വ്യാകരണം നാടകപുരാണങ്ങളും വായിക്ക, കൂത്താടുക, കൂത്തു പറയിക്ക)— അവൎക്ക പലകൎമ്മ
ങ്ങൾ്ക്കായിട്ടും ചാൎന്നവർ എന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ കല്പിച്ചു അവർ നമ്പിയാർ—(അതിൽ ഇളയതു ശൂദ്രൎക്ക
ശ്രാദ്ധത്തിന്നു ചൊറുവെപ്പിച്ചു വാങ്ങുക)— മൂസ്സതു (ഊരിലെപരിഷതങ്ങന്മാർ) പരശുരാമദൊഷം
എല്ക്കുകകൊണ്ടു ബ്രാഹ്മണകൎമ്മം ഒന്നും ഇല്ല— — ഇവരൊടു കൂടുന്ന ചെലമ്പാണ്ടികൾ തിരുവന്ത
പുരത്ത ഭഗവാന്റെ അടിയാർ— ശാസ്താവിങ്കൽ കൂത്താടുവാൻ തീയാടിനമ്പി എന്നൊരു പരി
ഷയും കല്പിച്ചു— തൈയമ്പാടി എന്നൊരു ചാൎന്ന പരിഷയും ഉണ്ടു അവർ കളം എഴുതി ദൈവം
പാടുന്നവർ— ഭദ്രകാളി അടിയാന്മാരുടെ പൂജ ഉള്ളെടത്ത കഴകപ്പൊഴുതിക്കായിട്ട ചാൎന്നവ
ർ എന്ന മാനാരി പുത്തില്ലം അങ്ങിനെ രണ്ടു കൂട്ടത്തെ കല്പിച്ചു— ഇവരും ഉണിത്തിരിമാരും(അകമ്പ
ടി) അമ്പലവാസികളിൽ കൂടിയവർ— മാരയാർ (മാരാന്മാർ) അമ്പലവാസികളിൽ കൂടുകഇ
ല്ല അവർ വാദ്യപ്രയൊഗക്കാർ (-കൊട്ടുമാരയാർ) അസ്ഥികുറച്ചി (അസ്ഥിവാരി) ശവസംസ്കാ
രത്തിൽ പരിചാരം ചെയ്കകൊണ്ടു പരിയരത്തവരിൽ ആകുന്നു— ഇവർ ഒക്കനാലു വൎണ്ണത്തിൻ ഇ
ടയിൽപെട്ട അന്തരജാതികൾ—

ക്ഷത്രീയരിൽ സൂൎയ്യവംശവും സൊമവശംവും രണ്ടു വകയിൽ മൂഷികക്ഷത്രീയനും മു
ടിക്ഷത്രീയനും സാമന്തരും ഉണ്ടു (എറാടിയും നെടുങ്ങാടിയും വള്ളൊടിയും അവരിൽ താണ പരി
ഷ എന്നും അടിയൊടികൾ എന്നും പറയുന്നു)— മയൂരവൎമ്മൻ മലയാളം (തൌളവം) വാണതിൽ പി
ന്നെ ഉണ്ടായ രാജാക്കന്മാരുടെ നാമധെയാന്ത്യത്തിങ്കൽ ഒക്കയും വൎമ്മൻ ശൎമ്മൻ എന്നുള്ള പെർ കൂ
ടുന്നു)—

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125a.pdf/31&oldid=186942" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്