താൾ:CiXIV125.pdf/7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

കേരളോല്പത്തി

൧. പരശുരാമന്റെ കാലം.

കൃത, ത്രേതാ, ദ്വാപര, കലി എന്നിങ്ങിനെ നാ
ലു യുഗത്തിങ്കലും അനേകം രാജാക്കന്മാർ ഭൂമി വഴി
പോലെ വാണു രക്ഷിച്ചതിന്റെ ശേഷം, ക്ഷത്രിയ
കുലത്തിങ്കൽ ദുഷ്ടരാജാക്കന്മാരുണ്ടായവരെ മുടിച്ചു
(നിഗ്രഹിച്ചു) കളവാനായിക്കൊണ്ടു ശ്രീ പരശുരാ
മൻ അവതരിച്ചു. എങ്കിലൊ പണ്ടു ശ്രീ പരശുരാമൻ
ഇരുപത്തൊന്നു വട്ടം മുടിക്ഷത്രിയരെ കൊന്ന ശേ
ഷം വീരഹത്യാദോഷം പോക്കെണം എന്നു കല്പിച്ചു,
കർമ്മം ചെയ്‌വാന്തക്കവണ്ണം ഗോകൎണ്ണം പുക്കു, കന്മല
യിൽ ഇരുന്നു, വരുണനെ സേവിച്ചു തപസ്സ് ചെയ്തു,
വാരാന്നിധിയെ നീക്കം ചെയ്തു, ഭൂമി ദേവിയെ വന്ദി
ച്ചു, നൂറ്ററുപതു കാതം ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കി, മലയാള
ഭൂമിക്ക് രക്ഷവേണം എന്നു കല്പിച്ചു, ൧൦൮ ൟശ്വര
പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ഭൂമിക്കിളക്കം മാറിയില്ല
എന്നു കണ്ട ശേഷം ശ്രീ പരശുരാമൻ നിരൂപിച്ചു
ബ്രാഹ്മണരെ ഉണ്ടാക്കി, പല ദിക്കിൽ നിന്നും കൊണ്ടു


1*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125.pdf/7&oldid=185736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്