താൾ:CiXIV125.pdf/116

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

ശുദ്ധപത്രം. വായിക്കേണ്ടതു: 4, 6: (കുറയക്കാലം); 4,7 കീ: കാൎയ്യച്ചി
റ; 5, 9; അറുപത്തു നാലിന്നും; 12, 13.12 കീ: തണ്ണിരാമരേത്തു=ത
ണ്ഡുലം+അമരേത്തു; 30,10:കൂട്ടി; 35,1 കീ: (൩ ൩ ൩ ക്രിസ്താബ്ദം);
56,3 കീ: ബാലന്മാർ; 65,1 വരുത്തിക്ക്രടും; 65,5 വരുത്തിക്കൂട; 66,
4 അടക്കിക്കൊടുക്ക; 77,13 മേലേത്തലപ്പാൎക്കു; 77,14 തലപ്പാൎക്കും;
95:11 കീ: വേൾപ്പിച്ചു; 104, 3 വൈപ്പിയൂടെ; 106, 5 എതിൎത്തലയും?;


മലയാള
പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക.

ഉ. അ. പൈ.
മലയാളഭാഷാ നിഘണ്ടു കെട്ടിയതു 15 0 0
മലയാള പഞ്ചാംഗം 0 3 0
സംഖ്യാവിദ്യ 0 3 0
ഇങ്ക്ലീഷ് മലയാള ഭാഷകളുടെ അകാരാദി 2 0 0
മലയാള ഇങ്ക്ലീഷ് ഭാഷകളുടെ അകാരാദി 2 0 0
ഭൂമിശാസ്ത്രം 0 6 0
ഇങ്ക്ലീഷ് വ്യാകരണം 0 3 6
മലയാള ഭാഷാവ്യാകരണം 1 8 0
ഇന്ത്യാചരിത്രസാരാംശത്തിന്റെ കാലക്രമം 0 3 0
കേരള പഴമ 0 6 0
കേരള ഉല്പത്തി 0 4 0
മദ്രാസസംസ്ഥാനം 0 3 0
മലയാള രാജ്യം 0 4 0
മലയാളരാജ്യത്തിന്റെ പടം 1 0 0
പഞ്ചതന്ത്രം 0 10 0
ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ 0 2 0
വലിയ പാഠാരംഭം 0 2 0
മലയാള ഇങ്ക്ലീഷ ഭാഷാന്തരകാരി 0 6 0
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV125.pdf/116&oldid=185846" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്