താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/573

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

648

വിദൂരാഗമനരാജ്യലാഭപർവ്വം

 

ശ്രീമാനാപ്പാണ്ഡവൻ വീരൻ സവ്യസാചി ധനഞ്ജയൻ
ശുക്രനായാലും പോരിൽ വെൽവാൻ ശക്യനാകുന്നതെങ്ങനെ
നാഗായുതബാലൻ ഭീമസേനൻ ഭീമപരാക്രമൻ
വാനവർക്കും പോരിൽ വെൽവാൻ ശക്യനാകുന്നതെങ്ങനെ
യമപുത്രോപമർ പരം യമന്മാർ യുദ്ധദക്ഷിണർ
ജീവനിച്ഛിപ്പോർക്കു വെൽവാൻ ശക്യരാകുന്നതെങ്ങനെ
ധൃതി കാരുണ്യമൊട്ടേറെ ക്ഷമ സത്യം പരാക്രമം
ഇവയൊക്കും ധർമ്മരാജനെജ്ജയിച്ചിടുന്നതെങ്ങനെ
അവർക്കു തുണയാ രാമനവർക്കോ മന്ത്രി മാധവൻ
സഹായം സാത്യകിയവർക്കെന്തസാദ്ധ്യം ജയിക്കുവാൻ
ശ്വശുരൻ ദ്രുപദൻ പിന്നെ സ്യാലർ പാഞ്ചാലനന്ദനൻ
ധൃഷ്ടദ്യമ്നദിവീരന്മാരവർക്കമിതവിക്രമർ
അജയ്യംവരെന്നോർത്തും മുൻപവർക്കിഹ ഭാരത
അവകാശം പാർത്തുമങ്ങു ധർമ്മംപോലെ നടക്കുക
പുരോചനൻ ചെയ്ത നിന്റെ പെരുതാം ദുശ്യശിരസിനെ
പാണ്ഡവാനുഗ്രഹംകൊണ്ടു കഴുകികളയണമേ
അവർക്കനുഗ്രഹംചെയ്തവിടെ സ്വകലത്തിനും
ജീവനേകും ധർമ്മമത്രേ ക്ഷത്രിയർക്കും വളർച്ചയാം
ദ്രുപദഷ്ടാപതി മഹാൻ നാം വൈരം ചെയ്തു വെച്ചവൻ
അവനെ പാട്ടിൽ വെയ്ക്കുന്നതീപക്ഷത്തീന്നു വൃദ്ധിയാം
ബലവാന്മാർ പാണ്ഡവാന്മാർ ബഹുപേരവനീപതേ 26
കൃഷ്ണനുള്ള പുറത്തെല്ലാം കൃഷ്ണൻ നിൽക്കും പുറം ജയം
സാമം കൊണ്ടിട്ടു സാധിക്കാവുന്ന കാര്യം ധരാപതേ 27

ദൈവം കെട്ടോൻ വിഗ്രഹത്താൽ ചെയ് വാനാരുദ്യമിച്ചീടും
പാർത്ഥർ ജീവിപ്പതായ് ക്കേട്ടീപ്പൗരജാനപദവ്രജം 28
കാണ്മാൻ കൊതിച്ചു നിൽക്കുന്നു പ്രിയംചെയ് വൂ ജനാധിപാ
ദുര്യോധൻ കർണ്ണനേവം പിന്നെശ്ശകുനി സൗബാലൻ 29
ദുർബ്ബുദ്ധികധർമ്മിഷ്ടർ മൂഢർ കേൾക്കായ്ക തന്മൊഴി.
ഗുണവാനാം ഭവാനോടു മുന്നമേ ചൊല്ലി ഞാൻ നൃപി 30

ദുര്യോധനന്റെ തെറ്റാലീ നാട്ടുക്കാരൊക്കെ മുടിഞ്ഞീടും.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/573&oldid=156892" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്