താൾ:Charaka samhitha (Indriya sthanam) 1917.pdf/10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

2 വിശയാനുക്രമണിക വിഷയം ഭാഗം വിഷയം ഭാഗം കാണുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്ന വി സ്വപനത്തിലെ ന്യൂനമദ്ധ്യാതിരി കൃതിയും അതിലെ താരതമ്യം ക്തഫലങ്ങൾ 41 നിമിത്തം മരണം സംഭവിക്കു ദു:സ്വപ്നംകണ്ടാൽ തൽക്കാലം ന്നതിന്റെയും വിവരണം 24 ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രതിവിധി ശ്രോന്ത്രന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവൈപ അദ്ധ്യായവിവരണം രീത്യലക്ഷണം 27 പ്രാണേന്ദ്രിയജ്ഞാനവൈപരീ അദ്ധ്യയം 6. ത്യ ലക്ഷണം രസനേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനവൈപരീ കതമാനിശരീരീയം 42-47 ത്യലക്ഷണം വൈദ്യൻ തീരെ വർജ്ജിക്കേണ്ടു സ്പർശേന്ദ്രിയജ്ഞാനവൈപരീത്യ ന്ന രോഗികളുടെ സ്വഭാവം 43 ലക്ഷണം 28 അദ്ധ്യായവിവരണം 47 ജ്ഞാനവൈപരീത്യലക്ഷണം അദ്ധ്യായം 7. അദ്ധ്യായവിവരണം 29 പന്നരൂപീയം 48-56

     അദ്ധ്യായം 5.                   കണ്ണിലെ ഉണ്ണിനശിച്ച രോഗി  

പൂർവ്വരൂപീയം 30-42 ജീവിക്കുകയില്ല 48 പൂർവ്വരൂപം കണ്ടാൽ അതുനിമിത്തം അരിഷ്ഠച്ഛായാലക്ഷണം തുടങ്ങുന്ന രോഗം അസാദ്ധ്യ ഛായയുടെ ദ്വൈവിദ്ധ്യം 49 മായിരിക്കുമെന്നുള്ള വിവരണം 30 വികൃതച്ഛാപ്രമാണം 50 ഇന്നിന്നതരം പൂർവ്വരൂപാകണ്ടാൽ പ്രഭാസ്വഭാവം 51 ഇന്നിന്നരോഗം സംഭവിക്കു ഛായയ്ക്കും പ്രഭയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള മെന്നും അതുകളുടെ അസാ വ്യത്യാസം 52 ദ്ധ്യസ്വഭാവവും 31 മരണം സമീപിച്ച രോഗികളുടെ വ്യാധിതന്മാർക്കും സ്വസ്ഥന്മാർക്കും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ദുഃസ്വപ്നങ്ങളും അദ്യായവിവരണം 56 തൽഫലങ്ങളും 36 അതിദാരുണമായ സ്വപ്നം 38 ദുസ്വപ്നസാമാന്യഫലം ദുഃസ്വപ്നംകാണുന്നതിന്റെകാരണം 39 അദ്ധ്യയം 8. സ്വപ്നദർഷനകാലം അവാ-ശിരസീയം 57-63 സ്വപ്നത്തിലെ ഏഴു വിഭാഗങ്ങൾ 40 അരിഷ്ടപ്രതിച്ഛായാലക്ഷണം 57 വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലേക്കു വിഷ അചികിത്സ്യവിഭാഗം

യമായ വിഭാഗം മരണസാമീപ്യലക്ഷണം 61


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Charaka_samhitha_(Indriya_sthanam)_1917.pdf/10&oldid=157591" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്