താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/677

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


സപ്തപ്രകൃതികൾക്കേതും ലോപമില്ലല്ലി ഭാരത! 23

ആഢ്യന്മാരവ്യസനികൾ കുറിയന്നവരേവരും
ശങ്കിയാതുള്ള കപടദൂതരാമന്ത്രിമാർകളാൽ 24

ഭേതിപ്പീലല്ലി നിങ്കന്നോ നിന്റെയോ മന്ത്രമേതുമോ?
ശത്രുമിത്രസമന്മാർതൻ കൃത്യം കാണ്മീലയോ ഭവാൻ? 25

കാലം നോക്കിസ്സന്ധിയേയും ചെയ്‌‌വീലേ വിഗ്രഹത്തെയും ?
നല്കൂന്നീലേ വൃത്തിയുദാസീനമദ്ധ്യമരിൽ ഭവാൻ? 26

തനിക്കൊക്കം വൃദ്ധർ ശുദ്ധരറിവേകാൻ മുതിർന്നവർ
കുലീനർ കൂരുള്ളവർകളല്ലി നിന്മന്ത്രമാർ നൃപ 27

വിജയം മനൂമൂലംതാൻ മന്നവന്മാർക്കു ഭാരത!
മന്ത്രസംവരണത്തോടും ശാസ്രുജ്ഞർ തവ മന്ത്രികൾ 28

രാഷ്ട്രം രക്ഷിച്ചിടുന്നില്ലേ മുടിപ്പീലല്ലി വൈരികൾ?
ഉറങ്ങുന്നല്ലി കാലത്തങ്ങുണരുന്നില്ലയോ ഭവാൻ 29

അർത്ഥജ്ഞൻ പുലർകാലത്തങ്ങർത്ഥം ചിന്തിപ്പതല്ലി നീ?
മന്ത്രിപ്പീലേ തനിച്ചെന്യേ ചേർപ്പീലല്ലി ബഹുക്കളെ 30

മന്ത്രിച്ച മന്ത്രം രാഷ്ട്രത്തേബ്ബാധിപ്പീലല്ലി കേവലം?
ലഘുമൂലം ബഹുഫലമർത്ഥം ചിന്തിച്ചു കണ്ടു നീ 31

ഉടൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്‌വീലേ തടവേതും പെടാതെതാൻ?
വിശങ്കിതം ക്രിയാന്തം നീ ചെയ് ‌വതിലേ പരീക്ഷകൾ 32

എല്ലാവരും പുനരുൽസൃഷ്ടർ സംസൃഷ്ടമിഹ കാരണം
ആപ്തർ ലോഭം വിട്ട മുറ കണ്ടോർ ചെയ്‌വവയൊക്കെയും 33

സിദ്ധം സിദ്ധപ്രായമെന്ന നിയ്കാവുന്നതില്ലയോ?
നടക്കാതുള്ള നിൻ കർമ്മമറിവീലല്ലിയാരുമേ 34

ധർമ്മകാരണികന്മാരാം സരവ്വശാസ്രുവിചക്ഷണർ
ചെറുപ്പക്കാരെ നീ യോധമുഖ്യരായ് വെപ്പതില്ലയോ? 35

ആയിരം മൂർഖരേ വിറ്റു വാങ്ങുന്നില്ലേ വിദഗ്ദ്ധനെ ?
അർത്ഥകൃച്‌ഛ്രങ്ങളിൽ ചെയ്‌വു പരം നിഃശ്രേയസം 36

ദുർഗ്ഗത്തിലൊക്കയും വിത്തധാന്യായുധജലങ്ങളും
യന്ത്രങ്ങളും പൂർണ്ണമല്ലേ ശില്പി വില്ലാളിവീരരും ? 37

മേധാവി പണ്ഡിതൻ ദാന്തൻ ശൂരനാമൊരു മന്ത്രിതാൻ
രാജരാജാത്മജന്മാർക്കു പുരുശ്രീയുളവാക്കുമേ 38

പതിനെട്ടരിപക്ഷത്തിൽ സ്വപക്ഷേ പതിനഞ്ചുമേ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/677&oldid=157007" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്