താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/450

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


അർജ്ജുനൻ പറഞ്ഞു

നഗരം ദൂരെയല്ലീക്കാട്ടിങ്കൽനിന്നും കാണ്മു ഞാൻ
ഉടനെ പോക നാം നമ്മെയറിയിക്കൊല്ല സുയോധനൻ. 35

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

പിന്നെയവ്വണ്ണമെന്നോതിയൊന്നിച്ചാപ്പുർഷ്ഷഭർ
ഉടൻ പോയാരാശരിയാം ഹിഡിംബിയുമതേവിധം. 36

155. ഘടോൽക്കചോത്പത്തി

ഹിഡിംബന്റെ നേരെയുള്ള ദ്വേഷം കൊണ്ടു ഭീമൻ ഹിഡിംബിയേയും കൊല്ലാൻ ഭാവിക്കുന്നു. ധർമ്മപുത്രൻ ആ അധർമ്മകൃത്യത്തിൽനിന്നു സഹോദരനെ തടുക്കുന്നു. ഹിഡിംബിയുടെ വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള പ്രാർത്ഥനക്കേട്ടു, ഭീമൻ ഹിഡിംബിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന. അവർക്ക് ഘടോൽക്കചൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടാകുന്നു.


 
ഭീമൻ പറഞ്ഞു

അരക്കർ കറ വച്ചീടും മയക്കും മായ പൂണ്ഡവർ
ഹിഡിംബി, പോക നീനിന്റെയണ്ണൻ പോയ വഴിക്കുതാൻ. 1

യുധിഷ്ടിരൻ പറഞ്ഞു

ചൊടിക്കിലും നരവ്യാഘ്ര, ഭീമ കൊല്ലൊല്ല പെണ്ണിനെ
ഇമ്മെയ്യിനേക്കാളധികം ധർമ്മം രക്ഷിക്ക പാണ്ഡവ! 2
കൊന്നിടാൻ വന്നൊരു കൂറ്റൻതന്നെയും കൊന്നു വിട്ടു നീ
ആ രക്ഷസ്സിന്റെ ഭഗനിയിടഞ്ഞാലെന്തെടുത്തിടും? 3

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു

ഹിഡിംബി കുന്തിയെക്കൂപ്പിയഭിവാദ്യം കഴിച്ചുടൻ.
കൗന്തേയനാം ധർമ്മപുത്രൻ തന്നെയും പിന്നെയോതിനാൾ. 4
 
 
ഹിഡിംബി പറഞ്ഞു

ആര്യേ, നീയറിയും നൂനം സ്ത്രൂകൾക്കുള്ളംഗജാർത്തിയ
അതെനിക്കിപ്പോളാപ്പെട്ടു ഭീമൻ കാരണമായി ശുഭേ! 5
കാലം കാത്തു പൊറുത്തേനൂക്കാളുമസങ്കടത്തെ ഞാൻ
ഇപ്പോഴാക്കാലമായ് വന്നതുൾപ്രീതി മമ കിട്ടണം. 6
ഞാനെൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും സ്വധർമ്മം സ്വജനത്തെയും
വിട്ടു ഭർത്താവായി വരിച്ചേൻ വീരനാം നിൻ കുമാരനെ. 7
ആ വീരനാം നിൻ മകനും നീയുമെന്നെ ത്യജിക്കുകിൽ
ജീവിച്ചിരിക്കയില്ലീ ഞാനിപ്പറഞ്ഞു സത്യമാം. 8
അതിനാൽ കൃപ വെയ്ക്കേണം നീയെന്നിൽ വരവർണ്ണിനീ!
മൂഢയെന്നോ ഭക്തയെന്നോ ദാസിയെന്നോ നിനച്ചു മാം. 9
മഹാഭാഗേ, നിൻ മകനാബ്ഭർത്താവേടു ചേർക്കണേ!
ദേവാഭനാമവനുമായ് പോവേനിഷ്ടപ്പടിക്കു ഞാൻ. 10

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/450&oldid=156797" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്