താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/793

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ദ്യൂതപർവ്വം

868


ഉഗ്രരുഗ്രാസ്ത്രമുടയോർ കണ്ടു ഞാനവരെ പ്രഭോ! 9 അകിൽ ചന്ദനമെന്നല്ല കാരകിൽമുട്ടികൾ ചർമ്മരത്നസുവർണ്ണങ്ങൾ ഗന്ധങ്ങളിവ കൂട്ടമായ് 10 പതിനായിരമേകൈരാതകീദാസികൾ ഭൂപതേ! ഭംഗിയേറും ദുരെയുളള മൃഗപക്ഷിഗണത്തൊടും 11 പർവ്വതങ്ങളിൽനിന്നേന്തും മാറ്റേറ്റും പൊന്നുമങ്ങനെ മററും കപ്പവുമായ് വന്നു നില്പൂ ദ്വാരി തടഞ്ഞവർ. 12 കൈരാതർ ദർവ്വർ ദരദർ ശൂരർ വൈയാമകേന്ദ്രരും പാരദന്മാർ ദുർവ്വിഭാഗൗദംബരന്മാർകൾ ബാഹ്ലികർ 13 കാശ്മീരന്മാർ കുമാരന്മാർ ഹംസകായനർ ഘോരകർ ശിബിത്രിഗർത്തയൗധേയനൃപന്മാർ ഭദ്രകേകയർ 14 അംബഷ്ഠന്മാർ വസ്ത്രപന്മാർ താക്ഷ്യർ കൗകുരർ പഹ്ലവർ വസാതിമാർകൾ മൗലേയരേവം ക്ഷുദ്രകമാളവർ 15 പൗണ്ഡ്രികന്മാർ കുക്കുരന്മാർ ശാകന്മാരും ധരാപതേ! അംഗന്മാർ വംഗർ പുണ്ഡ്രന്മാർ ഗയന്മാർ ശാണവത്യരും 16 സുജാതി ശ്രേണിമാന്മാരും ശ്രേയാന്മാർശസ്ത്രധാരികൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ കാഴ്ചവെച്ചൂ വിത്തൗഘം ധർമ്മപുത്രനായ്. 17 കലിംഗർ വംഗർ മഗധർ താമ്രലിപ്തർ സുപുണ്ഡ്രകർ ദൗവാലികാന്വിതം സാഗരകർ പത്രോർണ്ണശൈശവർ 18 കർണ്ണപ്രാവാരകന്മാരുമേറെപ്പേരങ്ങു ഭാരത! തിങ്ങിനില്ക്കേ ദ്വാരപാലർ ചൊല്ലന്നൂ രാജശാസനം: 19 “കാലം നോക്കിക്കപ്പമേകീട്ടകത്തേക്കു കടക്കവിൻ.” അച്ചുകോലെതിർകൊമ്പോടും പൊന്നപംചങ്ങലയിട്ടഹോ! 20 മദമ്പാടാണ്ടു കുന്നൊത്തു കാമ്യകത്തിലെഴുന്നവ ഓരോ പേർ നല്കി കോപ്പിട്ട പതിനായിരമാനകൾ 21 ക്ഷമാവാന്മാർ കുലീനന്മാരകത്തേക്കു കടന്നുതേ. ഇവരും മററു പലരും കൂട്ടമായ് പല നാട്ടുകാർ 22 വേറേ പല മഹാന്മാരും കാഴ്ചവെച്ചൂ ധനോച്ചയം. വാസവാനുചരൻ ഗന്ധർവ്വേന്ദ്രൻ ചിത്രരഥാഭിധൻ 23 നാനൂറു നല്കിനാൻ വായുവേഗമുളള ഹയങ്ങളെ. പെന്മാല ചാർത്തി നന്മാവിൻതളിരൊത്ത ഹയങ്ങളെ 24 നന്ദിയോടും നൂറു നല്കീ ഗന്ധർവ്വപ്രഭ തുംബുരു. കൗരവ്യകൃതിയായീടും സൂകരേന്ദ്രൻ ധരാപതേ! 25 കൊടുത്തുകൊണ്ടാൻ വളരെഗ്ഗജരത്നശതങ്ങളെ. വിരാടനാം മത്സ്യരാജൻ ബലിയായിക്കൊടുത്തുതേ 26 രണ്ടായിരം പൊന്നണിഞ്ഞ നല്ല മത്തഗജങ്ങളെ. വസുദാനൻ പാംസുരാഷ്ട്രാലിരുപത്താറിഭങ്ങളും 27

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/793&oldid=157133" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്