താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/696

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ഇതിഹാസോപദേശങ്ങൾ വേദാംഗങ്ങളശേഷവും 32.

ഗ്രഹയജ്ഞങ്ങളാസ്സോമൻ ഗേവതാജാലമൊക്കയും,
സാവിത്രി ദുർഗ്ഗ തരണി വാണി സപ്തവിധാകൃതി 33.

ധൃതി മേധാ സ്‌മൃതി പരം പ്രജ്ഞ ബുദ്ധി പുകൾ ക്ഷമ,
സ്തുതി ശാസ്ത്രങ്ങൾ സാമങ്ങൾ പലമാതിരി ഗാഥകൾ 34.

ഭാഷ്യങ്ങൾ തർക്കങ്ങളുമദ്ദേഹം പൂണ്ടു ധരാപതേ!
നാടകങ്ങൾ പലേ കാവ്യകഥാഖ്യായിക കാരിക 35.

പുണ്യമൊത്തിവയങ്ങുണ്ടുഗുരുപൂജകൾ മറ്റൂമേ.
ക്ഷണം ലവം മുഹൂർത്തംതാൻ പകലും രാവുമങ്ങനെ 36.

അർദ്ധമാസങ്ങൾ മാസങ്ങളൃതുക്കൾ പുനരാറുമേ,
വാസരം താനഞ്ചുയുഗമഹോരാത്രങ്ങൾ നാലുമേ 37.
ദിവ്യമാമക്കാലചക്രമെന്നുമക്ഷയമവ്യയം,
ധർമ്മ ചക്രവുമവ്വണ്ണമെന്നുമുണ്ടു യുധഷ്ഠിര! 38.

ദിത്യദിത്യാഖ്യകൾ ദനു സുരസാ വിനതാ ഇര
കാളികാ സുരഭീ ദേവി സരമാഭിധ ഗൗതമീ 39.

പ്രഭ കദ്രുവുമവ്വണ്ണം ദേവമാതാക്കൾ ദേവികൾ,
രുദ്രാണി ശ്രീ ലക്ഷ്മി ഭദ്ര ഷഷ്ഠിയവ്വണ്ണമേ പര 40.

ഗോവിൽ വന്നോരു പൃഥിവീദേവി ഹ്രീ സ്വാഹ കീർത്തിയും,
സുരാശചീദേവിയേവം പിന്നെപ്പുഷ്ടിയരുന്ധതി 41.

സംവൃത്തിയാശനീ യാതി സൃഷ്ടിദേവി പരം രതി,
ഇവരും മറ്റുപലരും സേവിക്കുന്നിതു ദേവികൾ 42.

വസുക്കൾ രുദ്രരാദിത്യർ മരുത്തുക്കളുമശ്വികൾ
വിശ്വദേവകൾ സാദ്ധ്യന്മാർ പിതൃക്കൾവസുമനോജവൻ 43.

പുരുഷർഷഭ, കേളമ്മട്ടേഴുകൂട്ടർ പിതൃക്കളും,
മൂർത്തിമാന്മാർ നാലുമേവം മൂന്നുമങ്ങശരീരികൾ 44.

വൈരാജന്മാർ മഹാത്മാക്കളഗ്നിഷ്വാത്താദ്യർ ഭാരത!
ഗാർഹപത്യർ പരം നാകചരചാകും പിതൃക്കളും 45.

സോമപന്മാരേകശൃംഗർ ചതുർവ്വേദർ കലാഖ്യരും;
നാലുവർണ്ണത്തിലും പൂജിപ്പോരീച്ചൊന്ന പിതൃക്കളോ 46.

ഇവർക്കു തൃപ്തിയായ് വന്നാൽ സോമതൃപ്തിയുമായ് വരും,
അവ്വണ്ണമുള്ളിപ്പിതൃക്കളങ്ങനു ചെന്നു യഥാവിധി 47.

ഉപാസിക്കുന്നു നന്ദിച്ചു ശക്തിയേറും വിരിഞ്ചനെ.
രാക്ഷസന്മാർ പിശാചന്മാർ ഗാനവന്മാർകൾ ഗുഹ്യകർ 48.


നാഗങ്ങളാസ്സുപർണ്ണങ്ങളുപാസിപ്പൂ പശുക്കളും;
സ്ഥാവരം ജംഗമം മറ്റു മഹാഭ്രതങ്ങളൊക്കയും 49.

പുരന്ദരൻ ദേവരാജൻ വരുണൻ ധനദൻ യമൻ
ഉമയൊത്തു മഹാദേവനീശനും വരുമെന്നുമേ. 50.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/696&oldid=157028" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്