താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/695

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ചന്ദ്രസുര്യാഗ്നികളിലുമധികം തെളിവാർന്നഹോ! 15.

നാകപൃഷ്ഠത്തു മിന്നുന്നൂ സൂര്യനെദ്ധിക്കരിച്ചുതാൻ
അതിലല്ലോ വസിക്കന്നൂ ഭഗവാൻ ദേവമായയാൽ 16.

തനിച്ചു സൃഷ്ഠിചെയ്യുന്നോൻ സർവലോകപിതാമഹൻ.
ഉപാസിക്കുന്നിതവനെ പ്രജാപതികളേവരും: 17.

ദക്ഷൻ പ്രചേതൻ പുലഹൻ മരീചിയഥ കശ്യപൻ
ഭുഗുവത്രി വസിഷ്ഠൻതാനംഗിരസ്സഥ ഗൗതമൻ 18.

പുലസ്ത്യൻ ക്രതുവവ്വണ്ണം പ്രഹ്ലാദനഥ കർദ്ദമൻ
അഥർവാം ഗിരസൻ പിന്നെബ്ബാലഖില്യർ മരീചിപർ; 19.

അന്തരിക്ഷം മനം വിദ്യ തേജോ വായു ജലം മഹി
ശബ്ദം സ്പർശം രൂപമേവം രസം ഗന്ധം ധരാപതേ 20.

വികാരവും പ്രകൃതിയും മറ്റു ഭ്രകാരണങ്ങളും;
തേജസ്സേറുമഗശ്ത്യൻതാൻ മാർക്കണ്ഡേയൻ പ്രതാപവാൻ 21.

ജതദഗ്നി ഭരഗ്വാജൻ സംവർത്തൻ ച്യവനൻ മുനി,
ദുർവാസാവു മഹാഭാഗ, ധർമ്മ വാനൃശ്യശൃംഗനും 22.

സനൽക്കുമാരൻ ഭഗവാൻ യോഗാചാര്യൻ തപോനിധി,
അസിതൻ ദേവലൻ പിന്നെജ്ജൈഗീഷവ്യൻ ബുധോത്തമൻ 23.

ഋഷഭാജിതശത്രുക്കൾ മഹാവീര്യമെഴും മണി;
അഷ്ടാംഗമായുർവേദംതാൻ ദേഹം കൈക്കൊണ്ടു ഭാരത! 24.

നക്ഷത്രമൊത്തെഴും ചന്ദ്രനാദിത്യൻ തിഗ്മരശ്മിമാൻ,
ക്രതുക്കൾ വായുക്കളുമാസ്സങ്കല്പംതാൻ പ്രമാണവും 25.

മൂർത്തിമാന്മാർ മഹാത്മാക്കൾ മഹാവ്രതമിയന്നവർ;
ഇവരും മറ്റു പലരുമുപാസിപ്പൂ വിരിഞ്ചനെ. 26.

അർത്ഥ ധർമ്മം കാമമേവം ഹർഷം ദ്വേഷം തപം ദമം
ആസ്സഭയ്ക്കെത്തിടും ഗന്ധർവാപ്സരോഗണമങ്ങനെ 27.

ഇരുപത്തേഴുപേരേവം ലോകപാലരശേഷവും
ശുക്രൻ ബൃഹസ്പതി പരം ബുധൻ ചൊവ്വയുമങ്ങനെ 28.

ശനിയും രാഹുവും സര്രവഗ്രഹങ്ങളുമതേവിധം,
മന്ത്രം രഥന്തരം പിന്നെ ഹരിമാൻ വസുമാനുമേ 29.

സാധിരാജാക്കഴാദിത്യർ നാമദ്വന്ദ്വത്തൊടോതിയോർ,
മരുത്തുക്കളുമാ വിശ്വകർമ്മാവുംതാൻ വസുക്കളും 30.

പിതൃക്കളേവരും സർഹവിസ്സുകളുമങ്ങനെ,
ഋഗ്വേദം സാമവേദംതാൻ യജൂർവേദവുമാംവിധം 31.

അഥർവവേദവും പിന്നെസ്സർവശാസ്ത്രസമൂഹവും,

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/695&oldid=157027" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്