താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/526

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

പാണ്ഡവപ്രത്യാഗമനം 601


കർണ്ണൻ പറഞ്ഞു
സന്തോഷിച്ചേൻ വിപ്രമുഖ്യ, നിന്റെ കൈയ്യുക്കിനാലുമേ

അവിഷാദത്തിനാലും ശാസ്ത്രാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനാലുമേ. 16

സാക്ഷാൽ ധനുർവ്വേദമോ നീ രാമനോ വിപ്രസത്തമ !

അല്ലങ്കിലിന്ദ്രനോ സാക്ഷാലച്യുതൻ വിഷ്ണുതന്നയോ ? 17

ദോർബലം പെരുകഗടും നീയാത്മപ്രച്ഛാദനാർമായ്

വിപ്രരൂപം പൂണ്ടു നമ്മോടിപ്പോൾ പൊരുവതായ്‌വരം 18

പടയിൽ ചൊടിപൂണ്ടൊന്നോടെതിർപ്പാനിന്ദ്രനെന്നിയേ

പടുവാം വീരനില്ലന്യനർജ്ജനൻമാത്രമെന്നിയേ. 19

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

ഏവം ചൊല്ലീടുമവനോടീവണ്ണം ചൊല്ലിയർജ്ജുനൻ

“ധനുർവ്വേദവുമല്ലീ ഞാൻ കർണ്ണ രാമനുമല്ല ഞാൻ 20

യുദ്ധം ശീലിച്ച വിപ്രൻ ഞാൻ ശസ്ത്രാസ്ത്രങ്ങളറിഞ്ഞവൻ.

ബ്രഹ്മപൗതന്ദരാദ്യസ്രുമറിവോൻ ഗുരുശാസനാൽ 21

ഉന്നു നിന്നെപ്പോരിൽ വെൽവാൻ നിന്നേൻ കുരുതി-
നില്ക്കെടോ"

എന്നു കേട്ടിട്ടു രാധേയൻ കർണ്ണൻ പോർവിട്ടടങ്ങിനാൻ 22

ബ്രാഹ്മതേജസ്സജയ്യംതാനമ്മട്ടോർത്തു മഹാരഥൻ.

മറ്റുള്ള രംഗഭാഗത്തു വീരരാം ശല്യർ ഭീമനും 23

ബലവാന്മാർ യുദ്ധദക്ഷർ വിദ്യാബലമിയന്നവർ

തമ്മിൽ പോർക്കുവിളിച്ചേറ്റാർ മത്തഹസ്തികൾപോലവേ 24

മുഷ്ടികൊണ്ടും മുട്ടുകൊണ്ടും മുട്ടിനാരവർ തങ്ങളിൽ

പ്രകർഷണാകർഷണങ്ങളദ്യാകർഷം വികർഷണം 25

ആകർഷിച്ചാർ തമ്മിലേവമിടിച്ചാർ മുഷ്ടികൊണ്ടുമേ.

ഉടൻ ചടചടശബ്ദം തുടങ്ങിയവർ തങ്ങളിൽ 26

പാറകൊണ്ടിട്ടിടിച്ചിടുംപാടെതിർത്തവരേറ്റവും

മുഹൂർത്തനേരമന്യോന്യം പരിഷ്കരിച്ചു സംഗരേ. 27

ഉടൻ ഭീമൻ കൈകൾ കൊണ്ടിട്ടെടുത്തേറ്റീട്ടു ശല്യനെ

എറിഞ്ഞിതു കുരുശ്രേഷ്ഠൻ ചിരിച്ചു വിപ്രരപ്പോഴെ 28

ആശ്ചര്യമങ്ങു കാണിച്ചു ഭീമൻ പുരുഷപുംഹവൻ

മന്നിൽ പതിച്ചിടും ശല്യർതന്നെക്കൊല്ലാതെനിലയ്ക്കയാൽ. 29

ഭീമൻ ശല്യനെ വീഴിക്കെക്കർണ്ണൻ ശങ്കിച്ചൊഴിക്കവേ

മുറ്റും ഭൂപാലർ ഭീമന്റെ ചുറ്റും ശങ്കിച്ചുകൂടിനാർ 30

ഒത്തുചൊല്ലിടീനാർ പിന്നെപ്പാർത്തുമീ ബ്രാഹ്മണോത്തമർ

എങ്ങുണ്ടായോരങ്ങു വാഴ്വോരെന്നൊക്കയും തിരക്കണം 31
രാജക്കന്മാർ പറഞ്ഞു

വീരനാകും കർണ്ണനോടു പോരിടാൻ പരിലൊരുവൻ

രാമനോ ദ്രോണനോ സാക്ഷാൽ പാണ്ഡുപുത്രൻ കിരീടിയോ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/526&oldid=156879" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്