താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


വിശ്വാമിത്രനമിത്രഘ്നനാംബരീഷൻ മഹാബലൻ
മരുത്തൻ മനുവിക്ഷ്വാകു ഗയൻ ഭരതനാവിധം 223

രാമൻ ദാശരഛി ശ്രീമാൻ ശശബിന്ദു ഭഗീരഥൻ
കൃതവീരൻ മഹാഭാഗനമ്മട്ടു ജനമേജയൻ 224

യയാതിയെന്ന സുകൃതി സ്വയമേ ദേവയാജി താൻ
അവന്റെ യജ്ഞയൂപ1 ത്താൽ സവനാവനി2 മിന്നിപോൽ. 225

എന്നീയിരുപതും നാലും മന്നോസരെപ്പണ്ടു നാരദൻ
പുത്രശോകംപൂണ്ടു കേഴും ശൈബ്യന്നോതിക്കൊടുത്തുതേ. 226

ഇവർക്കുപുറമേയും പണ്ടവനീശർ മഹാബലൻ
മഹാരഥർ മഹയോഗ്യരിഹലോകം വെടിഞ്ഞുതാൻ. 227

പൂരു പിന്നെക്കുരു യദു ശൂരനാ വിഷ്വഗര്വനും
അണുഹൻ യുവനാശ്വരൻ താൻ കാകുൽസ്ഥൻ വീരനാം രഘു 228

വിജയാംഗശ്വേതവീതിഹോത്രന്മാർകൾ ബൃഹൽഗുരു
ഉശീരനരൻ ശരരഥൻ കങ്കൻ ദുളിദുഹൻ ദ്രുമൻ 229

ദംഭോത്ഭവൻ പിന്നെ വേനൻ സഗരൻ നിമി സംകൃതി
ശംഭു ദേവാവൃധൻ പുണ്ഡ്രനജേയപരശുക്കളും 230

ദേവാഹ്വായൻ സുപ്രമേയൻ സുപ്രതീകൻ ബൃഹദ്രഥൻ
മഹോത്സാഹാൻ സുക്രതുവാ വിനീതർ നൈഷധൻ നളൻ231

സത്യവ്രതൻ ശാന്തഭയൻ സുമിത്രൻ സുബലൻ പ്രഭു
ജാനുജംഘാനരണ്യാർക്കർ പ്രിയഭൃത്യൻ ശുചിവ്രതൻ 232

ബലബന്ധു നിരാമർദ്ദൻ കേതു ശ്യംഗൻ ബൃഹൽബലൻ
ധൃഷ്ടകേതു ബൃഹൽകേതു ദീപ്തകേതു നിരാമയൻ 233

അവിക്ഷിൽ ചപലൻ ധൂർത്തൻ കൃതബന്ധു ദൃഢേഷുധി
മഹാപുരാണസംഭാവ്യൻ പ്രത്യംഗൻ പരഹാ ശ്രുതി 234

ഇവരും മറ്റുപലരും നൂറുമായിരവും നൃപർ
കേൾപ്പുണ്ടു നൂറി പത്മ2 ത്തിലപ്പുറം വേറെ മന്നരും. 235

ഋദ്ധിക്കൊത്ത സുഖം വിട്ടും ബുദ്ധിവീര്യങ്ങളുള്ളവർ
പരലോകം ഗമിച്ചല്ലോ പരം നിന്മക്കൾപോലെതാൻ. 236

അവർക്കെഴും ദിവ്യകർമ്മം വിക്രമം ദാനശീവലത
മാഹാത്മ്യം പിന്നെയാസ്തിക്യം സത്യം ശുദ്ധി ദയാർജ്ജവം 237

ഇവ വാഴ്ത്തും സൽപുരാണകവിപണ്ഡിതർ നിത്യവും;
സർവ്വർദ്ധിഗുണരാം യോഗ്യർ സർവ്വരും ഹന്ത പോയിതേ. 238

നിന്മക്കളോ ദുർമ്മതികൾ വന്മന്യുവ്യഥയുള്ളവർ4
ഭൂവി ലോഭികൾ ദുർവൃത്താകരേയോർത്തുള്ള കേഴൊലാ. 239

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/32&oldid=156652" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്