താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/834

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


 ഭീഷ്മവാക്യം 909

ഇതിലും കഷ്ടമെന്തുള്ളു ശുഭയാം സതി നാരി ഞാൻ 8

സഭാമദ്ധ്യം കേറിധർമ്മമെങ്ങുപോയ് മന്നവർക്കിഹ?
സഭ കേററാ പൂർവ്വർ ധർമ്മ്യനാരിയേയെന്നു കേൾപ്പൂ ഞാൻ 9

കെട്ടുപോയീ കുരുക്കൾക്കാപ്പുർവ്വധർമ്മം സനാതനം.
പാണ്ഡവന്മാർപത്നി സതി പാർഷതന്റെ കുമാരിക 10

കണ്ണന്റെ തോഴി ഭ്രപാലസഭയിൽ ചെൽവതെങ്ങനെ?
ഇമ്മട്ടുള്ളോൾ ധർമ്മരാജസവർണ്ണോത്ഭവപത്നി ഞാൻ 11

അദാസിയോ ദാസിയോ ചൊല്കതു ചെയ്‍വൻ കുരുക്കളേ!
ഈ ക്ഷുദ്രൻ ദൃഢമായെന്നെക്കൗരവശ്രീയശോഹരൻ 12

ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നു സഹിയാ വല്ലാതേററം കുരുക്കളേ!
ജിതയോ ഞാനജിതയോയെന്തു തോന്നുന്നു മന്നരേ! 13

ചൊല്ലിക്കേൾക്കേണമെന്നാലിങ്ങതു ചെയ്‍വൻകുരുക്കളേ!

ഭീഷ് മൻ പറഞ്ഞു
ചൊല്ലീലയോ ഞാൻ കല്ല്യണി , ധർമ്മത്തിൻ പരയാം ഗതി

ലോകത്തിലറിയാവല്ലാ വിജ്ഞരാം യോഗ്യർകൾക്കുമേ.
ലോകത്തിൽദ്ധർമ്മമാമെന്തു കാണുമോ ബലിയാം പൂമാൻ 15

മററുള്ളോരാലഭിഹിതമധർമ്മം ധർമ്മവേലയിൽ
വിവരിക്കാവതല്ലേതും നിൻ ചോദ്യം നിശ്ചയപ്പടി 16

ഇക്കാര്യം സൂഷ്മമെന്നല്ല ഗഹനം ഗുരുവേററവും.
ഈ വംശത്തിന്നേറെ വൈകാതവസാനം വരുംദൃഢം 17

ഏവരും ലോഭമോഹാന്ധരാണീക്കാണുന്ന കൗരവർ.
കുലജന്മാർ വ്യസനികളേററമെന്നാകിലും ശുഭേ! 18

ധർമ്മമാർഗ്ഗം വിടുന്നില്ലാ നീ വധുനിലയാണ്ടവൾ.
നിനക്കീ വൃത്തമൊട്ടേറെചേരും പാഞ്ചാലനന്ദിനി! 19

കഷ്ടത്തിൽപ്പെട്ടുഴന്നിട്ടും ധർമ്മം തെററിപ്പതില്ല നീ.
ഈ ദ്രോണാദികൾ വൃദ്ധന്മാർ ധർമ്മചാരികളായവർ 20

ശൂന്യദേഹത്തിൽ നില്ക്കുന്നൂ ജീവൻപോയോരുമാതിരി.
ഈചോദ്യത്തിൻ പ്രമാണംതാൻ ധർമ്മഭ്രവെന്നു മമ്മതം 21

ജിതയോ നീയജിതയോ താനേ ചൊല്ലേണ്ടതാണവൻ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/834&oldid=157179" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്