താൾ:CiXIV125a.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൧൭

൪., രക്ഷാപുരുഷന്മാരും ബ്രാഹ്മണരും വാഴുന്ന പ്രകാരം—

ശെഷം പെരുമാൾ സ്വൎഗ്ഗത്തിന്നു പൊയപ്പൊൾ„ രക്ഷിച്ചു കൊൾ്വാൻ ദണ്ഡമത്രെബ്രാഹ്മ
ണൎക്ക ബ്രാഹ്മണർ തങ്ങളുടെ കൈയിൽ (വാക്കിൽ)ഉറപ്പുണ്ടായെ മതിയാവു” എന്നു കല്പിച്ചുര
ക്ഷയ്ക്കായ്ക്കൊണ്ടു ൬൪ ഗ്രാമത്തിൽഉള്ളബ്ര?രും ഐകമത്യപ്പെട്ട ൧൨ (൧൦—൧൦꠱)ഗ്രാമത്തെഅ
വരൊധിപ്പിച്ചുവാൾഎടുപ്പാൻ (–ആ ൧0– ഗ്രാമം പെരുമനം, ഇരിങ്ങാടിക്കൊട, ചൊവര,
ആലത്തൂർ, കരിക്കാടു, പയ്യന്നൂർ, തിരുവില‌്വായി, ത്രിശ്ശിവപെരൂർ, ഐരാണിക്കുളം, മൂ
ഷികക്കുളം, കഴുതനാടുപാതിയും)— ഇങ്ങിനെ തൃക്കാരിയൂർ തൃക്കൊട്ടിലിങ്കൽനിന്നു ൬൪
ഗ്രാമവും(ഒരു നിഴലായി) കൂടി യൊഗം തികഞ്ഞു അവരൊധനം കഴിച്ചശെഷം അവർര
ക്ഷാപുരുഷന്മാരായി– ശാസ്ത്രികൾ എന്നപെർ–

{വാൾതൊടുവാൻ ആകേ ൪ മണ്ഡലത്തിലകമെകുറിച്ചു–ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ അങ്ങിക്കൽ
എത്തി ആയുധം എടുക്കയും ചെയ്തു–൮꠱ ഗ്രാമം ഒരുമിച്ച എടുത്തതെഉള്ളു– ആവട്ടിപുത്തൂ
രും എറ്റുമാനൂരും അവരൊധത്തിന്നുകൂടി (മദിച്ചു)– രണ്ടാമതമെടിച്ച എല്ലാവരും എ
ടുത്താറെതങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ടു– വിശെഷിച്ചു ൬൪ ഗ്ര?വും സമയം ചെയ്യുന്നപ്പൊൾ„ഈ ആ
യുധംതൊട്ടവർകൎമ്മത്തെ ചെയ്യിപ്പിച്ച ധൎമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചിരിപ്പു–ആയുധം എടുക്ക കൊണ്ട ഒ
ഴിച്ചു കൊൾ്വാൻ കൂടി ഊണും പുണ്യാഹവും ജാതി കാൎയ്യവും ചെയ്തിരിപ്പു” എന്ന സമയം– ഈ
൧0॥ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെ ഒക്കയും ആയുധപാണികളാക്കി അവരൊധിച്ചു കിടക്കുന്നു–
ഈ പത്തുഗ്രാമത്തെ ചാത്തിരർ എന്നു ചൊല്ലുന്നു–ശാസ്ത്രത്തിൽ ചൊല്ലിയ കൎമ്മത്തെ ദാനം
ചെയ്കകൊണ്ടു ശാസ്ത്രൻ–രക്ഷിപ്പാൻ വാൾകൈയിലുണ്ടു–ഇതിൽ ആ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു
൩ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആയുധക്കാർ എന്ന നടക്കുന്നവർ ഒക്കയും നിരായുധവർകൂടിശാസ്ത്രത്തിൽ–
പണ്ടെന്നതു– ഗ്ര?ത്തിൽ ഉള്ളവരിൽ ആയുധക്കാരെ നിരായുധവർ ഒന്നിച്ചുകൂടി സംഗസംഘം
ഈ അവരൊധിച്ച നെരം ക്ഷത്രിയൻആയിരുന്നതു ഐരുൾ കൊവിലകത്ത സാക്ഷചാത്ര
രായ്തു–എട്ടു ഗ്ര?വും ഈ ആയുധം എടുപ്പാൻ അവരൊധിച്ചതിൽ ആയുധം എടുത്തവരും അ
വരൊധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു–ആയുധം എടാതെ ശൌൎയ്യം പൊഴിത്തിക്കും (പ്രവൃത്തിക്കും)–പു
റപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നപരിഷനിരായുധവരുടെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു–എതാനും ചിലർപുറ
പ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു– യാഗാദികൎമ്മങ്ങളെ ഉപെക്ഷിയാതെ ഇരിപ്പാൻ എടുത്തവർ ചെയ്യിപ്പി
പ്പാൻ ചെയ്ത ഫലം അവൎക്കുണ്ടു താനും–ഇരിക്കുന്നവർ ഒന്നിച്ചു പുണ്യാഹകലം പിടിക്കയും വെ
ണം ഒഴിഞ്ഞുള്ള ഗ്ര?ളും ൧൦ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരും ഒരുമിച്ചു കൈപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു–ആ
യുധം എടുത്തവർ കൎമ്മം ഇടവിടും– ശൌചം ഇടവിടും–ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്തകളിൽ ഒക്കയും
രക്ഷിതാവു,മെൽകൊയ്മായിജ്ജനം തന്നെ–അതിങ്കൽ രക്ഷിച്ചു കൂടാ എന്ന വരുമ്പൊൾ പ്രാ
ണത്യാഗം ചെയ്യുമാറു ബുദ്ധിപൂൎവ്വമായി മരിച്ചു, എന്നിട്ടു രക്ഷിച്ചു, എന്നിട്ടു മന്ത്രസംസ്കാരം ചെ
യ്യാതെ ഇരിക്കരുതു– ചെയ്യെണം–നിരായുധാക്കൾ ഇപ്രകാരം അരുതു–തൃക്കണ്ണാ കഴക
ത്തിങ്കൽ ൭൨ ആഢ്യന്മാർ മരിച്ചു–ഇരിങ്ങാണികൂടെ കഴകത്തിങ്കൽ പുഷ്കരപ്പാടു, മാത്തെടത്ത

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125a.pdf/21&oldid=186927" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്