താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/680

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ഭക്ഷ്യങ്ങൾ മെയ്യിൽ ചേർക്കേണ്ടുന്നവ ഗന്ധങ്ങളെന്നിവ 68

സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലയോ നിന്റെ സമ്മതം പൂണ്ട മാനവർ?
ഭണ്ഡാരം നൽക്കലവറ വാഹനം വാതിലായുധം 69

ആയമെന്നിവ നല്ലൊരു കൂറുള്ളോരല്ലി കാക്കുവാൻ?
ബാഹ്യാന്തരന്മാരിൽനിന്നും മുൻ തന്നെക്കാപ്പതില്ലിനി? 70

സ്വന്മാരിൽ നിന്നവരെയും തമ്മിൽനിന്നേവരേയുമേ.
പാനം ദ്യൂതം കളി പരം പെണ്ണെന്നിവയിലാരുമേ 71

അറിയില്ലല്ലി പൂർവ്വാഹ്നേ നിന്നുടെ വ്യസനവ്യയം ?
ആയത്തിൽപ്പാതിയോ നാലിലൊന്നോ പാദത്രിഭാഗമോ 72

വ്യയം കണക്കാക്കീടുമ്പോൾ നിനക്കൊക്കുന്നതില്ലയോ?
സ്വജ്ഞാതിഗുരുവൃദ്ധന്മാർ വണിൿശില്പികളാശ്രിതൻ 73

ദരിദ്രരിവരെപ്പോറ്റുന്നില്ലേ ധാന്യധനങ്ങളാൽ?
കണക്കെഴുത്തുകാരായവ്യയം കണ്ടെഴുതേണ്ടവർ 74

നിന്റെയായവ്യയം നോക്കുന്നില്ലേ കാലത്തുനിത്യവും ?
കാര്യത്തിൽ പ്രാപ്തിയുള്ളോർ നിൻ ഗുണാർത്ഥികൾ ജനപ്രിയൻ 75

ഇവർക്കു കുറ്റമില്ലാതെ പണി പോക്കില്ലയല്ലി നീ?
ഉത്തമാധമമദ്ധ്യന്മാരാകം മാനുഷരെബ്‌ഭവാൻ 76

തക്ക വേലയ്ക്കു വെച്ചീടുന്നില്ലേ ഭരതസത്തമ!
ലുബ്ധന്മോരും തസ്കരരും ശത്രുക്കളുമിളാപതേ! 77

പ്രായമാകാത്തവരുമേ നിൻ വേലയ്ക്കില്ലയല്ലയോ
ചോരലുബ്ധകുകുമാരന്മരാലും നരികളാലുമേ 78

ചെയ്‌വീലല്ലോ രാഷ്ട്രപീഡ? കൃഷിക്കാർ തുഷ്ടരല്ലയോ
രാഷ്ട്രത്തിങ്കൽ ജലം കൂടും വൻതടാകങ്ങളില്ലയോ 79

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു മഴകൊണ്ടല്ലല്ലോ കൃഷിവർദ്ധന?
വിത്തും നെല്ലും കൃഷിക്കാർക്കു പാഴാകുന്നില്ലയല്ലയോ 80

വൃദ്ധിക്കു നൂറ്റിൽ പാദാംശം സമ്മാനിപ്പതുമില്ലി നീ
സജ്ജനം താത വാണജ്യം ചെയവതില്ലേ യഥാവിധി? 81

താത, വാർത്തയിലാണല്ലോ ലോകമോക്കസ്സുഖിപ്പതും.
ശുരരാകും ബുദ്ധിമാൻമാരഞ്ജും മഞ്ജു പ്രവർത്തിയാൽ 82

കുടി ക്ഷേമം ചെയവതില്ലെ നിൻ നാട്ടിൽ ധരണിപതേ!
പുരരക്ഷയ്കാവതല്ലി ഗ്രാമങൾ പുരമട്ടിലായ് 83

ഗ്രാമങ്ങൾപോലെ ഘോഷങ്ങളെല്ലാം നിന്നുടെ രക്ഷയിൽ?
നിന്റ നാട്ടിൻ പുരം കേറിക്കവരും ചോരരെപ്പരം 84

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/680&oldid=157011" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്