താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/59

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


അതു കേട്ടിട്ട് അവന്റെ അമ്മ സരമ്മ പുത്രദുഃഖാർത്തയായിട്ട് ജനമേജയൻ സഹോദന്മാരോടുകൂടി ദീർഗ്ഘസ്ത്രം നടത്തുന്നാസ്സത്ര സ്ഥലത്തേക്കു ചെന്നു. 7

എന്നിട്ടവൾ കോപിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ ഈ മകൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല,ഹവിസ്സു നോക്കീട്ടുമില്ല,നക്കീട്ടുമില്ല,എന്തിനാണടിച്ചത്? എന്നവനോടു ചോദിച്ചു. 8

അവരാരുമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല.കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ഇവനെ അടിച്ചതുകൊണ്ട് അദൃഷ്ടഭയം നിനക്കുണ്ടാകുമെന്നവൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. 9

ദേവശൂനിയായ സരമയിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജനമേജയൻ സംഭ്രമിച്ചു വിഷണ്ണനായിത്തീർന്നു. 10

അവൻ ആസ്സത്രം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഹസ്തിനപുരിയിലെത്തീട്ടു് തന്റെ പാപം ശമിപ്പിക്കാൻ തക്ക ഒരു പുരോഹിതനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയത്നപ്പെട്ടിരുന്നു. 11

ഒരിക്കൽ നായാട്ടിന്നു പോയിട്ടു പരീക്ഷിതനായ ആ ജനമേജയൻ തന്റെ രാജ്യത്തിനകത്തു് ഒരാശ്രമം കണ്ടെത്തി. 12

അവിടെ ശ്രുതശ്രവസ്സെന്ന ഒരു മഹർഷി താമസിച്ചിരുന്നു.അവന്നു സോമശ്രവസ്സ് എന്നു പേരായിട്ടു തപോനിഷ്ഠയുള്ള ഒരു പുത്രനുണ്ടു്. 13

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു പരീക്ഷിതനായ ജനമേജയൻ ആ പുത്രനെ പൗരോഹിത്യത്തിന്നായി വരിച്ചു. 14

ആ മഹർഷിയെ നമസ്ക്കരിച്ചിട്ടു ഭഗവാനേ ഇവിടുത്തേ പുത്രൻ എന്റെ പുരോഹിനായിരുന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞു. 15

അതു കേട്ടിട്ട് ആ മഹർഷി ജനമേജയനോട് പറഞ്ഞു. ഹേ ജനമേജയ ,എന്റെ ഈ പുത്രൻ സർപ്പസത്രീയിൽനിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്റെ തപോ വീര്യത്താൽ ഭരിക്കപ്പെട്ടവനും എന്റെ ശുക്ളം പാനംചെയ്തുയാലവളുടെ വയറ്റിലുണ്ടായവനുമാകുന്നു 16

ഇവൻ മഹാദേവ ക്രത്യയെഒഴിച്ച് അങ്ങേയ്ക്കുള്ള സകലപാപക്രത്യങ്ങളേയും ശമിപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥനാണു താനും 17

ഇവന്നു ഗൂഢമായിട്ട് ഒരു വ്രതമുണ്ട് . ഇവനോട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്തെങ്കിലുമപേക്ഷിച്ചാൽ അതു സാധിപ്പിക്കും .അതു നേരെയാക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ കൊണ്ടു പോകാം. 18

എന്നദ്ധേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാവാ മെന്നു ജനമേജയൻ പറഞ്ഞു. 19

അവനാപുരോഹിതനോടുകൂടി തിരിച്ചുചെന്ന് സഹോദന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇദ്ധേഹത്തെ ഞാൻ ഉപാദ്ധ്യായനായിട്ടു വരിച്ചു .ഇദ്ധേഹം എന്തുപറയുന്നുവോ അതു നിങ്ങൾ ഉടനെ ചെയ്തുകൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സഹോദന്മാർ അപ്രകാരം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/59&oldid=156910" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്